Dↄaanaↄ 15

1Kɛ́ à kɛ̀ gↄↄpla, pↄkɛkɛgↄↄ kà, ↄ̃ Sãusↄ̃ↄ blenɛbↄlↄ kũ̀, à gɛ̀ a nↄpi gwaiò à mɛ̀: Má ye gɛ́ ma na kĩ́i kpɛa. Ɔ̃ aà nↄpi mae i aà gba zɛ́o 2à mɛ̀: Málɛ e ń zaaàguɛ, ↄ̃ ma aà kpà n gbɛ̃nawa. Aà dãuna kɛfɛũ dɛaàla. Ǹ aà sɛ aà gɛ̃ɛ ũ. 3Sãusↄ̃ↄ ònɛ́: Tó ma yãvãikɛ̀ á Filitɛ̃ↄnɛ sa, máↄ tàae vĩ lↄo. 4Sãusↄ̃ↄ gɛ̀ gbɛ̃gbonaↄ kũ̀kũ ↄ̀aa do ń basↄoo (300), ↄ̃ à sɛ̃yèye sↄlↄↄsↄlↄↄnnↄ. À gbɛ̃gbonapiↄ vlã́ yèyekↄ̃wa plapla, ↄ̃ à sɛ̃pi yèye ń vlã́piↄwa. 5À tɛsↄ̃̀ sɛ̃piↄwa, ↄ̃ à gbɛ̃gbonapiↄ gbàɛ Filitɛ̃ↄ bua. An pↄ́wɛna tɛkũ̀ píi ń ń pↄgbaↄ ń ń vɛ̃ɛbuↄ ń ń kù kpɛ́ↄ píi. 6Ɔ̃ Filitɛ̃ↄ mɛ̀: Dé mɛ́ yã́ɛ taa kɛ̀wɛ̃ɛi? Ɔ̃ wà mɛ̀: Timɛna gbɛ̃́ nɛ́ zã́ Sãusↄ̃ↄɛ. Aà ã̀nsue aà nↄ sìwàɛ, ↄ̃ a kpà aà gbɛ̃nawa. Ɔ̃ Filitɛ̃ↄ gɛ̀ nↄpi ń a maeo kpàsa. 7Sãusↄ̃ↄ ònɛ́: Lá màa á kɛ̀mɛɛ, má kã́maboo e ma gɛ tↄsìowá. 8À sìńgu à ń kɛ́ dúuduu, an dɛdɛapi gɛ̃agɛ̃̀, ↄ̃ à gɛ̀ zↄ̃̀lɛ Etaũ gbɛ̀'ɛu. 9Filitɛ̃ↄ gɛ̀ bòokpà Yuda bùsuu, aa lì gu pↄ́ wì mɛ Gyaↄwaa. 10Ɔ̃ Yuda buiↄ ń lá aa mɛ̀: Bↄ́yãi a mↄwá ń zĩoi? Ɔ̃ aa mɛ̀: Wa mↄ Sãusↄ̃ↄ kṹi wà kɛɛ̀ lá a kɛ̀wɛ̃ɛwaɛ. 11Ɔ̃ Yuda buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa gɛ̃oↄ (3.000) gɛ̀ Etaũ gbɛ̀'ɛ kĩ́i, aa ò Sãusↄ̃ↄɛ: Ń dↄ̃ kɛ́ Filitɛ̃ↄ mɛ́ lɛ́ kiblewáo lé? Bↄ́ yã́ ń kɛ̀wɛ̃ɛ wei? A wèmá à mɛ̀: Lá aa kɛ̀mɛɛ ↄ̃ má kɛ̀nɛ́. 12Ɔ̃ aa mɛ̀: Wa mↄ n yei wà n kpámáɛ. Ɔ̃ Sãusↄ̃ↄ mɛ̀: À lɛgbɛ̃mɛɛ à mɛ á ma dɛo. 13Ɔ̃ aa òɛ̀: Wá n dɛo. Wá n ye ń baoɛ, wí n nanɛ́ ń ↄzĩ. Ɔ̃ aa aà yè ń bà dafuo mɛ̀n pla, aa bↄ̀aànↄ gbɛ̀'ɛpiu. 14Kɛ́ aalɛ ká Gyaↄwa, Filitɛ̃ↄ mↄ̀ daiaàlɛ, aalɛ kúkuakɛ. Dii Nisĩna dɛ̀dɛ Sãusↄ̃ↄwa, ↄ̃ ba pↄ́ wa yè aà gã̀sĩↄwa gↄ̃̀ lán bà mùaawa, ↄ̃ bapiↄ wòlo aà ↄwa. 15À zàa'ĩn gaa dafu gyaↄwa è, ↄ̃ à nàalɛ a sɛ̀ à gbɛ̃ↄn ↄ̀aa sↄoↄ (1.000) dɛ̀dɛò. 16Sãusↄ̃ↄ mɛ̀: Zàa'ĩn gyaↄwa ↄ̃ ma gbɛ̃ↄn ↄ̀aa sↄoↄ dɛ̀dɛò, zàa'ĩn gyaↄwa ↄ̃ ma ń káokↄ̃a. 17Kɛ́ à yã́pi ò a làa, ↄ̃ à gyaↄwapi vũ̀aa. Ɔ̃ wà tↄkpà gupiɛ Gyaↄwasĩsĩ. 18Imi aà kũ̀ gbãa, ↄ̃ à lɛzù Diizi à mɛ̀: Ń tò mapi n zↄ̀blena ma zĩblè maamaa, ↄ̃ máↄ ga ń imio mà lɛ́lɛ da Filitɛ̃ gyafↄↄdeↄ ↄu saa? 19Lua Gyaↄwa tↄↄlɛ pàa, ↄ̃ í bↄ̀u. Sãusↄ̃ↄ mì, ↄ̃ aà mɛ sù à gbãa è. A yã́i tò e gbã wì mɛ Gyaↄwa nibↄnapiɛ Lɛzuna Nibↄna. 20Sãusↄ̃ↄ dↄ̀aa Isailiↄnɛ wɛ̃̀ baoɛ Filitɛ̃ↄ kibleamagↄↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\