Levii buiↄ 6

1Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀, 2aà yã́ɛ bee dilɛ Aalonaɛ ń a nɛ́ↄ. Sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ yãdilɛaↄn kɛ: Sa pↄ́ wà a pↄ́ kàtɛu à tɛkũ̀ lí gↄ̃ sa'okĩi kĩnau gwã́ e gu gɛ dↄò, a tɛ́ su àↄ gaa vĩo. 3Sa'ona i a bàabaa sòolo gese ye, i a ulatao da, i sa pↄ́ wà a pↄ́ kàtɛu à tɛkũ̀ sa'okĩiwa túfu bↄlɛ, i kálɛ sa'okĩipi saɛ. 4I a pↄkasapiↄ bↄ, i a pãleↄ da, i túfupi sɛ bↄò bòo kpɛ, i kↄ́lɛ gu pↄ́ wa dìlɛ a kↄ́lɛkĩi ũ a zɛ́iu. 5Sa'okĩi tɛ́ líↄ ku, asuli gao. Lá gu lɛ́ dↄ sa'ona líↄ yàakau, i sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ káa, i sáaukpa sa'obↄ nísi kpasawà. 6Sa'okĩi tɛ́pi líↄ ku gↄↄpii, asuli gao. 7Pↄ́wɛn gba yãdilɛaↄn kɛ: Aalona nɛ́e mɛ́ ali mↄ́ò Diiɛ sa'okĩi aɛ, 8i dã ↄkũ do ń a nísio ń a tulaletio píi, i a yãdↄa Diigu gbapi kpasa sa'okĩiwa, pↄ́ pↄ́ a gĩ ì kɛ Diiɛ na ũ. 9Aalona ń a nɛ́ↄ lí pↄ́ pↄ́ gↄ̃̀ ble a ɛsɛ káu sai gu pↄ́ a kua adoau kpaaũkpɛ ua we. 10Wasuli ɛsɛ pↄ́ a pↄ́wɛntipi sɛ à kɛ pɛ̃ɛ ũ kauo. Aↄ dɛ Dii pↄ́ ũ a zɛ́i lán duun awakpabↄ ge tàae fĩabobↄ pↄ́waɛ. Dii kpàmáɛ. Pↄ́ pↄ́ wì dã wà kátɛu à tɛ́kũ, a kĩni líↄ dɛ ń baa ũ. 11Aalona bui gↄ̃ɛↄ mɛ́ aali ble. Pↄ́ pↄ́ wì ka Diiɛ tɛ́u à tɛ́kũ kĩnipi ìↄ dɛ ń baa ũ gↄↄpii. Pↄ́ pↄ́ kã̀wà yã'ì azĩaɛɛ. 12Dii yã'ò Mↄiziɛ, ↄ̃ Mↄizi mɛ̀: 13Tó wà Aalona ge aà bui dìlɛ sa'onkia ũ, aàliↄ mↄ Diiɛ ń pɛ̃ɛtio kiloo plapla lá gu lɛ́ dↄ pↄ́wɛnti gba ũ, ili a kĩni kpá kↄↄ, a kĩni oosi. 14Aàli yãalɛ ń nísio mↄ̀pɛpɛɛ guu, i asa, i ɛ́'ɛ, i ka Diiɛ tɛ́u, pↄ́ pↄ́ a gĩ ì kɛɛ̀ na ũ. 15Aà bui pↄ́ wa dilɛ aà gɛ̃ɛ ũ líↄ kɛ màa, iↄ dɛ Dii baa pↄ́ waliↄ bↄɛ̀ lá gu lɛ́ dↄ, wì kátɛu à tɛ́kũ míↄmiↄ ũ. 16Wàli pↄ́wɛn gba pↄ́ sa'ona dà kátɛu à tɛ́kũ míↄmiↄ, wasuli bleo. 17Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀, 18aà yã́ɛ bee dilɛ Aalonaɛ ń a nɛ́ↄ. Duun awakpabↄ yãdilɛaↄn kɛ: Wàli a kòlokpa Dii aɛ gu pↄ́ wì sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ pↄ́ kòlokpau, iↄ dɛ Dii pↄ́ ũ a zɛ́i. 19Sa'ona pↄ́ lɛ́ sapi o mɛ́ ali só gu pↄ́ a kua adoau kpaaũkpɛ ua we. 20Pↄ́ pↄ́ kã̀ sa'onↄↄpiwa yã'ì azĩaɛɛ. Tó a au fã̀ pↄkasawa, wàli pípi gu pↄ́ wa dìlɛ a zɛ́iu. 21Wàli oo pↄ́ wà nↄ̀ↄpi fùukɛ̀u wíwi. Tó mↄgotɛ̃ ooɛ sↄ̃, wàli sao kàsaa kɛɛ̀, wi idawà. 22Sa'ona bui gↄ̃ɛↄ mɛ́ aali nↄ̀ↄpi só. Ìↄ dɛ Dii pↄ́ ũ a zɛ́i. 23Duun awakpabↄ pↄ́ wà gɛ̃̀ ń a auo kpaaũkpɛu wà duunakɛ̃̀omá Dii kúkĩiu, wasuli soo, wàli kátɛu à tɛ́kũ píi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\