Dↄaanaↄ 11

1Galada bùsu gbɛ̃́ Zɛfɛteá nɛgↄ̃naɛ. Aà da'iaá káaluaɛ, aà mae tↄ́n Galada. 2Galadapi na nɛgↄ̃ɛↄ ì lↄ. Kɛ́ aa zↄ̃ↄkũ̀, aa Zɛfɛte yà aa mɛ̀: Ńyↄ̃ e wá mae túbibleo, asa n da adoɛ. 3Ɔ̃ Zɛfɛte bàalɛ̀ a gbɛ̃́piↄnɛ, à gɛ̀ zↄ̃̀lɛ Tobu bùsuu. Gbɛ̃́ pãↄ kã̀aaaàzi, ↄ̃ aa nàwà. 4Bee gbɛa Amↄniↄ fɛ̀lɛ Isailiↄwa ń zĩo. 5Kɛ́ Amↄniↄ fɛ̀lɛmá ń zĩo màa, Galada bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄↄ gɛ̀ Tobu bùsuu Zɛfɛte gbɛsii. 6Aa òɛ̀: Mↄ kɛ wá dↄaana ũ, kɛ́ wà e zĩka ń Amↄniↄ. 7Ɔ̃ a wèmá à mɛ̀: A zamagu, a ma ya ma mae bɛ. Kɛ́ a wɛ́tɛ̃a è sa, bↄ́yãi a mↄi ma kĩ́ii? 8Aa òɛ̀: Ń beeo lé, ḿmɛ ńyↄ̃ wá gwa sa. Mↄ zĩkawɛ̃ɛ ń Amↄniↄ, ní gↄ̃ wá Isaili pↄ́ wá kú Galada bùsuuↄ píi swana ũ. 9A ònɛ́: Tó a ma gbɛ̀si a tamanↄ zĩkai ń Amↄniↄ, mɛ́ Dii ń námɛɛ ma ↄzĩ, mámɛ máↄ dɛ á swana ũa? 10Aa òɛ̀: Dii mɛ́ wá seelade ũ. Lá ń òwa, màa wá kɛnɛ. 11Ɔ̃ Zɛfɛte gɛ̀ńnↄ. Gbɛ̃́ↄ aà dìlɛ ń swana ũ, ń dↄaana ũ, ↄ̃ à ɛ̀a yã́pi ò Dii aɛ Mizipa lↄ. 12Zɛfɛte gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Amↄniↄ kíawa à mɛ̀: Bↄ́ mɛ́ wá daaa, ↄ̃ n mↄ zĩkai wá bùsuui? 13Ɔ̃ Amↄniↄ kía wèwà à mɛ̀: Kɛ́ Isailiↄ bↄ̀lɛ Egipi, aa ma bùsu sìa sɛa za Aanↄ dↄ̀ↄi e Yaboko dↄ̀ↄi ń Yuudɛ̃o. À bùsupi sↄaamɛɛ yãkelesai sa. 14Ɔ̃ Zɛfɛte ɛ̀a gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Amↄniↄ kíawa, 15a òɛ̀: Zɛfɛte mɛ̀ Isailiↄ i Mↄabuↄ ge Amↄniↄ bùsu símáo. 16Kɛ́ aa bↄ̀ Egipi, aa bɛ guwaiwaiuɛ e Ísia Tɛ̃ai, ↄ̃ aa gɛ̀ Kadɛsi. 17Ɔ̃ aa lɛ́kpãsãkɛ̀ Ɛdↄũↄ kíaɛ aa mɛ̀: Wá gba zɛ́ wà gɛ̃ ń n bùsuo, ↄ̃ i swã́sɛ ń yã́io. Aa lɛ́kpãsãkɛ̀ Mↄabuↄ kíaɛ, ↄ̃ i weinɛ́o, ↄ̃ aa gↄ̃̀ Kadɛsi. 18Aa bɛ guwaiwaiu, aa dↄ̀ Ɛdↄũↄ bùsu ń Mↄabuↄ bùsuozi, ↄ̃ aa gɛ̃̀ Mↄabuↄ bùsu gukpɛ oi, aa bòokpà Aanↄ baale. Aai gɛ̃ Mↄabuↄ bùsu guuo, asa Aanↄ mɛ́ Mↄabu bùsu zↄ̃lɛ ũ. 19Ɔ̃ aa lɛ́kpãsãkɛ̀ Amↄleↄ kí Siↄ̃ pↄ́ zↄ̃lɛa Ɛsɛbↄ̃ɛ aa mɛ̀: Wá gba zɛ́ wà gɛ̃ ń n bùsuo e wá bùsuu. 20Ɔ̃ Siↄ̃ i ń náaikɛ aa gɛ̃ ń a bùsuoo. À a zĩgↄ̃ↄ kã̀aa, aa bòokpà Yaaza, ↄ̃ aa zĩkà ń Isailiↄ. 21Dii Isailiↄ Lua Siↄ̃ ń a gbɛ̃́ↄ nà Isailiↄnɛ ń ↄzĩ, ↄ̃ aa zĩblèmá. Aa bùsu pↄ́ Amↄleↄ ku a guu sì píi, 22sɛa za Aanↄ dↄ̀ↄi e Yaboko dↄ̀ↄi, sɛa za guwaiwaiu e Yuudɛ̃i. 23Kɛ́ Dii wá Isailiↄ Lua mɛ́ Amↄleↄ yàwɛ̃ɛ, ḿmɛ ńyↄ̃ síwá saa? 24Ni ↄdidi bùsu pↄ́ n dii Kɛmↄsi kpàmawao lé? Màa wá ↄdidi bùsu pↄ́ Dii wá Lua kpàwáwa sↄ̃. 25Ń dɛ Zipoo nɛ́ Balaki, Mↄabuↄ kíalae? À wè lɛkpaakɛ̀wanↄa? À wè zĩkàwanↄa? 26Wá Isailiↄ wá zↄ̃lɛa Ɛsɛbↄ̃ ń Aloeeo ń a zↄ̃ɛwiaↄ ń wɛ̃́lɛ pↄ́ kú Aanↄ saɛↄ wɛ̃̀ ↄ̀aa do ń basↄoo (300). Bↄ́yãi i ɛa á sìwá gↄↄ beeo ni? 27Mi tàaekɛnɛo, ↄ̃ ńlɛ yãvãikɛmɛɛ, ńlɛ fɛlɛmanↄ ń zĩo. Dii wá yãgↄ̃gↄ̃na mɛ́ a yã́gↄ̃gↄ̃wɛ̃ɛ gbã. 28Ɔ̃ Amↄniↄ kía gì Zɛfɛte lɛ́kpãsã mai. 29Dii Nisĩna dì Zɛfɛteɛ, ↄ̃ à pã̀ Galada buiↄ bùsua ń Manase buiↄ bùsuo e Mizipa Galada. Bↄa we à gɛ̀ Amↄniↄwa ń zĩo. 30Ɔ̃ à lɛkɛ̀ Diiwa à mɛ̀: Tó n Amↄniↄ nàmɛɛ ma ↄzĩ, 31tó ma ta bɛ zĩblea Amↄniↄwa gbɛa, gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ ma kpɛ́u à mↄ̀ daimalɛ a gↄ̃ n pↄ́ ũɛ. Má sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ oma ń adeoɛ. 32À gɛ̀ zĩkai ń Amↄniↄ, ↄ̃ Dii ń náɛ̀ aà ↄzĩ. 33À zĩblè ń wɛ̃́lɛ mɛ̀n baoↄwa, sɛa za Aloee e à gɛ̀ pɛ̀ Miniti ń Abɛli vɛ̃ɛbuowa. À zĩblèmá maamaaɛ, Isailiↄ ń busa. 34Kɛ́ Zɛfɛte tà a bɛ Mizipa, aà nɛnↄɛ mɛ́ bↄ̀ daiaàlɛ, àlɛ ↄ̃wã, àlɛ sɛ̃́sɛ̃napa. À mↄ lè aà nɛ́n we mɛ̀ndo, i nɛgↄ̃ɛ ge nɛnↄɛ pãle io. 35Kɛ́ à aà è, à a pↄkasaↄ ga kɛ̃̀ à mɛ̀: Á'a ma nɛ́, n ma pↄ yà, n ĩakpàmazi. Ma lɛkɛ̀ Diiwaɛ, mɛ́ a gbooa vĩo. 36Ɔ̃ a òɛ̀: Baa, tó n lɛkɛ̀ Diiwaɛ, lá a tò n tↄsì ń ibɛɛ Amↄniↄwa, kɛmanↄ lá ń òɛ̀wa. 37Ɔ̃ à ɛ̀a ò a maeɛ: Ma gba zɛ́ mↄ pla gĩa mà gɛ bɛbɛ gusĩsĩdeu, mí ↄ́ↄlↄ ń ma gbɛ̃naↄ ma lɛ́sokɛ yã́ musu. 38À mɛ̀: Gɛ́! Ɔ̃ à aà gbàɛ mↄ pla. À gɛ̀ ń a gbɛ̃naↄ gusĩsĩdeu, à ↄ́ↄlↄ̀ a lɛ́sokɛ yã́ musu. 39Kɛ́ mↄ plapi pà, ↄ̃ à ɛ̀a sù a maewa, ↄ̃ aà mae yã́ pↄ́ à a lɛkɛ̀ Diiwapi kɛ̀aànↄ. Nↄɛpi gↄ̃ɛ dↄ̃o, ↄ̃ yã́pi gↄ̃̀ fɛlɛkaa ũ Isailiↄ guu. 40Wɛ̃ ń wɛ̃o Isaili nɛnↄɛnaↄ ì gɛ Galada bùsu gbɛ̃́ Zɛfɛte nɛnↄɛ gaa yã́ bↄↄlɛkɛkↄ̃ɛ e gↄↄ síiↄ̃ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\