Levii buiↄ 17

1Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 2O Aalonaɛ ń a nɛ́ↄ ń Isailiↄ píi ǹ mɛ, yã́ pↄ́ má dìlɛn kɛ: 3Tó Isaili zu ge sã ge ble dɛ̀ bòou ge wɛ̃́nkpɛ, 4i mↄò kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ sa'oioao, wali ade dilɛ aukↄlɛna ũ. Aukↄlɛnaɛ, wali ade bↄ a gbɛ̃́ↄ guu. 5Isailiↄ su sa'o guei lↄo, sema aa mↄmɛɛ ń ń sa'obↄↄ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ, aai kpa sa'onawa, i sáaukpa sa'ooa, 6i a au lɛ́ ma gbagbakĩiwa kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ, i a nísi kpasa, a gĩ i kɛmɛɛ na. 7Aasu sa'o tã́aↄwa aa gbãsĩkɛńnↄ lↄo. Bee aↄ dɛnɛ́ yãdilɛa ũ e ń buiwaɛ. 8Onɛ́, tó gbɛ̃́ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ge sa pãle ò, bele ge bↄ̀mↄ pↄ́ kú á guun nò, 9mɛ́ i mↄò kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ sa'oioao, wali ade bↄ a gbɛ̃́ↄ guu. 10Tó gbɛ̃́ nↄ̀ↄ kòlokpasai sò, bele ge bↄ̀mↄ pↄ́ kú á guun nò, má fɛlɛaànↄɛ, mí ade bↄ a gbɛ̃́ↄ guu mà dɛ, 11asa pↄ́ wɛ̃ni ku a au guuɛ, ↄ̃ má kpàwá àli á duuna kɛ̃owá sa'okĩiwa. Au mɛ́ ì duunakɛ̃má wɛ̃ni pↄ́ kú a guu yã́i. 12A yã́ mɛ́ tò málɛ o Isailiↄnɛ, á gbɛ̃e su nↄ̀ↄ kòlokpasai sóo, baa bↄ̀mↄ pↄ́ kú á guu. 13Tó Isaili ge bↄ̀mↄ pↄ́ kú á guu toekà, tó à nↄ̀ↄ ge bã pↄ́ wì so dɛ̀, aàli a kòlokpa à a au kↄ́lɛ, i bùsu kawà, 14kɛ́ au mɛ́ pↄ́ wɛ̃ni ũ yã́i. Má ò Isailiↄnɛ aasu nↄ̀ↄ kòlokpasai sóo, kɛ́ au dɛ pↄ́ wɛ̃ni ũ yã́i. Gbɛ̃́ pↄ́ sò, wali ade bↄ a gbɛ̃́ↄ guu. 15Pↄ́ pↄ́ gà ń azĩao ge pↄ́ pↄ́ wài dɛ, tó bele ge bↄ̀mↄ dↄ̃o, mɛ́ a sò, aà a pↄkasaↄ pí, i zu'o, kási aↄ gbãlɛa e oosiɛ. 16Tó i a pↄ́ↄpio, mɛ́ i zu'oo, a yã́ a wi aà musuɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\