Luku 4

1Yesu lɛ́ su ń Yuudɛ̃o Lua Nisĩna pɛɛawà guu, ↄ̃ Nisĩnapi gɛ̀aànↄ gbáau. 2Ibiisi aà yↄ̃̀ we e gↄↄ bla. Gↄↄpi i pↄe bleo. Kɛ́ gↄↄ blapi pà, nↄana lɛ́ aà dɛ. 3Ɔ̃ Ibiisi òɛ̀: Tó Lua Nɛ́n n ũ, o gbɛɛ bee li pɛ̃ɛ ũ. 4Yesu wèwà à mɛ̀: A kɛ̃a Lua taalau wà mɛ̀: Pↄblea ↄ̃ gbɛ̃nazĩna kúò adoo. 5Ɔ̃ Ibiisi aà sɛ̀ gɛ̀aànↄ musu, ↄ̃ à dṹnia kpalaↄ ↄ̀lↄɛ̀ píi a zɛgbɛu gↄ̃̀ↄ 6à mɛ̀: Má n gba iko beeↄ píi ń a gawio. A ku ma ↄzĩɛ, gbɛ̃́ pↄ́ má yei má kpawàɛ. 7Tó n kulɛmɛɛ lé, a gↄ̃ n pↄ́ ũɛ píi. 8Yesu wèwà à mɛ̀: A kɛ̃a Lua taalau wà mɛ̀: Kúlɛ Dii n Luaɛ, níↄ zↄbleɛ̀ ado. 9Ɔ̃ à gɛ̀aànↄ Yelusalɛũ, à aà zɛ̀ Lua kpɛ́ misonaa à mɛ̀: Tó Lua Nɛ́n n ũ, ↄkpa nzĩai, 10asa a kɛ̃a láu wà mɛ̀: Lua a n yã́ o a malaikaↄnɛ aa n dↄ̃́a. 11Wà mɛ̀ lↄ: Aa ↄdama, kɛ́ ńsu gɛ̃nalɛ gbɛwao yã́i. 12Yesu wèwà à mɛ̀: Wà mɛ̀, ńsuli Dii n Lua lɛ ǹ gwao. 13Kɛ́ Ibiisi Yesu yↄ̃̀ ń yã́piio a làa, ↄ̃ à aà tò we e gↄↄ pãle. 14Yesu ɛ̀a tà Galile ń Lua Nisĩna gbãao, ↄ̃ aà tↄ́ lì bùsupia píi. 15Ì yãdadanɛ́ ń lousisikpɛↄ guu, mɛ́ gbɛ̃́pii ì aà tↄ́ na sí. 16Ɔ̃ à gɛ̀ Nazalɛti, gu pↄ́ à nɛblèu. Kã́mabogↄↄzĩ à gɛ̀ lousisikpɛu lá ì kɛwa. À fɛ̀lɛ à kyokɛ, 17ↄ̃ wà ãnabi Isaia taala kpàwà. Kɛ́ a pòo, à bↄ̀ gu pↄ́ wà yã́ɛ bee kɛ̃̀uwa à mɛ̀: 18Dii Nisĩna kua. À ma sɛ mà baonakpa taasideↄnɛ, à ma zĩ mà gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ kpàwakɛ gbɛ̃́ pↄ́ aa ńzĩa vĩoↄnɛ, mà wɛwɛ̃a kpàwakɛ vĩ̀aↄnɛ, mà gbɛ̃́ pↄ́ yeaↄ polo, 19mí Dii gbɛ̃kɛkɛnɛgↄↄ kpàwakɛ. 20Ɔ̃ à lápi kòo a kpà dↄnlɛdewa, ↄ̃ à zↄ̃̀lɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ aa ku kpɛ́uↄ wɛ́ fĩwà píi. 21Ɔ̃ à yãsɛ̀ à mɛ̀: Lua yã́ɛ bee pà gbã, lá álɛ maɛwa. 22Yãmaa pↄ́ dↄ aà lɛ́u bↄ̀ ń saɛ píi, ↄ̃ aalɛ aà tↄ́ na sí. Ɔ̃ aa mɛ̀: Yosɛfu nɛ́ nolo? 23Ɔ̃ a ònɛ́: Má dↄ̃ sã́asã kɛ́ á yáasiɛ bee kɛmɛɛ. Tó ń lòotoo ũ, ǹ nzĩa gbã́gbã. Á omɛɛ mà yã́ pↄ́ á mà má kɛ̀ Kapɛnaũ kɛ ma bɛ wɛ̃́lɛu la lↄ. 24Sĩana málɛ oɛ́, ãnabi líↄ gbia a bɛ wɛ̃́lɛuo. 25Málɛ oɛ́ sĩana guu, kɛ́ luabɛ zɛ́ tà Ɛlia gↄↄ, gyaa gbɛ̃andoↄ ku dasi. Lou i mao e wɛ̃̀ àaↄ̃ ń mↄ sooloo, mɛ́ nↄan zↄ̃ↄ kà Isaili bùsuu píi, 26kási Lua i Ɛlia zĩ ń keewao, sema gyaa pↄ́ kú Salɛpa wɛ̃́lɛu Sidↄ̃ saɛ. 27Ãnabi Ɛlizi gↄↄ sↄ̃, Isaili bùsu kusudeↄ diɛ, kási i ń kee gbã́gbão, sema Sili bùsu gbɛ̃́ Naama. 28Kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ kú lousisikpɛuↄ yã́pi mà píi, an pↄ pà maamaa. 29Ɔ̃ aa bↄ̀ ń Yesuo wɛ̃́nkpɛ, aa gɛ̀aànↄ sĩ̀sĩ pↄ́ ń wɛ̃́lɛ kálɛwà misonaa, kɛ́ aa ↄzↄ̃aàzi zĩ́lɛ yã́i. 30Ɔ̃ à bↄ̀ ń guu à tà. 31Yesu tà Kapɛnaũ, ↄ̃ àlɛ yãdadanɛ́ Galile bùsu wɛ̃́lɛpiu kã́mabogↄↄzĩ. 32Aà yãdaanɛ́ bↄ̀ ń saɛ, asa aà yã́ iko vĩɛ. 33Gↄ̃ɛ tã́adee ku lousisikpɛu we, ↄ̃ à wii gbãa lɛ̀ à mɛ̀: 34Ée! Bↄ́ wá vĩ ń kↄ̃oi Yesu Nazalɛti? N mↄ wá kaalɛi yã̀? Má dↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ ń dɛ a ũ, Lua gbɛ̃́ pↄ́ a kua adoan n ũ. 35Ɔ̃ Yesu gì tã́apiɛ à mɛ̀: Nílɛ! Go gↄ̃ɛpiwa. Ɔ̃ tã́api gↄ̃ɛpi nɛ̀ dasi guu à gòwà, i aà kɛ'ĩao. 36Bíli gbɛ̃́pii kũ̀, aalɛ kↄ̃ lala aa mɛ̀: Bↄtaa bui yã́n wei? Gwa, ì yãdilɛ tã́aↄnɛ ń iko gbãao, ↄ̃ aaì gɛ̃zɛa. 37Ɔ̃ aà bao lì bùsupia gupiiu. 38Kɛ́ à bↄ̀ lousisikpɛu, ↄ̃ à tà Simↄↄ bɛ. Simↄↄ nada lɛ́ mɛ̀wãakɛ maamaa, ↄ̃ wà a yã́ òɛ̀. 39Yesu zɛ̀ aà mizĩ à gì mɛ̀wãapiɛ, ↄ̃ aà mɛ nìni. Wegↄ̃ↄ à fɛ̀lɛ blɛkɛ̀nɛ́. 40Kɛ́ ĩatɛ̃ gɛ̃̀ kpɛ́u, gbɛ̃́ pↄ́ gyãe vĩↄ mↄ̀ńnↄ Yesuɛ, ↄ̃ à ↄnàna ń baadewa, à ń gbãgbã ń ń gyã bui dasio. 41Tã́aↄ lɛ́ go gbɛ̃́ↄwa ń wiio dasi lↄ aa mɛ̀: Lua Nɛ́n n ũ. Ɔ̃ à gìnɛ́ aa yã'o, kɛ́ aa aà dↄ̃̀ Mɛsii ũ yã́i. 42Kɛ́ gu dↄ̀, Yesu bↄ̀ wɛ̃́lɛu à gɛ̀ gusaɛna, ↄ̃ bíla lɛ́ aà wɛɛlɛ. Kɛ́ aa bↄ̀wà, aalɛ gíɛ̀ aà ń tó we. 43Ɔ̃ a ònɛ́: Sema mà kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i baokpa wɛ̃́lɛ kĩniↄnɛ lↄ, asa a yã́i Lua ma zĩi. 44Ɔ̃ à gɛ̀ lɛ́ waasokɛ Yudaↄ lousisikpɛↄ guu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\