Luku 1

1Gbɛ̃́ↄ ↄkpà yã́ pↄ́ kɛ̀ wá guu dau siua lá guu zɛ́zɛwa dasi, 2lá gbɛ̃́ pↄ́ aa dɛ yã́pi seeladeↄ ń a baokpanaↄ ũ za káauↄ òwɛ̃ɛwa. 3Tiasa mapi sↄ̃, lá ma wɛtɛ̀ yã́piↄi dodo za a daalɛawa, má è a maa mà kɛ̃nɛ zɛ́zɛ, ma gbɛ̃́ bɛɛɛde Teofili, 4kɛ́ ǹ e ǹ yã́ pↄ́ wa dànɛ sã́asã dↄ̃. 5Yude bùsu kí Elodi gↄↄ sa'onae ku, aà tↄ́n Zakali. A ku Abia sa'onaↄ gãli guuɛ. Aà na tↄ́n Ɛlizabɛti. Aalona buiɛ lↄ. 6An pla ḿpii aa maa Luaɛ. Aaìↄ ku tàaesai, aa Dii ikoyã ń yã́ pↄ́ a dìlɛↄ kũa. 7Aa nɛ́ vĩo, asa Ɛlizabɛtiá fĩiɛ, mɛ́ an pla ḿpii aa zikũ̀. 8Gↄↄ pↄ́ sa'oa kà an gãliwa, Zakali mɛ́ lɛ́ Lua gbagba. 9Lá sa'onapiↄ ì kɛwa, aa likpà, ↄ̃ lí Zakali sɛ̀ aà gɛ́ tulaletikai tɛ́a Dii kpɛ́u. 10Tulaletikpasagↄↄ bíla kã̀aa kpɛɛlɛ píi, aalɛ wabikɛ. 11Ɔ̃ Dii malaikae bↄ̀ mↄ̀wà, à zɛ̀ tulaletikatɛakĩi ↄplaai. 12Kɛ́ Zakali aà è, à bílikɛ̀, vĩa aà kũ̀. 13Ɔ̃ malaikapi òɛ̀: Ńsu to vĩa n kũo Zakali. Lua n wabikɛa sì, n na Ɛlizabɛti a nɛ'i gↄ̃ɛ ũ, ní tↄ́kpaɛ̀ Zãa. 14N pↄ a kɛ na, ńyↄ̃ yáalↄ, gbɛ̃́ↄ pↄnakɛ aà ia yã́ musu dasi, 15asa aↄ dɛ Diiɛ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũɛ. A wɛ̃ ge í gbãae mio, Lua Nisĩna aↄ dɛdɛawà za aà da gbɛɛuɛ. 16A to Isailiↄ zɛ ń Dii ń Luao dasi, 17a dↄaa Diiɛ ń Lua Nisĩna gbãa pↄ́ Ɛlia vĩ yãao. A to maeↄ lɛdoũkɛ ń ń nɛ́ↄ, a to swã́yãmansaideↄ gbɛ̃maaↄ ↄ̃nↄ sɛ́. A gbɛ̃́ↄ kɛkɛ aaↄ ku sↄu guu Diiɛ. 18Ɔ̃ Zakali ò malaikapiɛ: Kpelewa má yã́pi sĩana dↄ̃i? Asa maezinan ma ũ, mɛ́ ma na zikũ̀ lↄ. 19Ɔ̃ malaikapi wèwà à mɛ̀: Mámɛ má Gabliɛli, miↄ zɛa Lua aɛ. Ɔ̃mɛ ma zĩ yã́pi oinɛ, mà baonapi kpanɛ. 20Ma, n lɛ́na a naalɛ, ńyↄ̃ fↄ̃ yã'oo e yã́pi gɛ kɛò, kɛ́ ni ma yã́ pↄ́ a kɛ a gↄↄwa sio yã́i. 21Gↄↄ bee sↄ̃ wàlɛ Zakali dã́. Aà gɛ̃gɛ̃a Lua kpɛ́u bↄ̀ ń saɛ. 22Kɛ́ à bↄ̀, i fↄ̃ yã'òńnↄo, ↄ̃ wa dↄ̃̀ kɛ́ à wɛ́pungu è Lua kpɛ́uɛ. Lá aà lɛ́na nàalɛ, ↄ̃ àlɛ yã'onɛ́ ń ↄo. 23Kɛ́ Zakali sa'ogↄↄ lɛ́ kà, ↄ̃ à tà a bɛ. 24Bee gbɛa aà na Ɛlizabɛti nↄsì, ↄ̃ à azĩa ùlɛ e mↄ sↄo à mɛ̀: 25Dii kɛ̀, à ma wɛ̃nagwà, à wibↄ̀mɛɛ. 26A mↄ soolode guu Lua malaika Gabliɛli zĩ̀ Galile wɛ̃́lɛ pↄ́ wì mɛ Nazalɛti guu. 27À gɛ̀ nɛnↄɛ lɛ́so pↄ́ aà tↄ́n Maliama kĩ́i. A gↄ̃kpama vĩ Davidi bui ũ, aà tↄ́n Yosɛfu. 28Kɛ́ malaikapi gɛ̃̀ aà kĩ́i, a òɛ̀: Fↄↄ báaade! Dii kunnↄɛ. 29Maliama bílikɛ̀ yã́piwa, à làasookɛ̀ à mɛ̀: Fↄ bee mi dɛa ni? 30Ɔ̃ malaikapi òɛ̀: Maliama, ńsu to vĩa n kũo, asa Lua báaadànguɛ. 31Ma! Ńyↄ̃ nↄsi, ní nɛ'i gↄ̃ɛ ũ, ní tↄ́kpaɛ̀ Yesu. 32Aↄ dɛ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ, wàli oɛ̀ Musude Nɛ́. Dii Lua a aà kpa aà dezi Davidi kpalau, 33iↄ dɛ Yakↄbu buiↄ kía ũ gↄↄpii, aà kpala aↄ láaa vĩo. 34Ɔ̃ Maliama ò malaikapiɛ: Lá mi gↄ̃ɛ dↄ̃ yãao, bee a kɛ kpelewa ni? 35Malaika wèwà à mɛ̀: Lua Nisĩna a dinɛ, Musude gbãa i mↄma. A yã́i nɛ́ pↄ́ ńyↄ̃ ipi kua aↄ adoa, wàli oɛ̀ Lua Nɛ́. 36N daɛ Ɛlizabɛti nɛgↄ̃ɛ nↄsia sↄ̃ a zikũ guu. Nↄɛ pↄ́ wa dìlɛ fĩi ũpi kú ń nↄ̀ mↄ sooloo tia. 37Asa Lua lí fu yãewao. 38Ɔ̃ Maliama mɛ̀: Dii zↄ̀blenan ma ũ. Aà kɛmɛɛ lá ń òwa. Ɔ̃ malaikapi aà tò we. 39Gↄↄ bee Maliama fɛ̀lɛ gɛ̀ wɛ̃́lɛ pↄ́ kú Yude bùsu gusĩsĩdeu gↄ̃̀ↄ. 40À gɛ̀ Zakali bɛ, ↄ̃ à fↄkpà Ɛlizabɛtiwa. 41Kɛ́ Ɛlizabɛti Maliama fↄpi mà, aà nɛ́ vĩ̀vĩ aà gbɛɛ guu, ↄ̃ Lua Nisĩna dɛ̀dɛ Ɛlizabɛtiwa, 42Ɛlizabɛti wii gbãa lɛ̀ à mɛ̀: Báaaden n ũ dɛ nↄɛ píila. Báaaden nɛ́ pↄ́ kú ń gbɛɛu ũ lↄ. 43Bↄ́n ma ũ kɛ́ ma Dii da mↄ̀ ma gwaii? 44Gↄↄ pↄ́ ma swã́lɛ̀ n fↄwa lé, nɛ́ pↄ́ kú ma gbɛɛu vĩ̀vĩ ń pↄnaoɛ. 45Báaaden n ũ, asa ń sì yã́ pↄ́ Dii ònɛ a kɛ. 46Ɔ̃ Maliama mɛ̀:Báaaden n ũ, asa Málɛ Dii tↄbↄ ma sↄ̃ guu, 47ma nↄ̀sɛ lɛ́ yáalↄ Lua ma Suabanawa, 48asa à ma yãdà, mapi aà zↄ̀blena pↄ́ mi ka pↄe ũo. Za tia e gↄↄpii wàli omɛɛ báaadeɛ, 49asa Lua Gbãadepi yãzↄ̃ↄkɛ̀mɛɛ. Aà tↄ́ kua adoa. 50Ì wɛ̃nadↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ aaì vĩakɛɛↄnɛ e ń buiwa. 51À a gã̀sĩ pòo à a gbãa ↄ̀lↄnɛ́, à waladeↄ fã̀aa ń ń làasooↄ. 52À gbãadeↄ bↄ̀ kpalau, à táaaↄ kã̀fĩ. 53À pↄmaaↄ kpà nↄandɛnaↄwa aa kã̀, à ↄdeↄ gbàɛ ↄgii. 54À a zↄ̀blena Isailiↄ ĩ̀a, an yã́ i sãaàguo. 55À wɛ̃nadↄ̃̀ Ablahaũ ń a buipiↄnɛ lá à a lɛgbɛ̃̀ wá deziↄnɛwa. 56Maliama zↄ̃̀lɛ ń Ɛlizabɛtio lán mↄ àaↄ̃wa, ↄ̃ à gbàsa tà a bɛ. 57Ɛlizabɛti nɛ'igↄↄ kà, ↄ̃ à nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ. 58Kɛ́ aà fã́anideↄ ń aà daɛↄ mà lá Dii wɛ̃nadↄ̃̀ɛ̀, aa pↄnakɛ̀aànↄ. 59A gↄↄ swaaↄ̃de zĩ́ aa mↄ̀ tↄ̃zↄ̃i nɛ́piɛ, aai aà mae Zakali tↄ́kpaɛ̀, 60ↄ̃ aà da mɛ̀: Aawo! Wàli oɛ̀ Zãa. 61Aa òɛ̀: Gbɛ̃e ku n daɛↄ guu, a tↄ́ bee vĩo. 62Ɔ̃ aa yã'ò aà maeɛ ń ↄo, kɛ́ aa e dↄ̃ lá a ye wà tↄ́kpaɛ̀. 63Zakalipi pↄ́ pↄ́ á e lákɛ̃wà gbɛ̀a, ↄ̃ a kɛ̃̀wà: Aà tↄ́n Zãa. Yã́pi bↄ̀ ń saɛ ḿpii. 64Wegↄ̃ↄ aà lɛ́na gòlɛ, à lɛbↄ̀ lɛ́ yã'o, àlɛ Lua sáaukpa. 65Ɔ̃ vĩa ń fã́anideↄ kũ̀ píi, ↄ̃ Yude bùsu gusĩsĩde gbɛ̃́ↄ lɛ́ yã́pi galikɛ píi. 66Ɔ̃ gbɛ̃́ pↄ́ aa yã́pi màↄ kũa ń nↄ̀sɛ guu aa mɛ̀: Bↄ́ nɛ́pi aↄ dɛ a ũ ziai? Asa Dii ↄliaaaàziɛ. 67Lua Nisĩna dɛ̀dɛ aà mae Zakaliwa, ↄ̃ à ãnabikɛkɛ̀ à mɛ̀: 68Wà Dii Isailiↄ Lua sáaukpa! À mↄ̀ a gbɛ̃́ↄ bò. 69À Suaban gbãade bↄ̀wɛ̃ɛ a zↄ̀blena Davidi bui guu, 70lá a dà a ãnabiↄnɛ aa ò za ziwa. 71Aa mɛ̀ a wá sí wá ibɛɛↄwa, a wá bↄ gbɛ̃́ pↄ́ zawágupiↄ ↄzĩ. 72Màa à wá deziↄ wɛ̃nagwà, aà bàa pↄ́ kúńnↄ yã́ i sãaàguo. 73À lɛgbɛ̃̀ wá dezi Ablahaũɛ 74à mɛ̀ á wá bↄ wá ibɛɛↄ ↄzĩ, í wá gba zɛ́ wà zↄbleɛ vĩasai, 75wá kua iↄ adoaɛ̀ gbɛ̃maaↄ ũ e wá wɛ̃ni lɛ́u. 76Mpi sↄ̃ ma nɛ́, wàli onɛ Musude ãnabi, asa ḿmɛ ńyↄ̃ dↄaa ǹ zɛ́ kɛkɛ Diiɛ. 77Ńyↄ̃ to aà gbɛ̃́ↄ dↄ̃ lá a ń suaba, lá a ń duuna kɛ̃́má, 78kɛ́ wá Lua nↄ̀sɛ sósobi vĩ yã́i. Bↄa musu a mↄ wá gwai lá gu ì dↄwa, 79i gupu gbɛ̃́ pↄ́ kú gusiauↄnɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ kú ga lɛ́zĩↄ, i wá gbá pɛ́lɛ aafia zɛ́u. 80Nɛ́pi zↄ̃ↄkũ̀ à gↄ̃̀ kã́gbãade ũ. A ku gbáau e gↄↄ pↄ́ à bↄ̀ gupuau Isailiↄwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\