Luku 13

1Gↄↄ bee gbɛ̃eↄ mↄ̀ Galile gbɛ̃́ pↄ́ Pilati ń dɛdɛ à ń au yã̀alɛ ń ń sa'obↄ auoↄ yã́ sìu Yesuɛ. 2Ɔ̃ Yesu ònɛ́: Kɛ́ Galile gbɛ̃́piↄ gaa kɛ̀ màa, álɛ e an duuna dɛ Galile gbɛ̃́ kĩniↄla yã̀? 3Aawo! Málɛ oɛ́, tó i nↄ̀sɛlilɛo, ápii á kaalɛ láńwaɛ. 4Gbɛ̃ↄn bao plasai pↄ́ Siloe kalanga kwɛ̀má aa gàgaↄ sↄ̃, álɛ e an tàae dɛ gbɛ̃́ kĩni pↄ́ kú Yelusalɛũↄla yã̀? 5Aawo! Málɛ oɛ́, tó i nↄ̀sɛlilɛo, ápii á kaalɛ láńwaɛ. 6Ɔ̃ à yã́ɛ bee lɛ̀ɛũnɛ́ à mɛ̀: Gbɛ̃e mɛ́ kaadↄɛnli bà a swaluu, ↄ̃ à gɛ̀ a nɛ́ wɛɛlɛi, i eo. 7Ɔ̃ a ò a zĩkɛnaɛ: Gwa, a wɛ̃̀ àaↄ̃n la, kɛ́ mi mↄ nɛ́ wɛɛlɛi kaadↄɛnapiwa, mili eo. Zↄ̃. Wá tó à gusi pã yã̀? 8Ɔ̃ zĩkɛnapi òɛ̀: Mae, to we wɛ̃a lↄ. Má gubi mà liaiɛ, mí zùgbↄ̃ kau. 9A gí nɛ'ii ziia? Tó i i sao, mí zↄ̃. 10Kã́mabogↄↄe zĩ́ Yesu lɛ́ yãdanɛ́ lousisikpɛu. 11Nↄɛe ku we, tã́a aà kↄ̃̀ↄkũ̀ à kàaànↄ wɛ̃̀ bao plasai. Ìↄ kooaɛ, ìli fↄ̃ pòo baa yↄↄo. 12Kɛ́ Yesu aà è, ↄ̃ à aà sìsi à mɛ̀: Nↄɛ, n kↄ̃̀ↄkɛ gòma. 13Ɔ̃ à ↄnàwà. Wegↄ̃ↄ à pòo, ↄ̃ à Lua sáaukpà. 14Ɔ̃ lousisikpɛ gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ pà, kɛ́ Yesu aà gbã̀gbã kã́mabogↄↄzĩ yã́i, ↄ̃ à fɛ̀lɛ ò bílaɛ: Gↄↄ soolo mɛ́ kú kɛ́ wì zĩkɛu. Àli mↄ́ wà á gbã́gbã gↄↄ beeↄwa, kã́mabogↄↄzĩ bàasi. 15Ɔ̃ Dii a zãsìwà à mɛ̀: Mↄafilideↄ! Kã́mabogↄↄzĩ á baade lí a zu ge zàa'ĩna polo a dↄkĩi à gɛ̀ í kpàwào lé? 16Ablahaũ bui nↄɛɛ bee sↄ̃, Setãu aà yè wɛ̃̀ bao plasaiɛ. Aà bapi poloawà kã́mabogↄↄzĩ zɛ́ vĩo lé? 17Kɛ́ a ò màa, ↄ̃ wí aà ibɛɛↄ kũ̀ píi, ↄ̃ bíla pↄ kɛ̀na dabudabu pↄ́ àlɛ kɛↄwa píi. 18Ɔ̃ Yesu mɛ̀: Kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i bↄ̀ bↄ́wà ni? Bↄ́ má lɛɛũòi? 19Doe ku a wɛ́na bↄ̀ lán ɛfↄ wɛ́nawa, ↄ̃ gbɛ̃e sɛ tↄ̃̀ a kaau. Kɛ́ à bↄ̀lɛ à kɛ̀ lí ũ, ↄ̃ bãↄ mↄ̀ pɛ̀pɛ a gↄ̃naↄwa. 20Ɔ̃ a ò lↄ: Bↄ́ má kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i lɛɛũòi? 21À bↄ̀ pɛ̃ɛsɛ'ɛsɛ pↄ́ nↄɛ sɛ kà pɛ̃ɛti zaa lɛ àaↄ̃ guu a lìa píiwaɛ. 22Gↄↄ pↄ́ Yesu lɛ́ gɛ́ Yelusalɛũ, àlɛ pã mɛɛwiaↄ ń zↄ̃ɛwiaↄla, àlɛ yãdanɛ́, 23ↄ̃ gbɛ̃e aà là à mɛ̀: Mae, asi àizãna'enaↄ dasioa? Ɔ̃ Yesu ò bílaɛ: 24À ãiakɛ à gɛ̃ zɛ́lɛ tuuuna guu. Málɛ oɛ́, gbɛ̃́ dasideↄ wɛɛlɛ gɛ̃u, kási aa eo. 25Tó uabele fɛ̀lɛ zɛtà a làa, tó a gↄ̃ bàasi, mɛ́ álɛ gbalɛ, álɛ mɛ: Mae, gbawɛ̃wɛ̃ɛ, a oɛ́ á á dↄ̃ gueio. 26Bee gbɛa tó á òɛ̀ à pↄblè à imìánↄ, mɛ́ à yãdànɛ́ á bɛ gãaɛ, 27a oɛ́ á á dↄ̃ gueio. À goala ápii vãikɛnaↄ. 28Tó a Ablahaũ ń Izaakio ń Yakↄbuo ń ãnabiↄ è píi kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i guu, mɛ́ wà á zú bàasi, we á ↄ́ↄlↄu à ↄdi á musu. 29Gbɛ̃́ↄ bↄ gukpɛ ń bɛ'aɛo ń gugbãntooo ń gɛↄmidↄkĩio, aa mↄ blɛblei kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i guu. 30Gbɛ̃́ kpɛɛↄ gↄ̃ dↄaaa mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ dↄ̀aaↄ gↄ̃ kpɛɛ. 31Gↄↄ bee gↄ̃̀ↄ Falisieↄ mↄ̀ Yesu kĩ́i aa òɛ̀: Fɛlɛ go lakĩi, asa Elodi ye n dɛɛ. 32Ɔ̃ a ònɛ́: À gɛ o kífɛ̃nɛnapiɛ málɛ tã́agonɛ́, málɛ gyãeↄ gbãgbã gbã ń ziao, a gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ má a zĩ midɛ. 33N beeo sema mà gɛ́ aɛ gbã ń ziao ń zia bàasio, asa i kũ ãnabi ga gueio, sema Yelusalɛũ. 34Yelusalɛũdeↄ, Yelusalɛũdeↄ, i ãnabiↄ dɛdɛ, i gbɛ̃́ pↄ́ Lua ń zĩ́wáↄ pápa ń gbɛↄ à ń dɛdɛ. Miↄ ye mà á kãaamazi mↄ̀ↄmↄↄ, lá ko ì gã̀sĩa kú a nɛ́ↄlawaɛ, kási ili weio. 35Lua a a kpɛ́ tóɛ́ɛ sa. Málɛ oɛ́, á ma e lↄo e à omɛɛ, báaade gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ mↄ́ ń Dii tↄ́o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\