Yuda 1:9

9Baa malaikaↄ kía Misɛli, gↄↄ pↄ́ àlɛ lɛkpaakɛ ń Ibiisio Mↄizi gɛ yã́ musu, i we à aà sↄ̃̀sↄ̃ à yãdàaàlao, ãma a òɛ̀ a kↄ̃ le ń Diio.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More