Dↄaanaↄ 7

1Gedeↄ̃ↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ kuaànↄↄ fɛ̀lɛ kↄↄkↄↄ, aa gɛ̀ bòokpà Alodi nibↄnai. Madiãↄ bòo ku guzulɛu gugbãntoo oi Mↄle sĩ̀sĩpↄlɛu. 2Dii ò Gedeↄ̃ↄɛ: Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gɛ́nnↄↄ kɛ̀ dasi, má Madiãↄ nanɛ́ ń ↄzĩo. Tó má nànɛ́ ń ↄzĩ, aa ĩ́anadãɛ, aai mɛ ńzĩa gbãa mɛ́ ń bↄ́. 3Kpàwakɛ gĩa, ní onɛ́, gbɛ̃́ pↄ́ vĩa lɛ́ aà kũ àlɛ lualua, aà ɛa tá. Ɔ̃ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao ń plaoↄ (22.000) ɛ̀a tà, gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwi (10.000) mɛ́ gↄ̃̀. 4Ɔ̃ Dii ò Gedeↄ̃ↄɛ: E tia aa kɛ̀ dasi. Gɛ́ńnↄ í kĩ́i, mí ń plɛnɛ we. Gbɛ̃́ pↄ́ má onɛ aa gɛ́nnↄↄ mɛ́ aa gɛ́, gbɛ̃́ pↄ́ má onɛ aa gɛ́nnↄoↄ sↄ̃ aa gↄ̃. 5Kɛ́ à gɛ̀ńnↄ í kĩ́i, Dii òɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ ń è aa lɛ́ pɛ̀lɛ íu lán gbɛ̃waↄ kɛ̃aa ń gbɛ̃́ pↄ́ aa kùlɛ ń kosowa aa idã̀, aalɛ miↄ. 6Gbɛ̃́ pↄ́ idã̀ ń ↄo aa lɛ́ pɛ̀lɛuↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń basↄooɛ (300). Gbɛ̃́ kĩniↄ kùlɛ ń kosowa, aa imì. 7Ɔ̃ Dii ò Gedeↄ̃ↄɛ: Má Madiãↄ na gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń basↄo pↄ́ lɛ́ pɛ̀lɛ íuↄnɛ ń ↄzĩ sa, mí á bↄ. Gbɛ̃́ kĩniↄ gbaɛ, an baade tá a bɛ. 8Gedeↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń basↄopiↄ sɛ̀, ↄ̃ aa gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ táↄ kũ̀sũaↄ ń ń kuuↄ sìmá, ↄ̃ à ń gbáɛ bɛ. Gedeↄ̃ↄ ku sĩ̀sĩ musu, Madiãↄ bòo ku aà zĩ́lɛ guzulɛu. 9Dii yã'òɛ̀ gwãasĩna à mɛ̀: Fɛlɛ gɛ lɛ́lɛmá ń bòou, asa ma ń nánɛ n ↄzĩɛ. 10Tó lɛ́lɛama vĩa lɛ́ n kũɛ, pila ń n zĩkɛna Pulao, 11ní swãdↄ yã́ pↄ́ wàlɛ oi. Yã́pi a n gba sↄ̃ kɛ́ ǹ lɛ́lɛmá ń bòou. Ɔ̃ à pìla ń a zĩkɛna Pulao, aa lↄ̀ↄlɛ zĩgↄ̃ pↄ́ kú bòo lɛ́iↄzi. 12Madiãↄ ń Amalɛki buiↄ ń gukpɛdeↄ píi kálɛa guzulɛu, aa dasi lán kwaↄwa. Wi fↄ̃ ń yiongoↄ nàoo, aa dasi lán ísialɛ ũfãawaɛ. 13Kɛ́ Gedeↄ̃ↄ kà we, à gbɛ̃e lè, à a nana dàu lɛ́ siu a gbɛ̃doɛ à mɛ̀: Nana pↄ́ má ò ma. Má è pɛ̃ɛ boolo zↄzↄna lɛ́ gbeembo, ↄ̃ à sì wá bòou à pã̀ zwã̀akpɛwa, ↄ̃ kpɛ́pi lɛ̀lɛ à fuangba. 14Ɔ̃ aà gbɛ̃dopi òɛ̀: Yoasi nɛ́ Gedeↄ̃ↄ, Isaili bui fɛ̃nda ń è we, i kɛ pↄpãle no. Lua Madiãↄ ń wá bòoo nàɛ̀ aà ↄzĩ píiɛ. 15Kɛ́ Gedeↄ̃ↄ nanapi yãmà ń a bↄↄlɛo, à kùlɛ Diiɛ. Ɔ̃ à ɛ̀a Isailiↄ bòou à mɛ̀: À fɛlɛ! Dii Madiãↄ nàwɛ̃ɛ wá ↄzĩɛ. 16À gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń basↄopiↄ kpaalɛ̀ gãli àaↄ̃, ↄ̃ à kuu ń lo giio kpà ń baadewa. Ɔ̃ wà sɛ̃tɛↄ sↄ̀lↄsↄlↄ lopiↄ guu. 17A ònɛ́: Málɛ gɛ́ e ń bòo lɛ́iɛ. Àↄ ma gwa. Lá á e málɛ kɛ, íↄ kɛ màa. 18À lia ń bòoi píi. Tó mapi ń gbɛ̃́ pↄ́ kumanↄↄ wa kuupɛ̀, ápiↄ sↄ̃ í a pↄ́ pɛ́, í wiilɛ à mɛ: Dii ń Gedeↄ̃ↄo pↄ́ɛ. 19Gedeↄ̃ↄ ń gbɛ̃ↄn basↄo pↄ́ kuaànↄↄ kà bòo lɛ́i wɛɛdo taawa gudↄ̃anaↄ kↄ̃lɛũkpakɛa gbɛa gↄ̃̀ↄ. Ɔ̃ aa ń kuu pɛ̀ ḿpii, aa lo pↄ́ aa kũaↄ wìwi. 20Ɔ̃ gãli àaↄ̃piↄ baade a kuu pɛ̀, aa ń loↄ wìwi. Aa sɛ̃tɛↄ kũa ↄzɛɛu, aa kuu pↄ́ aalɛ pɛ́ↄ kũa ↄplaau. Ɔ̃ aa wiilɛ̀ aa mɛ̀: Dii ń Gedeↄ̃ↄo fɛ̃ndaɛ. 21Baade zɛa a gbɛu liaa bòoi, ↄ̃ bòodeↄ fɛ̀lɛ lɛ̀kↄ̃wa ń wiio, aa tilɛ̀. 22Kɛ́ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń basↄopiↄ baade ↄtↄ̃̀ a kuuwa màa, Dii tò bòopideↄ kↄ̃ dɛ̀dɛ kↄ̃tɛ̃ɛ ń fɛ̃ndao. Zĩgↄ̃piↄ bàalɛ̀ tà Bɛsita ń Zelelao e Abɛli Mɛↄla lɛ́i Taba oi. 23Wà Nɛfatali buiↄ ń Asɛɛ buiↄ sìsi ń Manase buiↄ píi, ↄ̃ aa pɛ̀lɛ Madiãↄzi. 24Ɔ̃ Gedeↄ̃ↄ gbɛ̃́ↄ zĩ̀ aa Ɛflaiũ buiↄ bùsu sĩ̀sĩde kɛɛlɛ aa mɛ: À pila gɛ́ Madiãↄwa ń zĩo. À zɛzↄ̃nɛ́ swabↄlɛↄu ń aɛ e à gɛ pɛ Bɛbala ń Yuudɛ̃owa. Ɔ̃ wà Ɛflaiũ buiↄ sìsi píi, aa gɛ̀ zɛzↄ̃̀nɛ́ ń aɛ swabↄlɛↄu e à gɛ̀ pɛ̀ Bɛbala ń Yuudɛ̃owa. 25Ɔ̃ Ɛflaiũ buiↄ Madiã kíaↄ kũ̀kũ gbɛ̃ↄn pla, Ɔlɛbu ń Zeebuo. Aa Ɔlɛbu dɛ̀ gbɛ saɛ, ↄ̃ wì mɛ tia Ɔlɛbu gbɛ. Aa Zeebu dɛ̀ lↄ, gupi wì mɛ tia Zeebu vɛ̃ɛfɛ̃kĩi. Ɔ̃ aa ɛ̀a pɛ̀ Madiãↄwa. Ɔ̃ wà kíapiↄ mi zↄ̃̀zↄ̃ wà gɛ̀ò Gedeↄ̃ↄɛ Yuudɛ̃ baale.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\