Luku 11

1Zĩewa Yesu lɛ́ wabikɛ guei. Kɛ́ a làa, aà ìwae òɛ̀: Dii, wabikɛa dawɛ̃ɛ lá Zãa dà a ìwaↄnɛwa. 2Ɔ̃ a ònɛ́: Tó álɛ wabikɛ, àli mɛ: Baa, to wà dↄ̃ kɛ́ n kua adoa. To kpala pↄ́ bↄ̀ n kĩ́i bↄ gupuau. 3Wá gba ú pↄ́ wáↄ ble lá gu lɛ́ dↄ. 4Wá duuna kɛ̃́wá, asa wi gbɛ̃́ pↄ́ tàaekɛ̀wɛ̃ɛↄ kɛ̃ píiɛ. Ńsu to wà fu yↄ̃awao. 5Ɔ̃ a ònɛ́: Gbɛ̃e mɛ́ gbɛ̃na vĩ, ↄ̃ à gɛ̀ aà kĩ́i wɛɛdo a òɛ̀: Ma mↄ n kĩ́iɛ, pɛ̃ɛ sɛ̃amɛɛ mɛ̀n àaↄ̃. 6Nibↄe pìlaa tiaɛ, má pↄe vĩ mà kpawào. 7Ɔ̃ aà gbɛ̃napi wèwà za kpɛa à mɛ̀: Ńsu ĩadaao, ma zɛtà kↄ̀. Ma ta kpɛ́u ń ma nɛ́ↄ, má fↄ̃ fɛlɛ mà kpamao. 8Málɛ oɛ́, baa tó i fɛlɛ kpàwà gbɛ̃nakɛ yã́io, a fɛlɛ pↄ́ pↄ́ a yei kpawà kɛ́ a zɛazi yã́i. 9Mapi sↄ̃ málɛ oɛ́, à wabikɛ, Lua i kpáwá. À wɛɛlɛ, í e. À gbalɛ, Lua i wɛ̃ɛ́. 10Asa gbɛ̃́ pↄ́ wabikɛ̀, wì aà gbaɛ, gbɛ̃́ pↄ́ pↄ́ wɛ̀ɛlɛ ì eɛ, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ gbalɛ̀, wa wɛ̃ɛ̀. 11Á gbɛ̃́ pↄ́ á nɛ́ↄ vĩ, tó á nɛ́ kpↄ wabikɛ̀wá, á dé mɛ́ a píligona kpawài? 12Ge tó à kogbe wabikɛ̀wá, á dé mɛ́ a sói kpawài? 13Baa ń á vãikɛo, lá á pↄmaa kpaa á nɛ́ↄwa dↄ̃, á Mae pↄ́ kú musu a a Nisĩna kpa gbɛ̃́ pↄ́ a wabikɛ̀wawao lé? 14Yesu lɛ́ tã́a swãdo go gbɛ̃́wa. Kɛ́ à tã́api gò, swãdopi nà yã'oawa, ↄ̃ yã́pi bↄ̀ bíla saɛ. 15Ɔ̃ an gbɛ̃eↄ mɛ̀: Ì tã́agonɛ́ ń tã́aↄ kí Beezebu tↄ́oɛ. 16Ɔ̃ gbɛ̃pãleↄ lɛ́ líkpalɛwà, aa gbɛ̀awa aà seelae kɛnɛ́ ń Lua gbãao. 17Lá Yesu ń làasoo dↄ̃, ↄ̃ a ònɛ́: Kpala pↄ́ a gbɛ̃́ↄ íbɛlɛsɛ̀ ń kↄ̃o a midɛ. Ua pↄ́ a gbɛ̃́ↄ íbɛlɛsɛ̀ ń kↄ̃o a gↄ̃ bɛzĩ ũɛ. 18Tó Setãu íbɛlɛsɛ̀ ń a gbɛ̃́ↄ, kpelewa aà kpala aↄ zɛai? Má ò màa kɛ́ i mɛ mi tã́agonɛ́ ń Beezebu tↄ́o yã́iɛ. 19Tó Beezebu tↄ́ mi tã́agoò, á gbɛ̃́ↄ ì go ń dé tↄ́o ni? Beewa ázĩa gbɛ̃́ↄ yã́'ĩikpàwá. 20Lá ma tã́agoamaá Lua ↄgbɛɛ, àↄ dↄ̃ kɛ́ kía pↄ́ Lua kpà kpalau á kĩ́i lèn we. 21Tó gↄ̃sa gbãa gↄ̃kɛbↄↄ kũa, àlɛ a ua dↄ̃́aò, aà àizɛɛↄ ìↄ aafiaɛ. 22Ãma tó gbɛ̃́ pↄ́ a gbãa dɛaàla mↄ̀ gɛ̃̀ à aà gbɛ̃̀, a aà gↄ̃kɛbↄ pↄ́ a a náai vĩↄ sɛ́lɛ, i aà àizɛɛↄ biilɛnɛ́. 23Gbɛ̃́ pↄ́ dɛ ma gbɛ̃́ ũo, ma ibɛɛɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ lí pↄ́ kãaamanↄo, àlɛ fãaaɛ. 24Tó wà tã́a gò gbɛ̃́ɛ, ìↄ liaaliaa gugiiu àↄ gbɛ̃́ wɛɛlɛ à diɛ̀ɛ. Tó i eo, ì mɛ: Má ɛa ta ma sↄ̃́ ziwaɛ. 25Tó à tà we, ì e a bɛ ado, à zu'ò, à azĩa kɛ̀kɛ wásawasa, 26ↄ̃ ì ɛa gɛ tã́a pↄ́ an vãi dɛalaↄ sɛ́lɛ suńnↄ mɛ̀n sopla, aaì diɛ̀. Beewa gbɛ̃́pi gwea gbɛzã vãi ì dɛ a káaua. 27Kɛ́ Yesu lɛ́ o màa, wà nↄɛe mà, à pũ̀na zã guu à mɛ̀: Báaaden nↄɛ pↄ́ n i à yↄ̃́ kpàma ũ. 28Ɔ̃ Yesu mɛ̀: Báaadeↄn gbɛ̃́ pↄ́ aa Lua yãmà aa kũaↄ ũ dɛ beea. 29Gbɛ̃́ↄ nↄ̀nↄaa, ↄ̃ Yesu mɛ̀: Gbãgbɛ̃ↄ vãi. Aaì seela gbɛaa, ãma má seelae kɛnɛ́o, sema Yonasi pↄ́. 30Lá Yonasi dɛ seela ũ Ninivadeↄnɛ, màa Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ aↄ dɛ seela ũ gbãgbɛ̃ↄnɛ. 31Yã́kpalɛkɛgↄↄzĩ gɛↄmidↄkĩi oi nↄɛ kía a fɛlɛ yãda gbãgbɛ̃ↄlaɛ, asa à bↄ̀ za tↄↄlɛ lɛ́wa à mↄ̀ Salomↄↄ ↄ̃nↄyã maiɛ, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ a zↄ̃ↄ dɛ Salomↄↄa ku la. 32Yã́kpalɛkɛgↄↄzĩ Ninivadeↄ fɛlɛ yãda gbãgbɛ̃ↄlaɛ, asa kɛ́ Ninivadeↄ Yonasi waaso mà, aa nↄ̀sɛlìlɛɛ, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ a zↄ̃ↄ dɛ Yonasia ku la. 33Wìli filia na wà dilɛ gu sↄ̀ↄnauo ge wà pɛ̃na kúlɛwào. Wì di bábanawaɛ, kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ gɛ̃ↄ gupua e. 34N wɛ́ mɛ́ n mɛ filia ũ. Tó n wɛ́ kú gudoũ, n mɛ̀ píi aↄ gupua vĩɛ. Tó n wɛ́ kú plapla sↄ̃, n mɛ̀ píi aↄ gusia vĩɛ. 35A yã́ mɛ́ tò laaika kɛ́ gupua pↄ́ ńlɛ e ń vĩ su àↄ dɛ gusia ũo. 36Tó n mɛ̀ píi gupua vĩ mɛ́ a kee ku gusiauo, aↄ gupu wásawasa lándↄ̃ filia í dↄmawaɛ. 37Kɛ́ Yesu yã'ò a làa, ↄ̃ Falisie wabikɛ̀wà aà mↄ pↄbleanↄ, ↄ̃ à gɛ̃̀ zↄ̃̀lɛ. 38Kɛ́ Falisipi è i ↄpipi lá aaì kɛwa à gbàsa lɛ́ pↄbleo, à bↄ̀ aà saɛ. 39Ɔ̃ Dii òɛ̀: Á Falisiↄ i gbãbↄ bisaↄ kpɛɛ ń taↄ, kási bĩi ń yãvãikɛao mɛ́ á nↄ̀sɛ pà. 40Sↄũↄ! Lua pↄ́ a kpɛ kɛ̀ i a guu kɛo lé? 41À pↄ́ pↄ́ kú á taↄ guu dã wɛ̃nadeↄnɛ, á tapiↄ i gↄ̃ɛ́ gbãlɛsai. 42Waiyoo á Falisiↄ! I toeↄ dosina ń kpɛaanao ń dopↄↄ píi kwide kpa Luawa, ↄ̃ i pãkpa yã́gↄ̃gↄ̃a a zɛ́wai ń yea Luapizio. Yã́ beeↄ mɛ́ dɛ àↄ kũa pãkpaa a kĩniↄzi sai. 43Waiyoo á Falisiↄ! Iↄ ye zↄ̃lɛa gumaaↄu lousisikpɛu, iↄ ye wàↄ fↄkpakpawá gãaɛ. 44Waiyoo ápiↄ! Á dɛ lán mia kpɛɛna pↄ́ wìↄ táa'owà dↄ̃saiwaɛ. 45Ɔ̃ ikoyãdↄ̃nae òɛ̀: Mɛtulu, tó ń ò màa, ńlɛ wá sↄ̃sↄ̃ sↄ̃ɛ. 46Yesu mɛ̀: Waiyoo á ikoyãdↄ̃naↄ sↄ̃! I gbɛ̃́ↄ da asosɛa zĩ'ũu, mɛ́ ili ↄdamá ń a sɛaoo, baa ↄton do. Waiyoo ápiↄ! 47I pↄ́ bo ãnabi pↄ́ á deziↄ ń dɛdɛↄ miaↄwa dↄngu yã́i. 48Bee lɛ́ ↄlↄ gbɛ̃́ↄnɛ kɛ́ a zɛ ń á deziↄ yãkɛaↄɛ. Aa ãnabiↄ dɛ̀dɛ, ↄ̃ álɛ pↄ́ bo ń miaↄwa. 49A yã́ mɛ́ tò Lua ↄ̃nↄ guu à mɛ̀ á ãnabiↄ ń zĩnaↄ gbaɛwá, í ń gbɛ̃eↄ dɛdɛ, í ĩada ń gbɛ̃eↄwa. 50Lua a ãnabi pↄ́ wà ń dɛdɛ za dṹnia daalɛgↄↄ e gbãↄ au tↄsi gbãgbɛ̃ↄpiↄwa. 51Ao, málɛ oɛ́, za Abɛli dɛa e à gɛ̀ pɛ̀ Zakali pↄ́ wa dɛ̀ sa'okĩi ń Lua kpɛ́o zãnguowa, Lua a ń au tↄsi gbãgbɛ̃ↄwaɛ. 52Waiyoo á ikoyãdↄ̃naↄ! A dↄ̃a zɛ́ kili wò. I gɛ̃uo, mɛ́ a gi gbɛ̃́ pↄ́ aa ye gɛ̃uↄnɛ. 53Kɛ́ Yesu bↄ̀ we, Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ ń Falisiↄ aà lè pãsĩpãsĩ, aalɛ yã́ dasi lalawà, 54aalɛ aà kpakpa kɛ́ aa e wà aà kũ yã́ pↄ́ àlɛ o guuɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\