Luku 17

1Yesu ò a ìwaↄnɛ: Sema yã́ pↄ́ ì to gbɛ̃́ↄ fu àↄ ku, ãma waiyoo gbɛ̃́ pↄ́ a bↄ aà kĩ́i. 2Tó wà wísilↄgbɛ gbɛ̃̀nɛ dↄ̀ɛ̀ a nↄɛ mɛ́ wà aà zù ísiu, bee maa ń adeo dɛ kɛ́ aà to nɛ́ɛ beeↄ do fula. 3Àↄ kú ń laaio. Tó n gbɛ̃do duunakɛ̀, gɛ ǹ aà le. Tó à nↄ̀sɛlìlɛ, sùuukɛaànↄ. 4Tó à duunakɛ̀nɛ gↄↄ do gɛ̃n sopla mɛ́ à ɛ̀a ònɛ gɛ̃n sopla a nↄ̀sɛlìlɛ, sùuukɛaànↄ. 5Dii zĩnaↄ òɛ̀: Wá luanaaikɛa kã́fĩwɛ̃ɛ. 6Dii mɛ̀: Tó á luanaaikɛa kà ɛfↄ wɛ́nawa, á o lasinliɛ bee azĩa bilɛ gɛ́ pɛ́i ísia guu, a á yãmaɛ. 7Tó á gbɛ̃e zↄ vĩ, àlɛ sɛ̃waɛ̀ ge àlɛ sãↄ dãɛ̀, tó à sù ń buao, aà dii a oɛ̀ aà mↄ pↄble gↄ̃̀ↄ yã̀? 8Aawo, a oɛ̀ aà blɛkɛɛ, aà ula lilɛ, i mↄɛ ń pↄbleao ń imiao, aàpi i gbasa pↄble, i imi. 9Wì zↄ sáaukpa kɛ́ à yã́ pↄ́ wa dàɛ̀ kɛ̀ yã́i yã̀? 10Ápiↄ sↄ̃ màaɛ, tó a yã́ pↄ́ Lua dàɛ́ kɛ̀ píi, à mɛ: Zↄↄn wá ũ, wá kɛa wá kɛ̀. 11Yesu gɛa Yelusalɛũ a bɛ Samali bùsu zↄ̃lɛu ń Galileo. 12Kɛ́ àlɛ gɛ̃ wɛ̃́lɛeu, ↄ̃ gↄ̃ɛ kusude gbɛ̃ↄn kwiↄ kpàaũaànↄ. Aa zɛ kãaa, 13aa lɛzùaàzi aa mɛ̀: Mae Yesu, wá wɛ̃nagwa. 14Kɛ́ a è màa, ↄ̃ a ònɛ́: À gɛ ázĩa ↄlↄ sa'onaↄnɛ. Kɛ́ aalɛ gɛ́, ↄ̃ aa gbã̀gbã. 15Kɛ́ an gbɛ̃do è a gbãgbã, ↄ̃ à ɛ̀a sù, àlɛ Lua sáaukpa ń lↄↄ gbãao. 16À wùlɛ a gbɛɛu Yesu aɛ, à fↄkpàwà. Gbɛ̃́ beeá Samali gbɛ̃́ɛ. 17Ɔ̃ Yesu mɛ̀: Gbɛ̃ↄn kwiↄ mɛ́ gbã̀gbão lò? Gbɛ̃ↄn kɛ̃okwiↄ kú má ni? 18An gbɛ̃e i ɛa mↄ̀ Lua sáaukpaio, sema zĩ̀loɛ beea? 19Ɔ̃ Yesu òɛ̀: Fɛlɛ tá, ma náai pↄ́ ń kɛ mɛ́ n gbãgbã. 20Falisiↄ Yesu là kpala pↄ́ a bↄ Lua kĩ́i mↄ́gↄↄi, ↄ̃ a wèmá à mɛ̀: Kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i lí mↄ́ wà e ń wɛ́o no. 21Wa o gwa kɛ ge gwa keeo. Kpalapi kú á guuɛ. 22Ɔ̃ a ò a ìwaↄnɛ: A gↄↄ lɛ́ mↄ́ kɛ́ á Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ mↄ́gↄↄ ea nidɛ, á eo. 23Wa oɛ́ a ku le ge a ku la, ãma ásu gɛ́o, ásu tɛ́ńzio. 24Lá loupilɛa ì gupu luabɛ lɛ́la ń a lɛ́leo, màa aↄ dɛ Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ mↄ́gↄↄ. 25Sema aà taasikɛ gĩa maamaa. Gbãgbɛ̃ↄ giaàzi. 26Lá à kɛ̀ Nↄee gↄↄ, màa a kɛ Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ mↄ́gↄↄzĩ lↄ. 27Wàlɛ pↄble, wàlɛ imi, wàlɛ nↄsɛ, wàlɛ zãkɛ e gↄↄ pↄ́ Nↄee gɛ̃̀ gó'ilɛna guu, ↄ̃ í dà dṹniaa, gbɛ̃́ↄ gàga píi. 28Màaɛ lↄ Lↄtu gↄↄ, wàlɛ pↄble, wàlɛ imi, wàlɛ pↄ́ lú, wàlɛ pↄ́ yia, wàlɛ pↄ́tↄ̃, wàlɛ kpɛdↄ. 29Gↄↄ pↄ́ Lↄtu bↄ̀ Sↄdↄũ, tɛ́ ń ĩatɛ̃gbↄ̃o bↄ̀ luabɛ à kwɛ̀, ↄ̃ gbɛ̃́ↄ gàga píi. 30Beewa aↄ dɛ gↄↄ pↄ́ Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ bↄ̀ gupuau. 31Gↄↄ bee gbɛ̃́ pↄ́ kú kpɛ́ musu su pila kpɛ́ guu a pↄ́ↄ sɛ́lɛio. Màaɛ lↄ gbɛ̃́ pↄ́ kpɛ́ bua su ɛa bɛo. 32À to Lↄtu na yã́ dↄágu. 33Gbɛ̃́ pↄ́ ye àↄ a wɛ̃ni kũa, wɛ̃nipi a vũaawà. Gbɛ̃́ pↄ́ gì a wɛ̃nii sↄ̃, ade mɛ́ aↄ ku. 34Málɛ oɛ́, gwã́ bee gbɛ̃ↄn plaↄ aaↄ wúlɛa gudoũ, Lua a gbɛ̃do sɛ́, i gbɛ̃do to we. 35Nↄɛ gbɛ̃ↄn plaↄ aaↄ pↄ́ lↄ́ gudoũ, Lua a gbɛ̃do sɛ́, i gbɛ̃do to we. 36Gↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn plaↄ aaↄ ku bua, Lua a gbɛ̃do sɛ́, i gbɛ̃do to we. 37Ɔ̃ aa aà là aa mɛ̀: Dii, mákĩi ni? A wèmá à mɛ̀: Gu pↄ́ gɛ kuu, we yãamusuↄ kãaau.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\