Levii buiↄ 3

1Tó á gbɛ̃e lɛ́ sáaukpa sa'o, mɛ́ àlɛ o ń zuo, aàli mↄ́ Dii aɛ ń a sa ge a da sãasaio. 2Aàli ↄna a sa'obↄpi miwa, i a kòlokpa kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ, sa'ona Aalona nɛ́ↄ i a au lɛ́ sa'okĩiwa aa liai. 3Tó àlɛ sapi o, aàli a sálana ń a guupↄ nísiↄ sɛ́lɛ píi wà ka Diiɛ tɛ́u à tɛ́kũ 4ń a gòleↄ ń gòlepi nísiↄ ń a pↄa nísi pↄ́ wì golɛ ń gòlepiↄ gↄ̃̀ↄo. 5Aalona nɛ́ↄ lí kpasa sa pↄ́ wàlɛ a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ musu sa'okĩiwa pↄ́ pↄ́ wì ka Diiɛ tɛ́u a gĩ ì kɛɛ̀ na ũ. 6Tó sã ge ble àlɛ oò sáaukpapↄ ũ, aàli mↄ́ ń a sa ge a da sãasaio. 7Tó sãnɛbↄlↄɛ, aàli mↄ́ò Dii aɛ, 8i ↄna a sa'obↄpi miwa, i a kòlokpa kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ, Aalona nɛ́ↄ i a au lɛ́ sa'okĩiwa, aa liai. 9Tó àlɛ sapi o, aàli a pↄ́ɛ beeↄ sɛ wà ka Diiɛ tɛ́u à tɛ́kũ. Aàli a vlã́ zↄ̃ ń a nísio, i a plɛ kau yↄↄ, i mↄ́ ń sãpi sálanao ń a guupↄ nísiↄ píi 10ń a gòleↄ ń gòlepi nísiↄ ń a pↄa nísi pↄ́ wì golɛ ń gòlepiↄ gↄ̃̀ↄo. 11Sa'ona i pↄ́piↄ kpasa sa'okĩiwa blɛ ũ pↄ́ pↄ́ wì a pↄ́ nísika Diiɛ tɛ́u ũ. 12Tó ble àlɛ oò sↄ̃, aàli mↄ́ò Dii aɛ, 13i ↄna a miwa, i a kòlokpa kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ, Aalona nɛ́ↄ i a au lɛ́ sa'okĩiwa aa liai. 14Tó àlɛ sapi o, aàli a sálana ń a guupↄ nísiↄ píi ká Diiɛ tɛ́u à tɛ́kũ 15ń a gòleↄ ń a gòlepi nísiↄ ń a pↄa nísi pↄ́ wì golɛ ń a gòleↄ gↄ̃̀ↄo. 16Sa'ona i pↄ́piↄ kpasa sa'okĩiwa blɛ ũ pↄ́ pↄ́ wì a pↄ́ nísika Diiɛ tɛ́u a gĩ ì kɛɛ̀ na ũ. A nísi ìↄ dɛ Dii pↄ́ ũ píi. 17Àliↄ ikoyãpi kũa gↄↄpii e á buiwa gu pↄ́ áↄ kuu píi. Ásuli pↄ́ nísi ge a au bleo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\