Dↄaanaↄ 14

1Sãusↄ̃ↄ gɛ̀ Timɛna, ↄ̃ à Filitɛ̃ nↄɛe è we. 2Kɛ́ à sù, a ò a maeɛ ń a dao à mɛ̀: Ma Filitɛ̃ nↄɛe è Timɛna. À wɛɛlɛmɛɛ mà sɛ́. 3Ɔ̃ aà mae ń aà dao òɛ̀: Nↄ ku n daɛↄ ge n buiↄ guu noa, ↄ̃ ńyↄ̃ gɛ́ nↄsɛi Filitɛ̃ gyafↄↄdeↄ guua? Ɔ̃ Sãusↄ̃ↄ ò a maeɛ: Ǹ aà wɛɛlɛmɛɛ, asa nↄɛpi kàmaguɛ. 4Aà mae ń aà dao i dↄ̃ kɛ́ yã́pi bↄ̀ Dii kĩ́iɛo, asa àlɛ Filitɛ̃ↄ lɛ́ wɛɛ. Gↄↄ bee Filitɛ̃ↄ lɛ́ kible Isailiↄwaɛ. 5Ɔ̃ Sãusↄ̃ↄ lɛ́ gɛ́ Timɛna ń a maeo ń a dao. Kɛ́ aa kà Timɛna vɛ̃ɛbua, nↄ̀ↄmusu nɛ́ bↄlↄ guzↄ̃̀ Sãusↄ̃ↄɛ, àlɛ pũna. 6Dii Nisĩna dɛ̀dɛwà, ↄ̃ à nↄ̀ↄmusupi gyawì, lá wì blenɛbↄlↄ goaawa. Kási a pↄe kũa sↄ̃o. I yã́ pↄ́ á kɛ̀pi o a mae ge a daɛo. 7Ɔ̃ à gɛ̀ faaibò ń nↄɛpio, nↄpi kàaàgu. 8Kɛ́ à gↄↄplakɛ̀, à fɛ̀lɛ lɛ́ gɛ́ nↄpi sɛ́i sa, ↄ̃ à lìlɛ gɛ̀ nↄ̀ↄmusu gɛpi gwai. A è zↄ́ↄ í dↄ̀ a gɛu. 9Ɔ̃ à ↄsìu à a sa gà a bↄ̀, àlɛ ble, ↄ̃ àlɛ gɛ́ò. Kɛ́ à a mae ń a dao lè, a lìnɛ́ aa blè, ãma i onɛ́ á bò nↄ̀ↄmusu gɛuɛo. 10Aà mae gɛ̀ nↄpi bɛ, ↄ̃ Sãusↄ̃ↄ blɛsakɛ̀nɛ́ we, lá wì kɛ nↄsɛuwa. 11Kɛ́ ã̀nsueↄ aà è, aa ɛ̀waasoↄ sìsi gbɛ̃ↄn baakwi aaↄ kuaànↄ. 12Ɔ̃ Sãusↄ̃ↄ ònɛ́: Má yãe vĩ mà oɛ́. E blɛblea gↄↄ soplaɛ bee àↄ láa, tó a a yáasi pòlomɛɛ, má zwãa kwáwá pi baakwi ń ulao baakwi. 13Tó i fↄ̃ á pòlomɛɛ sↄ̃o, ámɛ á zwãa pi baakwi ń ula mɛ̀n baakwiↄ kpaa. Ɔ̃ aa òɛ̀: Su ń yã́o wà ma. 14A ònɛ́: Pↄblea bↄ̀ pↄsona guu, pↄ́ na bↄ̀ pↄ́ pãsĩ guu. Ɔ̃ aai fↄ̃ yáasipi pòloo e gↄↄ àaↄ̃. 15A gↄↄ síiↄ̃de zĩ́ aa ò Sãusↄ̃ↄ naɛ: Kↄ̃nikɛ n zã́ɛ aà yã́pi yáasi polowɛ̃ɛ. Tó ni kɛɛ̀o, wá n kpasa ń n de bɛdeↄɛ. Asi a wá sisi à wá pↄ́ↄ síwá yↄ̃oo? 16Ɔ̃ Sãusↄ̃ↄ na lɛ́ ↄ́ↄlↄɛ̀ à mɛ̀: Ń zamaguɛ fá! Ń yemazio. N yãe ò ma gbɛ̃́ↄnɛ, mɛ́ ni a yáasi omɛɛ sↄ̃o bɛ. Ɔ̃ a òɛ̀: Mi o ma mae ge ma daɛo, ↄ̃ ḿmɛ má onɛa? 17Àlɛ ↄ́ↄlↄɛ̀ e gↄↄ soplapi gɛ̀ lɛ́ paò. A gↄↄ sopladepi zĩ́ ↄ̃ Sãusↄ̃ↄ yã́pi òɛ̀, kɛ́ à giiyèwà yã́i, ↄ̃ à gɛ̀ a ò a gbɛ̃́ↄnɛ. 18A gↄↄ sopladepi zĩ́ e ĩatɛ̃ àↄ gɛ́ gɛ̃i kpɛ́u wɛ̃́lɛpi ɛ̀waasoↄ òɛ̀: Bↄ́ na mɛ́ dɛ zↄ́ai? Bↄ́ pãsĩ mɛ́ dɛ nↄ̀ↄmusuai? Ɔ̃ Sãusↄ̃ↄ ònɛ́: Tó i sapa ń ma zununuo yãao, á fↄ̃ à ma yã́pi yáasi poloe? 19Dii Nisĩna dɛ̀dɛwa, ↄ̃ à gɛ̀ Asekeloni à gↄ̃ɛↄ dɛ̀dɛ gbɛ̃ↄn baakwi, à ń pↄkasaↄ wòlomá, ↄ̃ à gɛ kpà gbɛ̃́ pↄ́ aa a yã́pi yáasi pòloɛↄwa. Aà pↄ pà, ↄ̃ à tà a mae bɛ. 20Ɔ̃ wà Sãusↄ̃ↄ nↄpi kũ̀ wa kpà aà gbɛ̃na pↄ́ zɛ̀ aà saɛ nↄpi sɛ́zĩwa aà pↄ́ ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\