Luku 3

1Sezaa Tibelia kpalablea wɛ̃̀ gɛ̃ode guu Pↄ̃nsi Pilati mɛ́ Yude bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ, Elodi lɛ́ kible Galile, aà dãuna Filipi lɛ́ kible Itule bùsu ń Takↄni bùsuowa, mɛ́ Lisania lɛ́ kible Abilɛni bùsuwa. 2Anasi ń Kaaifao mɛ́ sa'onkiaↄ ũ. Gↄↄ bee ↄ̃ Lua yã'ò Zakali nɛ́ Zãaɛ gbáau. 3Ɔ̃ à fɛ̀lɛ lɛ́ bɛbɛ Yuudɛ̃ baale ń baalao píi, àlɛ waasokɛ gbɛ̃́ↄnɛ. A ònɛ́ aa nↄ̀sɛlilɛ aa da'ilɛkɛ, Lua i ń duuna kɛ̃́má. 4Màa yã́ pↄ́ ãnabi Isaia ò a lá guu kɛ̀ à mɛ̀: Kpàwakɛna lↄↄ ma dↄ gbáau, àlɛ mɛ à zɛ́ kɛkɛ Diiɛ, à zɛ́wɛwɛnaↄ pooɛ̀ súsu. 5Guzulɛ píi a tata, gbɛ̀ lɛsĩↄ ń sĩ̀sĩↄ daaĩ píi. Zɛ́ koleaↄ poo súsu, zɛ́ tòũtoũↄ daaĩ, 6gbɛ̃́pii i e lá Lua ì ń suaba. 7Bíla ìↄ mↄ aà kĩ́i da'ilɛkɛi, ↄ̃ ì onɛ́: Gbɛ̃nazĩn píligonaↄ! Dé mɛ́ lɛdàwá à bàasi pↄkũma pↄ́ Lua a bↄbↄmáɛi? 8À nↄ̀sɛlilɛa yã́ kɛ, wi dↄ̃ kɛ́ a lilɛ. Kɛ́ Ablahaũ dɛ á dezi ũ, ásu dilɛ bee mɛ́ a á bↄo. Málɛ oɛ́, Lua a fↄ̃ gbɛɛ beeↄ kɛ Ablahaũ buiↄ ũ. 9Mↄo dilɛa líↄzi kↄ̀. Lí pↄ́ lɛ́ nɛ́ maa io, wa zↄ̃ zu tɛ́uɛ. 10Bíla aà là: Tó màaɛ, wá kɛ kpelewa ni? 11A wèmá à mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ ula vĩ mɛ̀n pla, aà ado kpa gbɛ̃́ pↄ́ vĩowa. Gbɛ̃́ pↄ́ pↄblea vĩ, aà kɛ màa lↄ. 12Ɔsinaↄ mↄ̀ da'ilɛkɛi, ↄ̃ aa aà là aa mɛ̀: Mɛtulu, wá kɛ kpelewa ni? 13A wèmá à mɛ̀: Ásu ↄ̃a símá dɛ lá wa dìlɛlao. 14Sosaↄ aà là aa mɛ̀: Wápiↄ sↄ̃ wá kɛa ni? A ònɛ́: Ásu gbãamↄ gbɛ̃́ↄnɛ à ń bleo. À zɛ ń fĩa pↄ́ wì boɛ́o. 15Gbɛ̃́ↄ pↄna lɛ́ dɛdɛ. Gbɛ̃́pii lɛ́ làasookɛ a nↄ̀sɛ guu Zãa yã́wa, tó aↄ dɛ Mɛsii ũ. 16Zãa ònɛ́ píi à mɛ̀: Mi á da'ilɛkɛ ń íoɛ, ãma gbɛ̃e lɛ́ mↄ́, aà iko dɛmala, mi ka mà aà sabala bↄbↄɛ̀o. Ɔ̃mɛ a á da'ilɛkɛ ń Lua Nisĩnao ń tɛ́o. 17A gbaana kũa à pↄ́ fã́ò, i pↄ́wɛna ká a dↄ̃u, i a sào ka tɛ́ gasai guu. 18Zãa baonakpaanɛ́ guu, à nàɛmá ń yãpãleↄ dasi. 19Kɛ́ à yã́ pↄ́ kí Elodi kɛ̀ a dãuna na Elodia yã́ musu ń vãi pãle pↄ́ a kɛ̀ↄ bↄ̀ɛ̀ gupuau píi, 20ↄ̃ Elodi ɛ̀a yãvãikɛ̀ lↄ, à Zãa dàkpɛu. 21Kɛ́ Zãa lɛ́ gbɛ̃́ↄ da'ilɛkɛ píi, à Yesu da'ilɛkɛ̀ sↄ̃. Gↄↄ pↄ́ Yesu lɛ́ wabikɛ, luabɛ wɛ̃̀aa, 22ↄ̃ Lua Nisĩna sù lán felenawa à dìɛ̀. Ɔ̃ wà yã'o mà bↄa luabɛ à mɛ̀: Ma Nɛ́n n ũ, má yenzi, ma pↄ kɛ̀ma na. 23Gↄↄ pↄ́ Yesu a zĩ dàalɛ, a wɛ̃̀ baakwi taa vĩ. Wàlɛ e Yosɛfu nɛ́ɛ. Yosɛfupi sↄ̃ Heli nɛ́ɛ, 24Helipi sↄ̃ Mata nɛ́ɛ, Matapi sↄ̃ Levii nɛ́ɛ, Leviipi sↄ̃ Mɛlɛki nɛ́ɛ, Mɛlɛkipi sↄ̃ Yana nɛ́ɛ, 25Yanapi sↄ̃ Yosɛfu nɛ́ɛ, Yosɛfupi sↄ̃ Matatia nɛ́ɛ, Matatiapi sↄ̃ Amↄsi nɛ́ɛ, Amↄsipi sↄ̃ Nauũ nɛ́ɛ, Nauũpi sↄ̃ Ɛsɛli nɛ́ɛ, Ɛsɛlipi sↄ̃ Nage nɛ́ɛ, 26Nagepi sↄ̃ Maatu nɛ́ɛ, Maatupi sↄ̃ Matatia nɛ́ɛ, Matatiapi sↄ̃ Sɛmɛi nɛ́ɛ, Sɛmɛipi sↄ̃ Yosɛku nɛ́ɛ, Yosɛkupi sↄ̃ Yoda nɛ́ɛ, Yodapi sↄ̃ Yohanani nɛ́ɛ, 27Yohananipi sↄ̃ Lesa nɛ́ɛ, Lesapi sↄ̃ Zolobabɛli nɛ́ɛ, Zolobabɛlipi sↄ̃ Salatiɛli nɛ́ɛ, Salatiɛlipi sↄ̃ Nɛli nɛ́ɛ, Nɛlipi sↄ̃ Mɛlɛki nɛ́ɛ, 28Mɛlɛkipi sↄ̃ Adi nɛ́ɛ, Adipi sↄ̃ Kosaũ nɛ́ɛ, Kosaũpi sↄ̃ Ɛlɛmadaũ nɛ́ɛ, Ɛlɛmadaũpi sↄ̃ Ɛɛ nɛ́ɛ, Ɛɛpi sↄ̃ Yozuee nɛ́ɛ, 29Yozueepi sↄ̃ Ɛliɛzɛɛ nɛ́ɛ, Ɛliɛzɛɛpi sↄ̃ Yoliũ nɛ́ɛ, Yoliũpi sↄ̃ Mata nɛ́ɛ, Matapi sↄ̃ Levii nɛ́ɛ, Leviipi sↄ̃ Simɛↄ nɛ́ɛ, 30Simɛↄpi sↄ̃ Yuda nɛ́ɛ, Yudapi sↄ̃ Yosɛfu nɛ́ɛ, Yosɛfupi sↄ̃ Yonaũ nɛ́ɛ, Yonaũpi sↄ̃ Ɛliakiũ nɛ́ɛ, Ɛliakiũpi sↄ̃ Mɛlɛa nɛ́ɛ, 31Mɛlɛapi sↄ̃ Mɛna nɛ́ɛ, Mɛnapi sↄ̃ Matata nɛ́ɛ, Matatapi sↄ̃ Natã nɛ́ɛ, Natãpi sↄ̃ Davidi nɛ́ɛ, Davidipi sↄ̃ Yɛse nɛ́ɛ, 32Yɛsepi sↄ̃ Ɔbɛdi nɛ́ɛ, Ɔbɛdipi sↄ̃ Bↄazu nɛ́ɛ, Bↄazupi sↄ̃ Salamↄ nɛ́ɛ, Salamↄpi sↄ̃ Naasↄ̃ nɛ́ɛ, Naasↄ̃pi sↄ̃ Aminadabu nɛ́ɛ, 33Aminadabupi sↄ̃ Adami nɛ́ɛ, Adamipi sↄ̃ Aani nɛ́ɛ, Aanipi sↄ̃ Ɛsɛlↄũ nɛ́ɛ, Ɛsɛlↄũpi sↄ̃ Pɛlɛzi nɛ́ɛ, Pɛlɛzipi sↄ̃ Yuda nɛ́ɛ, Yudapi sↄ̃ Yakↄbu nɛ́ɛ, 34Yakↄbupi sↄ̃ Izaaki nɛ́ɛ, Izaakipi sↄ̃ Ablahaũ nɛ́ɛ, Ablahaũpi sↄ̃ Tela nɛ́ɛ, Telapi sↄ̃ Nakↄↄ nɛ́ɛ, Nakↄↄpi sↄ̃ Selugi nɛ́ɛ, 35Selugipi sↄ̃ Leu nɛ́ɛ, Leupi sↄ̃ Pɛlɛgi nɛ́ɛ, Pɛlɛgipi sↄ̃ Ɛbɛlu nɛ́ɛ, Ɛbɛlupi sↄ̃ Sela nɛ́ɛ, Selapi sↄ̃ Kena nɛ́ɛ, 36Kenapi sↄ̃ Aapasa nɛ́ɛ, Aapasapi sↄ̃ Sɛũ nɛ́ɛ, Sɛũpi sↄ̃ Nↄee nɛ́ɛ, Nↄeepi sↄ̃ Lemɛki nɛ́ɛ, Lemɛkipi sↄ̃ Mɛtusela nɛ́ɛ, 37Mɛtuselapi sↄ̃ Ɛnↄki nɛ́ɛ, Ɛnↄkipi sↄ̃ Yɛlɛdi nɛ́ɛ, Yɛlɛdipi sↄ̃ Maalalee nɛ́ɛ, Maalaleepi sↄ̃ Kena nɛ́ɛ, Kenapi sↄ̃ Ɛnↄsi nɛ́ɛ, 38Ɛnↄsipi sↄ̃ Sɛti nɛ́ɛ, Sɛtipi sↄ̃ Adamu nɛ́ɛ, Adamupi sↄ̃ Lua nɛ́ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\