Levii buiↄ 21

1Dii ò Mↄiziɛ aà yã'o Aalona nɛ́ sa'onaↄnɛ aà mɛ: Sa'onae suli tó à gbãlɛ a gbɛ̃́ pↄ́ gà yã́ musuo, 2mɛ́ i kɛ aà daɛ fɛ̃̀ɛɛ bàasio, aà da, aà de, aà nɛ́, aà vĩ̀i, aà dãuna 3ge aà dãe nɛ́na pↄ́ kú a gbáa, i zãkɛ yãao. 4Baa tó uabeleɛ, asu to à gbãlɛ a bɛdeↄ yã́ musuo. 5Aasuli tó gɛ̃ táa'o ń miwao. Aasuli ń lɛkãna kpaaĩo. Aasuli ń mɛ lílio. 6An kua líↄ adoa mapi ń Luaɛ. Aasuli ma tↄ́ ↄ̃̀ↄkpao. An kua líↄ adoa, asa mámɛmaa Dii ń Lua. Aali sa pↄ́ wì a pↄ́ nísikatɛu à tɛ́kũ oa ma blɛ ũ. 7Kɛ́ an kua líↄ adoa mapi ń Luaɛ yã́i, aasuli nↄɛ pↄ́ káaluakà a ↄ̃̀ↄkpà sɛo ge nↄɛ pↄ́ wa yà. 8Isailiↄ, àli ń dilɛa ńdoakɛ dↄ̃nɛ́, asa aamɛ aaì mↄ blɛ kpái mapi á Luawa. Àli ń dilɛa ńdoakɛpi dↄ̃, asa ma Dii ma gbɛ̃́ pↄ́ ma á dílɛ ádoa, ma kua adoaɛ. 9Tó sa'on nɛnↄɛ azĩa ↄ̃̀ↄkpà ń káaluakaao à a mae kpɛbↄ̀ɛ̀, wàli aà kpasa aà tɛ́kũ. 10Gbɛ̃́ pↄ́ wà nísikà aà miwa à gↄ̃̀ sa'onkia ũ, wà aà dàzĩu aà kɛ ń zĩpi pↄkasaↄ daa, asuli tó ĩ́ana a mikã páo. Asuli a ula ga kɛ̃o. 11Asuli sↄ̃ gɛio. Asuli tó à gbãlɛ baa a de ge a da gɛ yã́ musuo. 12Asuli bↄ ma kúkĩi gɛ yã́io, kɛ́ asu ma kúkĩi ↄ̃̀ↄkpao yã́i, asa ma nísi pↄ́ wa kàwà tò à gↄ̃̀ ma pↄ́ ũɛ. Mámɛmaa Dii. 13Nↄɛ lɛ́so ↄ̃ àli sɛ́ nↄ ũ. 14Asuli gyaa ge nↄɛ pↄ́ wa yà sɛo ge nↄɛ pↄ́ káaluakà a ↄ̃̀ↄkpà, sema aà bui nↄɛ lɛ́so, 15kɛ́ asu a bui ↄ̃̀ↄkpao yã́i. Mámɛ má Dii pↄ́ ma aà dìlɛ adoa ũ. 16Dii ò Mↄiziɛ 17aà o Aalonaɛ: E n buiwa n bui pↄ́ su sãa vĩ suli sↄ̃mazi blɛ kpáiao. 18Gbɛ̃́ pↄ́ sãae vĩ suli sↄ̃mazio, vĩ̀a ge ɛɛ ge gbɛ̃́ pↄ́ aà oa dↄ̀ↄ vĩo ge a gue kɛ̃́sãakↄ̃i 19ge gbɛ̃́ pↄ́ a gbá ge a ↄ kũdↄa, 20ge kↄ̃́ↄde ge gbɛ̃́ pↄ́ a gue imia ge gbɛ̃́ pↄ́ a wɛ́ diua ge kásande ge sɛ́ɛde ge gbɛ̃́ pↄ́ a lɛ wia. 21Sa'ona Aalona bui pↄ́ sãae vĩ suli sↄ̃mazi à sa pↄ́ wì a pↄ́ nísikatɛu à tɛ́kũ oao. Sãadeɛ, asuli sↄ̃mazi blɛ kpáiao. 22Ali fↄ̃ ma blɛ ble, sa'onↄↄ ń pↄ́ pↄ́ wa ma gbaↄ píi, 23ãma asuli sↄ̃ zwãa pↄ́ wa kpàmaziio ge ma gbagbakĩi, asa sãadeɛ. Asuli ma kúkĩi ↄ̃̀ↄkpao. Mámɛ má Dii pↄ́ ń dílɛ ńdoa ũ. 24Ɔ̃ Mↄizi yã́pi ò Aalonaɛ ń aà nɛ́ↄ ń Isailiↄ píi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\