Dↄaanaↄ 3

1Dii buipiↄ tò we, kɛ́ à Isaili pↄ́ aa Kanaa bùsu zĩkaa dↄ̃oↄ yↄ̃òɛ, 2i zĩ dada ń gbɛ̃́ pↄ́ aa Kanaa zĩ dↄ̃ yãapiↄnɛ. Buipiↄn kɛ: 3Filitɛ̃ↄ kía gbɛ̃ↄn sↄoↄ. Kanaaↄ ń Sidↄ̃deↄ ń Ivi pↄ́ kú Libã bùsu sĩ̀sĩdeu za Baali Ɛɛmↄ gbɛzĩ e à gɛ̀ pɛ̀ Amata bↄlɛwaↄ. 4À ń tó we, kɛ́ à Isailiↄ yↄ̃ò à gwa tó aaↄ a yã́ pↄ́ á dà Mↄiziɛ, a dìlɛ ń deziↄnɛ kũa. 5A yã́i tò Isailiↄ ku sãnu ń Kanaaↄ ń Itiↄ ń Amↄleↄ ń Pɛliziↄ ń Iviↄ ń Yebusiↄ. 6Aa ń nɛnↄɛↄ sɛ̀ nↄ ũ, mɛ́ aa ń nɛnↄɛↄ kpã̀sã buipiↄ nɛgↄ̃ɛↄwa, ↄ̃ aa zↄblè ń tã́aↄnɛ. 7Isailiↄ yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀. Dii ń Lua yã́ sã̀ńgu, ↄ̃ aa zↄblè Baaliɛ ń Asetaatio. 8Ɔ̃ Dii pↄ fɛ̃̀ńzi à ń ná Mɛsↄpↄtami bùsu kí Kusã Lisataiũɛ a ↄzĩ, ↄ̃ aa zↄblèɛ̀ wɛ̃̀ swaaↄ̃. 9Kɛ́ aa wiilɛ̀ Diiwa, ↄ̃ à suabana dìlɛnɛ́, ↄ̃n Kalɛbu dãuna Kenazi nɛ́ Ɔniɛli ũ. Ɔ̃mɛ ń bↄ́. 10Dii Nisĩna dìɛ̀, ↄ̃ à dↄ̀aa Isailiↄnɛ zĩ guu. Dii Mɛsↄpↄtami bùsu kí Kusã Lisataiũ nàɛ̀ a ↄzĩ, ↄ̃ à gbãamↄ̀ɛ̀. 11Ɔ̃ an bùsu gↄ̃̀ dↄdↄa wɛ̃̀ bla e Kenazi nɛ́ Ɔniɛli gɛ̀ gàò. 12Isailiↄ ɛ̀a yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀ lↄ, ↄ̃ Dii tò Mↄabuↄ kí Ɛgɛlↄni gbãamↄ̀nɛ́ vãi pↄ́ aa kɛ̀pi yã́i. 13Ɛgɛlↄni Amↄniↄ ń Amalɛki buiↄ nàwa, ↄ̃ aa mↄ̀ lɛ̀lɛ Isailiↄwa aa wɛ̃́lɛ daminalikpɛde sì. 14Isailiↄ zↄblè Mↄabuↄ kí Ɛgɛlↄniɛ e wɛ̃̀ bao plasai. 15Ɔ̃ aa wiilɛ̀ Diiwa, ↄ̃ à suabana dìlɛnɛ́, ↄ̃n Gela nɛ́ Ehudu, Bɛ̃yãmɛɛ bui ũ. Ɔzɛɛdeɛ. Isailiↄ aà zĩ̀ falubↄi Mↄabuↄ kí Ɛgɛlↄniɛ. 16Ehudu fɛ̃na lɛkpɛpla pì, a gbã̀a kà gã̀sĩsuu do. A nà a gbala ↄplaawa a ula zíɛ, 17ↄ̃ à gɛ̀ falubↄ̀ɛ̀. Ɛgɛlↄni sↄ̃ à mɛ̀kpa maamaaɛ. 18Kɛ́ Ehudu ń gbɛ̃́ pↄ́ falu sɛ̀ mↄ̀òↄ falu kpàwà aa làa, aalɛ tá, ↄ̃ Ehudu a gbɛ̃́piↄ gbàɛ. 19Ɔ̃ à ɛ̀a tã́a pↄ́ kú Giligali saɛ, à sù kíapiwa à mɛ̀: Má asiiyã vĩ mà onɛ. Ɔ̃ kípi mɛ̀: À to mà yãma, ↄ̃ aà ìwa pↄ́ kuaànↄↄ bↄ̀lɛ. 20Ɛgɛlↄni zↄ̃lɛa ado kpɛ́ musu kpɛa niɛu, ↄ̃ Ehudu sↄ̃̀aàzi à mɛ̀: Má yã́ pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i vĩ mà onɛ. Kɛ́ kípi fɛ̀lɛ a kìlau, 21ↄ̃ Ehudu a fɛ̃na ga wò a ↄplaa gbalawa ń ↄzɛɛo, à aà zↄ̃̀ò a gbɛɛu. 22Ɔ̃ fɛ̃na gɛ̃̀ aà gbɛɛu ń a páo píi e à gɛ̀ bↄ̀ kpɛ. Ehudu i fɛ̃napi woo, ↄ̃ nísi kũ̀aawà. 23Ehudu bↄ̀ kpɛɛlɛ, à kpɛa musupi zɛ́ tà, à kilidàu. 24Aà bↄa gbɛa Ɛgɛlↄni ìwaↄ mↄ̀, aa è kpɛapi zɛ́ taa, wà kilidàu, ↄ̃ aa mɛ̀: Àlɛ bĩ́ikpɛkɛ kpɛa niɛ guu yã̀ mↄↄↄ? 25Aalɛ aà dã́, aalɛ aà dã́ e aa bílikɛ̀. Kɛ́ aa è i zɛwɛ̃nɛ́o, ↄ̃ aa kili sɛ̀ aa wɛ̃̀, aa sù ń dii è wúlɛa zĩ́lɛ gɛ̀. 26Gↄↄ pↄ́ aalɛ gɛ̃gɛ̃ màa, Ehudu bàalɛ̀ à dↄ̀ tã́apiↄzi à tà Seila. 27Kɛ́ à kà we, a tò wà kuupɛ̀ Ɛflaiũ bùsu sĩ̀sĩdeu, ↄ̃ Isailiↄ pìlaaànↄ gbɛ̀sĩsĩↄwa, Ehudu mɛ́ dↄaaa. 28A ònɛ́: À tɛmazi, asa Dii á ibɛɛ Mↄabuↄ nàɛ́ á ↄzĩɛ. Aa tɛaàzi, ↄ̃ aa Yuudɛ̃ buakĩi pↄ́ ì gɛ́ Mↄabu bùsuu sì, aai wei gbɛ̃e bùa lↄo. 29Zĩbeezĩ aa Mↄabuↄ dɛ̀dɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwi (10.000) taawa, an gbɛ̃e i bↄo. 30Gↄↄ bee Isailiↄ gbãamↄ̀ Mↄabuↄnɛ, ↄ̃ an bùsu gↄ̃̀ dↄdↄa e wɛ̃̀ basiiↄ̃. 31Aà gbɛa Anata nɛ́ Samɛgaa Filitɛ̃ↄ dɛ̀dɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃ ń zù zĩkɛna totobↄo, à Isailiↄ suabà lↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\