Luku 5

1Zĩewa Yesu zɛa Gɛnɛzalɛti ísida gↄ̃sↄ̃lɛ, ↄ̃ bíla kã̀aaaàzi Lua yãmaa yã́i, aalɛ naɛwà. 2Ɔ̃ à gó'ilɛna è kálɛa gↄ̃sↄ̃lɛ mɛ̀n pla, kpↄ̀wɛnaↄ bↄ̀lɛ lɛ́ ń táaluↄ pipi. 3Ɔ̃ à gɛ̃̀ gópiↄ do pↄ́ dɛ Simↄↄ pↄ́ ũ guu, à wabikɛ̀wà aà ↄzↄ̃i aà go gↄ̃sↄ̃wa yↄↄ. Ɔ̃ zↄ̃lɛa gópi guu à yãdà bílaɛ. 4Kɛ́ à yã'ò a làa, ↄ̃ a ò Simↄↄɛ: Gɛ́ ń góo ísia à táalu zu, á kpↄ kṹ. 5Simↄↄ wèwà à mɛ̀: Mae, wa zĩkɛ̀ e gu gɛ̀ dↄ̀ò, wi pↄe kũo, ãma lá ń ò, má kpá. 6Kɛ́ aa kɛ̀ màa, aa kpↄ nàaa gìligili e an táaluↄ ye kɛ̃́kɛ̃i. 7Ɔ̃ aa ↄkɛ̀ ń zĩkɛndee pↄ́ kú gópi do guuↄnɛ aa mↄ dↄńlɛ. Kɛ́ aa mↄ̀, aa kpↄ kà gó mɛ̀n plapiↄ pai e aa ye kpálɛi. 8Kɛ́ Simↄↄ Piɛɛ è màa, à kùlɛ Yesu gbázĩ à mɛ̀: Go ma saɛ Dii, asa duunkɛnan ma ũ. 9Bíli Simↄↄ kũ̀ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa sãnuↄ píi kpↄ̀ gìligili pↄ́ aa kũ̀pi yã́i. 10Màa Zaaki ń Zãao, Zebedee nɛ́ pↄ́ aa dɛ kↄ̃gbɛ̃ↄ ũ ń Simↄↄo bílikɛ̀ lↄ. Ɔ̃ Yesu ò Simↄↄɛ: Ńsu to vĩa n kũo. Za gbã gbɛ̃nazĩna ↄ̃ ńyↄ̃ↄ wɛɛlɛ. 11Kɛ́ aa kà ń ń góo gↄ̃sↄ̃lɛ, ↄ̃ aa apii tò we, aa bↄ̀ tɛaàzi. 12Zĩewa Yesu kú wɛ̃́lɛe guu ↄ̃ gↄ̃ɛ pↄ́ kusu lìaàla mↄ̀. Kɛ́ à Yesu è, à wùlɛ a gbɛɛu à wabikɛ̀wà à mɛ̀: Dii, tó n wei, ńyↄ̃ fↄ̃ gbãbↄmɛɛ. 13Ɔ̃ Yesu ↄbↄ̀ nàwà à mɛ̀: Ma wei, gↄ̃ gbãlɛsai. Wegↄ̃ↄ aà kusu làa. 14Ɔ̃ Yesu òɛ̀: Ńsu o gbɛ̃e mao. Gɛ ǹ ńzĩa ↄlↄ sa'onaɛ, ní sa pↄ́ Mↄizi dìlɛ o n gↄ̃a gbãlɛsai seela ũ gbɛ̃́ↄnɛ. 15Yesu bao lìgua dɛ yãala. Bíla ì kãaa, kɛ́ aa aà yãma mɛ́ kɛ́ aà ń gbã́gbã ń ń gyãↄ yã́i. 16Ɔ̃ Yesu ì kɛ̃́má à gɛ wabikɛ gusaɛ. 17Zĩewa Yesu lɛ́ yãdanɛ́. Falisieↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeeↄ zↄ̃lɛa we. Aa bↄ̀ Galile ń Yude wɛ̃́lɛↄ guu píiɛ ń Yelusalɛũo. Lua gbãa kuaànↄ, ↄ̃ àlɛ gyãeↄ gbãgbã. 18Ɔ̃ gbɛ̃eↄ mↄ̀, aa gbɛ̃́ kaaũa sɛa ń mákɛlɛo, aalɛ zɛwɛɛlɛ wà gɛ̃aànↄ aa aà dilɛ Yesu aɛ. 19Lá aai gɛ̃kĩi eo dasi yã́i, ↄ̃ aa dɛ̀dɛaànↄ kpɛ́ musu. Aa kpɛ́pi fↄ̃̀, ↄ̃ aa aà pìla ń a mákɛlɛo zã guu Yesu aɛ. 20Kɛ́ Yesu è aalɛ a náaikɛ, à mɛ̀: Ma gbɛ̃́, n duuna kɛ̃̀ma. 21Yãdanɛdepiↄ ń Falisipiↄ an làasoo guu aa mɛ̀: Dén gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ dↄ́ɛ ń Luao bee ũi? Dé mɛ́ a fↄ̃ duunakɛ̃mái, Lua ado bàasioi? 22Yesu ń làasoo dↄ̃̀, ↄ̃ à ń lá à mɛ̀: Bↄ́yãi álɛ làasoo bee taa kɛ á sↄ̃ guui? 23Tó má ò aà duuna kɛ̃̀wà, ge tó má ò aà fɛlɛ táa'o, a kpele mɛ́ àai? 24Má ò màa kɛ́ àↄ dↄ̃ Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ duunakɛ̃ama iko vĩ dṹniau la. Ɔ̃ a ò gbɛ̃́ kaaũapiɛ: Má ònɛ, fɛlɛ ǹ ń mákɛlɛ sɛ́ tá n bɛ. 25Wegↄ̃ↄ à fɛ̀lɛ zɛ̀ ń wáa, à a wúlɛbↄpi sɛ̀ à tà a bɛ, àlɛ Lua sáaukpa. 26Baade píi lɛ́ gↄ̃̀ ɛlɛa, ↄ̃ aa Lua sáaukpà. Vĩa guu aa mɛ̀: Wa dabu è gbã. 27Bee gbɛa Yesu bↄ̀, ↄ̃ à ↄsina pↄ́ wì mɛ Levii è zↄ̃lɛa ↄsikpɛu. Yesu òɛ̀: Mↄ tɛmazi. 28Ɔ̃ à fɛ̀lɛ à pↄ́pii tò we à tɛ̀aàzi. 29Ɔ̃ à pↄnablɛ zↄ̃ↄ kɛ̀ a bɛ, à Yesu sìsiwà ń ↄsinaↄ ń gbɛ̃pãleↄ dasi, aalɛ pↄble. 30Ɔ̃ Falisiↄ ń ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ yã́kũtɛ̃kà aà ìwaↄzi aa mɛ̀: Bↄ́yãi álɛ pↄble álɛ imi ń ↄsinaↄ ń luayãdansaiↄi? 31Ɔ̃ Yesu a zãsìmá à mɛ̀: Gbɛ̃́ gbãa bàa kú ń lòotoooo, sema gyãe. 32Mi mↄ gbɛ̃maaↄ sísii aa nↄ̀sɛlilɛo, sema duunkɛnaↄ. 33Ɔ̃ wa òɛ̀: Zãa ìwaↄ ìↄ lɛye, aaↄ wabikɛ kↄ̃sↄ̃kↄ̃sↄ̃. Màaɛ ń Falisiↄ ìwaↄ lↄ. Ãma n gbɛ̃́ↄ ìↄ pↄble aaↄ imiɛ. 34Ɔ̃ Yesu wèmá à mɛ̀: Á we to nↄsɛna gbɛ̃́ↄ lɛye gↄↄ pↄ́ nↄsɛnapi kúńnↄe? 35A gↄↄ a mↄ́ kɛ́ wa nↄsɛnapi bↄ ń guu. Gↄↄ bee ↄ̃ aa lɛye sa. 36Yesu yãlɛ̀ɛũnɛ́ lↄ à mɛ̀: Wìli pↄkasa dafu lí wa dì a zi guuo. Tó wa kɛ̀ màa lé, pↄkasa dafu a yaaɛ, mɛ́ a zi a kↄ̃sɛ ń a dafu pↄ́ wa dìupioo. 37Wìli vɛ̃ɛ dafu ká báa tùu zi guuo. Tó wa kɛ̀ màa, vɛ̃ɛ dafu a tùu pũnaɛ, i kↄ́lɛ, tùu i ↄ̃̀ↄkpa. 38Wì vɛ̃ɛ dafu ká báa tùu dafu guuɛ. 39Gbɛ̃́ pↄ́ dↄ́ɛkɛ̀ ń vɛ̃ɛ zio lí a dafu sáaukpao, ì mɛ a zi mɛ́ na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\