Wɛ̃nalɛ 2

1Gwa lá Dii pↄkũma kù Siↄnaa lán suawa. À Isailiↄ bɛɛɛ pↄ́ zↄ̃̀ luawa pã̀lɛ zĩ́lɛ. I a gbadibↄpi yãda a pↄfɛ̃gↄↄo. 2Dii Yakↄbu buiↄ kpɛ́ↄ dàaĩ ń wɛ̃nagwasai, à Yudaↄ mɛɛwia zɛgikĩiↄ kwɛ̀ a pↄfɛ̃ guu, à kɛ̀sɛ tↄ̃̀ a kíaↄ ń ń kpalaowa zĩ́lɛ. 3Aà pↄkũma pãsĩ guu à Isailiↄ gbãa kↄ ɛ̀. À a ↄbↄ̀lɛ ń yã́u an ibɛɛↄ wáa. À kũ̀ Yakↄbu buiↄwa tɛ́ ũ ń pↄ́ pↄ́ liaiↄ píi. 4À sagòlɛ lán ibɛɛwa, à ↄkà sáu. À gbɛ̃́ pↄ́ kɛ̀ɛ maa yãaↄ dɛ̀dɛ píi lán wɛ̀lɛwa. À a pↄkũma pìpi Siↄnawa lán tɛ́wa. 5Dii gↄ̃̀ lán ibɛɛwa, a kɛ̀ Isailiↄnɛ sàabu. À ń kibɛↄ dàaĩ, à ń wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ kwɛ̀. A tò búbua ń wɛ̃na wiio kã̀fĩ Yudaↄ mɛɛwiau. 6À a kpɛ́ gbòo à gↄ̃̀ lán kaawa, à a gbɛ̃́ↄ kãaakĩipi wìwi. Dii tò dikpɛ ń kã́mabogↄↄo yã́ dↄ Siↄnadeↄgu lↄo. Aà zafɛ̃a zↄ̃ↄ guu i kía ń sa'onaↄ gwa pↄe ũo. 7Dii gì a gbagbakĩizi, à pãkpà a kpɛ́i. À kibɛ kpɛ́ gbãaↄ nà ibɛɛↄnɛ ń ↄzĩ. Aa kúkuakɛ̀ Dii kpɛ́u lá wì kɛ dikpɛ zĩ́wa. 8Dii zɛ̀ ń Siↄna bĩ́i gbooaoɛ. À ba yↄ̃̀wà, i gí ↄtↄ̃iwào. A tò a bĩ́iↄ lɛ́ pìa, aa gↄ̃̀ kɛ̀lɛkɛlɛ. 9A bↄlɛ gbaↄ vĩ̀lɛ tↄↄlɛu, a gbã́aↄ ɛ̀'ɛ kpéekpee. A kía ń a nɛ́ↄ gↄ̃̀ buipãleↄ guu, wa ikoyã kũa lↄo. A ãnabiↄ lí yã́ pↄ́ bↄ̀ Dii kĩ́i e lↄo. 10Siↄna gbɛ̃zↄ̃ↄↄ zↄ̃lɛa zĩ́lɛ, an lɛ́ kpaaũa. Aa bùsu kà ń miu, aa zwã̀nkasaↄ kàkańla. Yelusalɛũ wɛ̃́ndiaↄ mi gↄ̃̀ pɛ́lɛa zĩ́lɛ. 11Ma wɛ́ lɛ́ wo ń ↄↄlↄo, ma nↄ̀sɛ lɛ́ tɛ́kũ. Ma pↄ yà dúuduu ma gbɛ̃́ↄ dɛdɛa yã́i. nɛ́fɛ̃nɛnaↄ ń nɛ́tɛ̃naↄ kálɛ ma gãaɛↄ yɛ̃̀ɛɛsai. 12Gↄↄ pↄ́ aalɛ lɛ́lɛ gãaɛ lán gbɛ̃́ pↄ́ kɛ̀'ĩaↄwa, aalɛ ń daↄ la aa mɛ̀: Wá pↄblea ń imiao e má ni? An wɛ̃ni lɛ́ gɛ̃zɛa ń daↄ kùɛ. 13Yelusalɛũ, má onɛ kpelewa ni? Bↄ́ má n lɛɛũòi? Mɛɛwia lɛ́so Siↄna, bↄ́ má mɛ n muaaò mà ń nↄ̀sɛ níninɛi? N bↄ̀ ɛ zã̀ lán ísia ɛwa, dé mɛ́ a fↄ̃ n gbã́gbãi? 14N ãnabiↄ yãpã gii ènɛ. Aai n yãvãi bↄnɛ gupuau aa n kɛ̃ zↄblewao. Yãpã gii pↄ́ aa ènɛ n sãsã. 15Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gɛ̃ↄ píi aaìↄ ↄtaalɛ, aaìↄ lɛsuikɛma Yelusalɛũ, aaìↄ mikɛnɛ déũdeũ. Aaì mɛ, wɛ̃́lɛ pↄ́ a kɛfɛna kɛ̀ zài, dṹnia píi pↄnakɛbↄpin wee? 16N ibɛɛↄ lɛ́ lɛdↄma píi, aalɛ lɛsuikɛma. Aalɛ swaa biima, aalɛ mɛ wá dàaĩ, wá wɛ́ dↄ gↄↄpizi yãaɛ, wa wɛsìɛ sa. 17Dii kɛ̀ lá à zɛ̀owa, à yã́ pↄ́ a dìlɛ za zi pàpa. À n kwɛ n wɛ̃nagwasai. A tò ibɛɛↄ pↄnakɛ̀ n musu, à n wɛ̀lɛↄ gbà gbãa. 18Siↄna, to n bĩ́i wiilɛ Diizi ń nↄ̀sɛo, to n wɛ́'i àↄ bàalɛ lán swa'iwa fãanɛ ń gwãasĩnao. Ńsu kã́maboo, ńsu to n wɛ́ ĩ́ampao. 19Fɛlɛ wii kau gwã́ gudↄ̃anaↄ kↄ̃ lɛũkpakɛgↄↄ. Ǹ n sↄ̃ wɛ̃ Diiɛ, ní ↄdↄaàzi n nɛ́ pↄ́ lɛ́ ga ń nↄanao zɛauↄ wɛ̃ni yã́i. 20Dii, gwa ǹ gwa! Dé n yã́ bee taa kɛ̀ɛ̀ yãai? Nↄɛↄ ń nɛ́ pↄ́ aa ń í aa ń kuɛↄ soa maan wea? Sa'onaↄ ń ãnabiↄ dɛdɛa n kpɛ́u maan wea? 21Nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ gɛↄ gↄ̃̀ kálɛa zɛau luutɛ̃u. Wà ma ɛ̀waasoↄ ń ma wɛ̃́ndiaↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao. N ń dɛdɛ n pↄfɛ̃gↄↄ, n ń kaalɛ ń wɛ̃nagwasai. 22Lá ni gbɛ̃́ↄ kãaa dikpɛgↄↄ, màa ń tò yãpãsĩ lìamazi. N pↄkũmagↄↄ gbɛ̃e i pilimao, gbɛ̃e i e bↄ̀o. Ma ibɛɛↄ gbɛ̃́ pↄ́ ma ń gwá ma ń kuɛↄ mìdɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\