Dↄaanaↄ 12

1Ɛflaiũ buiↄ kↄ̃ kã̀aa, aa bùa swawa aa gɛ̀ Zafↄ̃, ↄ̃ aa ò Zɛfɛteɛ: Bↄ́yãi n gɛ n zĩkà ń Amↄniↄ, mɛ́ ni wá sísi wà gɛ́nnↄo ni? Wá tɛsↄ̃ma ń n kpɛ́o sãnuɛ. 2Zɛfɛte wèmá à mɛ̀: Mapi ń ma gbɛ̃́ↄ wá sòle vĩ ń Amↄniↄ maamaaɛ. Ma lɛzùázi, i ma bↄ ń ↄzĩo. 3Kɛ́ má è i ma suabao, ↄ̃ ma gi ma wɛ̃nii, ma bua swawa ma zĩkà ń Amↄniↄ, ↄ̃ Dii ń námɛɛ ma ↄzĩ. Bↄ́yãi a mↄ zĩkaimanↄ gbãi? 4Zɛfɛte Galada bùsudeↄ kã̀aa ḿpii, ↄ̃ aa zĩkà ń Ɛflaiũ buiↄ aa ń dɛdɛ, asa Ɛflaiũ buipiↄ ònɛ́: Á Galada bùsudeↄ, Ɛflaiũ bui pↄ́ bàalɛ̀ gɛ̀ Manase buiↄ bùsuuↄn á ũ. 5Galada bùsudepiↄ Yuudɛ̃ buakĩiↄ sì kɛ́ Ɛflaiũ buiↄ su bua wà tá ń bùsuuo yã́i. Tó Ɛflaiũ bui bↄ̀ mↄ̀ à mɛ̀ á ye bua, Galada bùsudepiↄ ì aà la: Ɛflaiũ buin n ũa? Tó à mɛ̀, aawo, 6aaì oɛ̀: Tò, o shibolɛ! Tó i fↄ̃ ò màao, mɛ́ à mɛ̀ sibolɛ, ↄ̃ aaì aà kũ aa dɛ Yuudɛ̃ buakĩi we. Zĩbeezĩ ↄ̃ Ɛflaiũ buiↄ gàga gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bla ń plao (42.000). 7Galada bùsu gbɛ̃́ Zɛfɛte dↄ̀aa Isailiↄnɛ wɛ̃̀ sooloɛ. Kɛ́ à gà, ↄ̃ wà aà vĩ̀ Galada bùsu wɛ̃́lɛeu. 8Bee gbɛa Bɛtɛlɛũ gbɛ̃́ Ibezã dↄ̀aa Isailiↄnɛ. 9A nɛgↄ̃ɛↄ vĩ gbɛ̃ↄn baakwi ń nɛnↄɛↄ baakwi. À a nɛnↄɛↄ kpã̀sã Isaili buieↄwa, ↄ̃ à nↄsɛ̀sɛ we a nɛgↄ̃ɛpiↄnɛ. À dↄ̀aa Isailiↄnɛ wɛ̃̀ soplaɛ. 10Kɛ́ à gà, ↄ̃ wà aà vĩ̀ Bɛtɛlɛũ. 11Bee gbɛa Zabulↄni bui Eloni dↄ̀aa Isailiↄnɛ wɛ̃̀ kwiɛ. 12Kɛ́ à gà, ↄ̃ wà aà vĩ̀ Ayaloni, Zabulↄni buiↄ bùsuu. 13Bee gbɛa Ileli nɛ́ Abedↄ̃, Pilatↄ̃ gbɛ̃́ dↄ̀aa Isailiↄnɛ. 14A nɛgↄ̃ɛↄ vĩ gbɛ̃ↄn bla ń tↄũnaↄ baakwi, an baade ń a zàa'ĩnao. À dↄ̀aa Isailiↄnɛ wɛ̃̀ swaaↄ̃ɛ. 15Kɛ́ à gà, ↄ̃ wà aà vĩ̀ Pilatↄ̃, Ɛflaiũ buiↄ bùsu pↄ́ kú Amalɛki buiↄ bùsu sĩ̀sĩde guu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\