Dↄaanaↄ 4

1Kɛ́ Ehudu gà, Isailiↄ ɛ̀a yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀ lↄ. 2Ɔ̃ Dii ń ná Kanaaↄ kí Yabɛ̃ pↄ́ zↄ̃lɛa Azooɛ a ↄzĩ. Aà zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ tↄ́n Sisela. Aà bɛn Alose Goiũ. 3A zĩkasↄ̃go mↄpↄↄ vĩ mɛ̀n ↄ̀aa síiↄ̃ ń basↄoo (900). À gbãamↄ̀ Isailiↄnɛ pãsĩpãsĩ e wɛ̃̀ bao, ↄ̃ Isailiↄ wiilɛ̀ Diiwa. 4Gↄↄ bee nↄɛ ãnabi Debolaa, Lapido na dɛ Isailiↄ dↄaana ũ. 5Ì yã́gↄ̃gↄ̃nɛ́ a daminali gbáu Lama ń Bɛtɛlio zãnguo, Ɛflaiũ buiↄ bùsu sĩ̀sĩdeu. Isailiↄ ìↄ gɛ́ aà kĩ́i we. 6Ɔ̃ à Abinↄaũ nɛ́ Balaku pↄ́ kú Kɛdɛsi, Nɛfatali buiↄ bùsuu sìsi, a òɛ̀: Dii Isailiↄ Lua mɛ̀, fɛlɛ gɛ́ Nɛfatali buiↄ ń Zabulↄni buiↄ sɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwi (10.000), ní gɛ́ńnↄ Taboo gbɛzĩ. 7Dii a Yabɛ̃ zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ Sisela gálɛ mↄ́aànↄ Kisↄ̃ swai ń aà sↄ̃́goↄ ń aà zĩgↄ̃ↄ dasidasi, i aà nanɛ n ↄzĩ we. 8Ɔ̃ Balaku òɛ̀: Tó ńyↄ̃ gɛ́manↄ lé, má gɛ́. Tó ńyↄ̃ gɛ́manↄ sↄ̃o, má gɛ́o. 9Ɔ̃ Debolaa mɛ̀: Má gɛ́nnↄ, ãma lá ń ò màa, i kɛ ń tↄ́ mɛ́ a bↄo. Nↄɛ ↄ̃ Dii a Sisela naɛ̀ a ↄzĩ sa. Ɔ̃ Debolaa fɛ̀lɛ gɛ̀aànↄ Kɛdɛsi. 10Ɔ̃ Balaku Zabulↄni buiↄ ń Nɛfatali buiↄ kã̀aa Kɛdɛsi, ↄ̃ à dàzɛu kɛ̀sɛ ń gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwipiↄ. Debolaa kú ń guu. 11Keni bui Ɛbɛɛ bↄ̀ Keniↄ bùsuu yãa, à mↄ̀ bòokpà gbɛ̃́nɛli pↄ́ kú Zaananiũ gbáu Kɛdɛsi saɛ. Keniↄá Mↄizi ã̀nsue Obaba buiↄ doɛ. 12Wa ò Siselaɛ Abinↄaũ nɛ́ Balaku gɛ̀ Taboo gbɛzĩ, 13ↄ̃ à a sↄ̃́go mↄpↄↄ kã̀aa mɛ̀n ↄ̀aa síiↄ̃ ń basↄoo ń zĩgↄ̃ pↄ́ kuanↄↄ. Bↄańnↄ Alose Goiũ aa gɛ̀ Kisↄ̃ swai. 14Ɔ̃ Debolaa ò Balakuɛ: Gɛ́, asa gbã Dii a Sisela nanɛ n ↄzĩ. Dii dↄaaanɛ noa? Ɔ̃ Balaku pìla Taboo gbɛwa ń zĩgↄ̃ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwipiↄ. 15Dii tò Sisela ń aà sↄ̃́godeↄ ń aà zĩgↄ̃ↄ kpɛkpà Balaku fɛ̃ndaɛ, ↄ̃ Sisela bↄ̀ a sↄ̃́gou à bàalɛ̀. 16Balaku pɛ̀lɛ Sisela zĩgↄ̃ↄ ń ń sↄ̃́goↄzi e Alose Goiũ. We à ń dɛdɛu ń fɛ̃ndao píi, baa gbɛ̃́ mɛ̀ndo i bↄo. 17Ɔ̃ Sisela tilɛ̀ à gɛ̀ sì Keni bui Ɛbɛɛ na Yaeli kpɛ́u, asa Azoo kí Yabɛ̃ ń Ɛbɛɛ bɛdeↄ kↄ̃ yãmà yãaɛ. 18Yaeli bↄ̀ dàaàlɛ à mɛ̀: Mↄ gɛ̃ kpɛ́u Baa. Gɛ̃! Ńsu to vĩa n kũo. Kɛ́ à gɛ̃̀, ↄ̃ nↄɛpi kũ̀ntu kùaàla, 19ↄ̃ Sisela òɛ̀: Imi lɛ́ ma dɛ, ma gba í mà mi. Ɔ̃ à vĩ tùu sɛ̀ a dã̀ɛ̀ a mì, ↄ̃ à ɛ̀a kũ̀ntu kùaàla. 20Sisela òɛ̀: Zɛ kpɛɛlɛ. Tó gbɛ̃e mↄ̀ n la, gbɛ̃e ku laoa, oɛ̀ aawo. 21À gɛ̃̀ ń kpasa'io, kɛ́ aà yɛ̃̀ɛɛ làa yã́i. Ɔ̃ Ɛbɛɛ na Yaeli zwã̀akpɛ kálo sɛ̀ ń masanao, à sↄ̃̀ò Siselazi tɛɛɛ, ↄ̃ à kálopi pɛ̀ aà swãgɛ̃zĩwa, a pà e à gɛ̃̀ gɛ̀ tↄↄlɛ kũ̀, ↄ̃ à gà. 22À mↄ lè Balaku lɛ́ pɛ́lɛ Siselazi, ↄ̃ Yaeli bↄ̀ gɛ̀ dàaàlɛ à mɛ̀: Mↄ mà gbɛ̃́ pↄ́ ńlɛ wɛɛlɛ ↄlↄnɛ. Kɛ́ à gɛ̃̀ kpɛ́u, ↄ̃ à Sisela è wúlɛa, à gà ń káloo pɛa aà swãgɛ̃zĩ. 23Zĩbeezĩ Lua Kanaaↄ kí Yabɛ̃ bùsa Isailiↄnɛ. 24Ɔ̃ Isailiↄ pãsĩ lɛ́ dɛdɛ e aa gɛ̀ Kanaaↄ kí Yabɛ̃ dɛ̀ò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\