Levii buiↄ 12

1Dii ò Mↄiziɛ à mɛ̀, 2aà yã́ɛ bee o Isailiↄnɛ: Tó nↄɛ nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ, aↄ gbãlɛa e gↄↄ soplaɛ, lá ìↄ ku a ↄkũgↄↄwawa. 3A gↄↄ swaaↄ̃de zĩ́ wìli tↄ̃zↄ̃ nɛ́piɛ, 4nↄɛpi i ɛa zↄ̃lɛ lↄ e gↄↄ baakwi ń àaↄ̃o a au gbãbↄa yã́i. Asuli ↄkã Dii pↄewao, mɛ́ asuli gɛ́ zwã̀akpɛ uao e a gbãbↄgↄↄpi gɛ paò. 5Tó nↄɛ a ì sↄ̃, aↄ gbãlɛa e ãsↄ̃a plaɛ, lá ìↄ ku a ↄkũgↄↄwawa, i ɛa zↄ̃lɛ lↄ e gↄↄ bàaↄ̃ ń sooloo e a au gbãsĩ wolo. 6Tó aà nɛgↄ̃ɛ ge nↄɛ ia gbãbↄgↄↄ pà, aàli gɛ́ sa'ona lei kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ ń sã wɛ̃donao sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄ ũ ń felenao ge felenguulu nɛ́ bↄlↄ duun awakpabↄ ũ. 7Sa'onapi lí sa'ooɛ̀ Diiwa, i aà duuna kɛ̃wà, nↄɛpi aubↄawà gbãsĩ i wolowà. Yã́ pↄ́ wa dìlɛ nɛ'ina musun we. 8Tó aà gbãa i ka aà sã luo, aàli mↄ́ ń felenao mɛ̀n pla ge felenguulu nɛ́ bↄlↄ mɛ̀n pla, ado iↄ dɛ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄ ũ, ado sↄ̃ duun awakpabↄ. Sa'ona lí aà duuna kɛ̃wà, nↄɛpi i gↄ̃ gbãlɛsai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\