Levii buiↄ 15

1Dii yã'ò Mↄiziɛ ń Aalonao à mɛ̀: 2À yã'o Isailiↄnɛ à mɛ, tó gbɛ̃́ gↄ̃ɛkɛbↄ lɛ́ ibↄlɛ, ípi ìↄ gbãlɛaɛ. 3Aà gↄ̃ɛkɛbↄ lɛ́ ibↄlɛ ge à kàn lò, ade gbãlɛ̀n we. Lá aà gbãlɛa aↄ dɛn kɛ: 4Wúlɛbↄ pↄ́ kɛ̃nude wùlɛwà gbãlɛ̀ɛ. Pↄ́ pↄ́ à zↄ̃̀lɛwà píi gbãlɛ̀ɛ. 5Gbɛ̃́ pↄ́ ↄkã̀ aà wúlɛbↄwa lí a pↄkasaↄ pí, i zu'o, kási aↄ gbãlɛa e oosiɛ. 6Gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃̀lɛ pↄ́ pↄ́ kɛ̃nude zↄ̃̀lɛwàwa lí a pↄkasaↄ pí, i zu'o, kási aↄ gbãlɛa e oosiɛ. 7Gbɛ̃́ pↄ́ ↄkã̀ kɛ̃nude mɛwa lí a pↄkasaↄ pí, i zu'o, kási aↄ gbãlɛa e oosiɛ. 8Tó kɛ̃nude lɛ́'ikà gbɛ̃́ pↄ́ gbãlɛaowa, ade lí a pↄkasaↄ pí, i zu'o, kási aↄ gbãlɛa e oosiɛ. 9Tó kɛ̃nude dì pↄ́ kpɛ, pↄ́ pↄ́ à zↄ̃̀lɛwà gbãlɛ̀ɛ. 10Gbɛ̃́ pↄ́ ↄkã̀ pↄ́ pↄ́ kú aà zíɛↄwa, aↄ gbãlɛaɛ e oosi. Tó gbɛ̃́ pↄ́piↄ sɛ̀, aàli a pↄkasaↄ pí, i zu'o, kási aↄ gbãlɛa e oosiɛ. 11Tó kɛ̃nude i ↄpio, mɛ́ à ↄkã̀ gbɛ̃́wa, gbɛ̃́ pↄ́ ↄkã̀wàpi lí a pↄkasaↄ pí, i zu'o, kási aↄ gbãlɛa e oosiɛ. 12Wàli gĩ̀ oo pↄ́ kɛ̃nude ↄkã̀wà wíwi. Tó pↄ́ pↄ́ wa kɛ̀ ń líoɛ, wàli pípi. 13Tó kɛ̃nude kɛ̃nu làa, aàli gↄↄ sopla kɛ gĩa a gbãbↄa yã́i, i a pↄkasaↄ pí, i zu'o ń í bàalɛao, i gↄ̃ gbãlɛsai. 14A gↄↄ swaaↄ̃de zĩ́ aàli felena sɛ́ mɛ̀n pla ge felenguulu nɛ́ bↄlↄↄ mɛ̀n pla, i gɛ́ò Dii kĩ́i kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ, i kpa sa'onawa. 15Sa'onapi lí sa'o ń bãpiↄ doo duun awakpabↄ ũ, ado sↄ̃ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄ ũ, i aà duuna kɛ̃owà Dii aɛ aà kɛ̃nu pↄ́ tò à gbãlɛ̀ yã́ musu. 16Tó gbɛ̃́ azĩa è, aàli zu'o wásawasa, kási aↄ gbãlɛa e oosiɛ. 17Pↄkasa ge báa pↄ́ ípi kàwà, aàli pí, kási pↄ́pi aↄ gbãlɛa e oosiɛ. 18Tó gↄ̃ɛ wùlɛ ń nↄɛo mɛ́ à azĩa è, aali zu'o, kási aↄ gbãlɛa e oosiɛ. 19Tó nↄɛ ↄkũ̀, au pↄ́ ìↄ bↄwà mɛ́ ì to aàↄ gbãlɛa e gↄↄ sopla. Gbɛ̃́ pↄ́ ↄkã̀ nↄɛpiwa, aↄ gbãlɛaɛ e oosi. 20Aà gbãlɛgↄↄ pↄ́ pↄ́ à wùlɛwà ge pↄ́ pↄ́ à zↄ̃̀lɛwà píi gbãlɛ̀ɛ. 21Tó gbɛ̃́ ↄkã̀ aà wúlɛbↄwa, aàli a pↄkasaↄ pí, i zu'o, kási aↄ gbãlɛa e oosiɛ. 22Tó gbɛ̃́ ↄkã̀ pↄ́ pↄ́ à zↄ̃̀lɛwàwa, ade lí a pↄkasaↄ pí, i zu'o, kási aↄ gbãlɛa e oosiɛ. 23Tó gbɛ̃́ ↄkã̀ aà wúlɛbↄwa ge pↄ́ pↄ́ à zↄ̃̀lɛwàn lò, ade aↄ gbãlɛa e oosiɛ. 24Tó gↄ̃ɛ wùlɛaànↄ, à gbãlɛ̀n we, iↄ gbãlɛa màa e gↄↄ sopla. Wúlɛbↄ pↄ́ gↄ̃ɛpi wùlɛwà píi gbãlɛ̀ɛ. 25Tó au lɛ́ bↄ nↄɛwa à gↄↄplakɛ̀, mɛ́ aà ↄkũgↄↄn sↄ̃o ge a gɛ̃gɛ̃a dɛ aà ↄkũgↄↄ lɛ́a, aↄ gbãlɛa aubↄawàpi gↄↄ, lá ìↄ gbãlɛa a ↄkũgↄↄwawaɛ. 26Wúlɛbↄ pↄ́ à wùlɛwà gↄↄ pↄ́ au lɛ́ bↄwà aↄ gbãlɛaɛ, lán wúlɛbↄ pↄ́ à wùlɛwà a ↄkũgↄↄwawa, mɛ́ pↄ́ pↄ́ à zↄ̃̀lɛwà aↄ gbãlɛaɛ, lá a dɛ aà ↄkũgↄↄwawa. 27Gbɛ̃́ pↄ́ ↄkã̀ pↄ́piↄwà gbãlɛ̀n we. Aàli a pↄkasaↄ pí, i zu'o, kási aↄ gbãlɛa e oosiɛ. 28Tó aubↄawà làa, a kɛ gↄↄ sopla gĩaɛ, i gↄ̃ gbãlɛsai. 29A gↄↄ swaaↄ̃de zĩ́ aàli felena sɛ́ mɛ̀n pla ge felenguulu nɛ́ bↄlↄↄ mɛ̀n pla, i gɛ́ò sa'onaɛ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ. 30Sa'ona lí sa'o ń bãpiↄ doo duun awakpabↄ ũ, ado sↄ̃ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄ ũ, i aà duuna kɛ̃owà Dii aɛ au pↄ́ bↄ̀wà a tò à gbãlɛ̀ yã́ musu. 31Màa á da Isailiↄnɛ aa kɛ̃ gbãsĩwa, kɛ́ aasu ma kúkĩi pↄ́ kú ń guu gbãlɛ, aa gaga ń gbãlɛapi yã́ musuo yã́i. 32Yãdilɛa kɛ̃nude ń gbɛ̃́ pↄ́ gbãlɛ̀ azĩa ea yã́ musuↄnɛn we 33ń nↄɛ pↄ́ ↄkũao ń gↄ̃ɛ ge nↄɛ kɛ̃nudeo ń gↄ̃ɛ pↄ́ wùlɛ ń nↄɛ gbãlɛaoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\