Yuda 1:7

7Sↄdↄũ ń Gↄmↄↄo ń wɛ̃́lɛ pↄ́ liaańziↄ gbɛ̃́ↄ yã́ bee taa kɛ̀ sↄ̃, aa ńzĩa kpà gbãsĩ dↄ̀ↄsai kɛawa. An kaalɛa dɛ ĩadama ń tɛ́ gasaio seela ũɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More