Luku 14

1Kã́mabogↄↄe zĩ́ Yesu gɛ̀ pↄblei Falisiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ bɛ, ↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ aa ku weↄ lɛ́ aà kpakpa. 2Kákagyãkɛnae ku Yesu aɛ we. 3Ɔ̃ Yesu yãsɛ̀ a ò ikoyãdↄ̃naↄnɛ ń Falisiↄ: Gbɛ̃́ gbã́gbãa kã́mabogↄↄzĩ zɛ́ vĩa ge a zɛ́ vĩo? 4Ɔ̃ aa nílɛ kílikili. Ɔ̃ Yesu gyãepi kũ̀ à aà gbã̀gbã à aà gbàɛ. 5Ɔ̃ a ònɛ́: Á dé nɛ́ ge aà zu, tó à zù lↄ̀ↄu kã́mabogↄↄzĩ, a aà bↄ gↄ̃̀ↄo ni? 6Aai fↄ̃ yã́zãsìwào. 7Yesu è lá gbɛ̃́ pↄ́ wà ń sisiↄ lɛ́ zↄ̃lɛkĩi maaↄ kũkũ, ↄ̃ à yãlɛ̀ɛũnɛ́ à mɛ̀: 8Tó wà n sisi nↄsɛpↄnablɛwa, ńsu zↄ̃lɛ zↄ̃lɛkĩi maauo. Tó wà gbɛ̃́ pↄ́ a gbia dɛnla sìsi bɛ! 9Tó á sìsina mↄ ònɛ: Fɛlɛ zↄ̃lɛkĩi kpá deewa, ńyↄ̃ fɛlɛ gɛ́ zↄ̃lɛkĩi kpɛɛu ń wíoɛ. 10Tó wà n sisi, nìli zↄ̃lɛkĩi kpɛɛ kṹ, kɛ́ tó n sìsina mↄ̀, a onɛ: Ma gbɛ̃na, mↄ aɛ la. Bee a n kɛ gbia gbɛ̃́ pↄ́ á sãnuↄnɛ. 11Gbɛ̃́ pↄ́ ì azĩa kã́fĩ, Lua a aà busaɛ, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ ì azĩa busa, Lua a aà kã́fĩ. 12Ɔ̃ Yesu ò a sìsinapiɛ: Tó ńlɛ gbɛ̃́ↄ sisi blɛ fãanɛ bleawa ge a oosi pↄ́, ńsu ǹ n gbɛ̃naↄ sísio ge ń vĩ̀iↄ ń n dãunaↄ ge n daɛↄ ge n ↄde deeↄ. Tó ń kɛ̀ màa, aa ɛa n sísiwà sↄ̃ɛ, aai fĩabonɛ. 13Tó ńlɛ gbɛ̃́ↄ sisi pↄbleawa, taasideↄ sísi ń gbɛ̃́ kaaũaↄ ń ɛɛↄ ń vĩ̀aↄ, 14ńyↄ̃ gↄ̃ báaade ũ, asa aa pↄe vĩ aa gĩa fĩabonɛo. Lua mɛ́ a fĩabonɛ gbɛ̃maaↄ vugↄↄ. 15Kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ aa sãnuↄ do yã́pi mà, ↄ̃ a ò Yesuɛ: Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ a pↄble kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i guu ũ. 16Yesu òɛ̀: Gbɛ̃e mɛ́ ye pↄnablɛkɛ, ↄ̃ à gbɛ̃́ↄ gbɛ̀a dasidasi. 17Blɛblezĩ ↄ̃ à a zĩkɛna zĩ̀ oi gbɛ̃́ pↄ́ à ń gbɛaↄnɛ aa mↄ́, wa làa sa. 18Gbɛ̃́ sɛ̃́ia òɛ̀: Ma bú lùɛ, sema mà gɛ́ gwai. N yã́ na, ma awakpàɛ. 19Gbɛ̃pãle mɛ̀: Ma zu lù soon sↄo, má gɛ́ wɛsiɛi. N yã́ na, ma awakpàɛ. 20Gbɛ̃pãle mɛ̀: Ma nↄsɛ̀ dafuɛ. A yã́ mɛ́ tò má e mↄo. 21Ɔ̃ zĩkɛnapi ɛ̀a tà à ń lɛgbɛ dàu a sìu a diiɛ. Ɔ̃ uabelepi pↄ pà a ò a zĩkɛnaɛ: Gɛ́ wɛ̃́lɛ guu kpakpa gãaɛↄ ń zɛaↄ, ní taasideↄ ń gbɛ̃́ kaaũaↄ ń vĩ̀aↄ ń ɛɛↄ naaa suńnↄ la. 22Bee gbɛa zĩkɛnapi mↄ òɛ̀: Dii, ma yã́ pↄ́ ń ò kɛ̀, mɛ́ zↄ̃lɛkĩi gi ku. 23Ɔ̃ diipi ò zĩkɛnapiɛ: Gɛ́ zɛ́ↄ guu ń zɛ́wɛwɛnaↄ píi, gãna gbɛ̃́ↄwa aa gɛ̃, ma ua e pa. 24Málɛ oɛ́, gbɛ̃́ pↄ́ ma ń gbɛapiↄ kee a e lɛzↄ̃ ma blɛpiwao. 25Wa bɛ zɛ́u ń Yesuo dasidasi, ↄ̃ à lìli ònɛ́: 26Tó gbɛ̃́ mↄ̀ ma kĩ́i mɛ́ a ye a de ń a dao ń a nao ń a nɛ́ↄ ń a vĩ̀iↄ ń a dãunaↄ, baa azĩapizi dɛmala, a fↄ̃ kɛ ma ìwa ũo. 27Gbɛ̃́ pↄ́ aↄ a lipãakↄ̃a sɛa àↄ tɛomazio, a fↄ̃ kɛ ma ìwa ũo. 28Tó á gbɛ̃e ye kalanga dↄ, a zↄ̃lɛ gĩa à a ↄ̃a dↄdↄ à gwa, tó a fↄ̃ zĩpi kɛ láa ya? 29Tó i kɛ màao, tó à ɛ̃ kpàlɛ mɛ́ i fↄ̃ à a mìdɛo, gbɛ̃́ pↄ́ aà è píi a aà láanikɛ 30a mɛ: Gbɛ̃́ɛ bee kpɛ́ dàalɛ, i fↄ̃ a mìdɛo. 31Ge tó kía ye gɛ́ zĩkai ń kía pãleo, a zↄ̃lɛ gĩa à a wàaipa à gwa, tó a sosa gãli kwiↄ fↄ̃ kùa kpá sosa gãli bao pↄ́ lɛ́ mↄ́waↄwao lé? 32Tó a è á fↄ̃́o, a zĩnaↄ zĩ lɛdoũkɛa yã́ gbɛaiwà zadↄ̃ i ka kãioɛ. 33Màaɛ lↄ, tó á gbɛ̃e i ↄzↄ̃ pↄ́ pↄ́ á vĩↄzi píio, a fↄ̃ gↄ̃ ma ìwa ũo. 34Wisiá pↄ́ naɛ, ãma tó a í na tà, kpelewa wa kɛ à nakũ lↄi? 35A maa tↄↄlɛɛo ge zùgbↄ̃kↄlɛkĩio, wì kↄ́lɛɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛ vĩ aà yã́pi ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\