Luku 21

1Kɛ́ Yesu wɛzù a aɛ, ↄ̃ a è ↄdeↄ lɛ́ ń gbaↄ ka ↄsikpagolo guu. 2Ɔ̃ à gyaa taaside búubuue è we, à tãnga dàu mɛ̀n pla. 3Ɔ̃ à mɛ̀: Sĩana málɛ oɛ́, gyaa taasidepi ↄ̃a dàu dɛ gbɛ̃́piia. 4Asa ↄ dia ↄ̃ aa dã kàu ḿpii. Nↄɛpi sↄ̃, aà taasidekɛ guu pↄ́ pↄ́ a vĩ à pↄbleò ↄ̃ a dàu we píi. 5Gbɛ̃eↄ lɛ́ Lua ua yã'o, aa mɛ̀ wà a kpɛ́ↄ kɛ̀kɛ maa ń gbɛ̀ kɛfɛnaↄ ń pↄ́ pↄ́ wà Lua gbàↄ, ↄ̃ Yesu mɛ̀: 6Gↄↄe a mↄ́, pↄ́ pↄ́ á è keeↄ, baa gbɛe a gↄ̃ dikↄ̃ao, wa ń dúuzↄ̃ɛ. 7Ɔ̃ aa aà là aa mɛ̀: Mɛtulu, bee a kɛ bↄɛ ni? Bↄ́ mɛ́ aↄ dɛ a kɛgↄↄ seela ũi? 8Ɔ̃ à mɛ̀: À laaika, ásu to wà á sã́são, asa wa mↄ́ ń ma tↄ́o dasi, aa mɛ wa mɛ́ wa dɛ aà ũ, ge a gↄↄ kà. Ásu tɛ́ńzio. 9Tó a zĩ̀ bao mà, ge á mà wà fɛ̀lɛ ń kↄ̃o, ásu to iwãa ká á pↄao. Sema yã́piↄ kɛ káau, dṹnia láaan we gĩao. 10Ɔ̃ a ònɛ́: Bui ń buio aa fɛlɛ ń kↄ̃o, màaɛ lↄ bùsu ń bùsuo. 11Tↄↄlɛlualuaa pãsĩↄ aaↄ ku. Nↄana ń gagyãↄ ka gu ń guo. Àsi bɛ̃̀ɛ vĩa yã́ↄ aaↄ ku luawa. 12E yã́pi àↄ mↄ́, wa á kṹ, wi ĩadawá, wi á kpá lousisikpɛdeↄwa, wi á ká kpɛ́u, wi gɛ́ánↄ kíaↄ ń bùsu gbãadeↄ aɛ ma yã́i. 13Bee a á gba zɛ́ àↄ dɛ ma seeladeↄ ũ. 14À zɛò á sↄ̃ guu ásu làasookɛ lá á owao, 15asa mámɛ má sóso káɛ́ á lɛ́u, mí á gba ↄ̃nↄ, kɛ́ á ibɛɛe a fↄ̃ gii ge a a zã́siwáo. 16Baa á de ń á dao ń á vĩ̀iↄ ń á dãunaↄ ń á daɛↄ ń á gbɛ̃naↄ aa á kpámáɛ, wi á gbɛ̃eↄ dɛ. 17Gbɛ̃́pii a zaágu ma yã́i, 18ãma baa á mikã mɛ̀ndo a vũaao. 19Á mɛnafↄ̃a guu ↄ̃ á àizãna e. 20Tó á è zĩgↄ̃ↄ lìa Yelusalɛũzi, àↄ dↄ̃ kɛ́ a dúuzↄ̃a zã̀o. 21Zĩbeezĩ Yude bùsudeↄ bàalɛ mipɛ sĩ̀sĩↄwa, gbɛ̃́ pↄ́ kú Yelusalɛũↄ fãaa. Zↄ̃ɛwiadeↄ su gɛ̃uo. 22Asa gↄↄpiá tↄsimagↄↄɛ, kɛ́ yã́ pↄ́ kɛ̃a Luayãtaalau e pa píi yã́i. 23Waiyoo nↄsindeeↄ ń nɛadeↄ zĩbeezĩ, asa bùsupi taasi aↄ zↄ̃ↄ, Lua a pↄkũmabↄbↄ gbɛ̃́piↄwaɛ. 24Wa ń gbɛ̃eↄ dɛdɛ ń fɛ̃ndao, wa ń gbɛ̃eↄ kũ taò bùsu píi guu zĩ̀zↄↄ ũ, buipãleↄ i ↄ̃zↄ̃ Yelusalɛũwa e an gↄↄ pa. 25Seelaↄ aaↄ ku ĩatɛ̃ ń mↄvuao ń saanaↄwa, bui píi iↄ ku pↄsia guu dṹniau. Aa gↄ̃ bíli guu ísia kↄ̃fĩ ń a bàalɛao yã́i. 26Wɛdↄa yã́ pↄ́ lɛ́ mↄ́ dṹniawai guu, vĩa a gbɛ̃́ↄ kãsãn kɛ, asa pↄ́ pↄ́ kú luawaↄ zã ń pɛ́kĩiwaɛ, 27wi Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ mↄa e luabɛpuanau ń gbãa zↄ̃ↄ gawideo. 28Tó yã́ beeↄ kɛa dàalɛ, à fɛlɛ zɛ, í á mi sɛ musu, asa á suabagↄↄ mɛ́ kãikũ̀. 29Yesu yãlɛ̀ɛũnɛ́ à mɛ̀: À kaadↄɛnli gwa ń lí kĩniↄ. 30Tó á è aa bↄlↄbↄ̀, ↄ̃ í dↄ̃ ázĩawa kɛ́ guantɛ̃na kãikũ̀. 31Beewaɛ sↄ̃, tó á è yã́ beeↄ lɛ́ kɛ, àↄ dↄ̃ kɛ́ kía pↄ́ Lua kpà kãikũ̀. 32Sĩana málɛ oɛ́, gↄↄbeedeↄ gɛ̃lɛ yã́piↄ píi kɛsaio. 33Luabɛ ń tↄↄlɛo a gɛ̃lɛ, ãma ma yã́ↄ gɛ̃lɛa vĩo. 34À laaika. Ásu to asiakɛ ń wɛ̃dɛkɛo ń wɛ̃nikãakɛao á laai síwáo, kɛ́ aà mↄgↄↄ su á kṹ kã́ndo lán baiwao yã́i. 35Asa a kúlɛ gbɛ̃́ pↄ́ kú dṹnia guuↄwa píiɛ míↄ. 36À itɛ̃kɛ, íↄ wabikɛ gↄↄpii, kɛ́ àↄ gbãa vĩ à e pili yã́ pↄ́ lɛ́ mↄ́wa píi, í bↄ zɛ Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ aɛ. 37Lá gu lɛ́ dↄ Yesu ìↄ yãdanɛ́ Lua ua. Tó oosi kɛ̀, ì bↄ gɛ i Kùkpɛ sĩ̀sĩpↄlɛu. 38Kↄↄkↄↄ ↄ̃ gbɛ̃́pii ì fɛlɛ gɛ́ aà yãmai Lua ua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\