Maaku 10

1Ɔ̃ Yesu bↄ̀ we à gɛ̀ Yude bùsuu e Yuudɛ̃ baale. Bíla ɛ̀a kã̀aaaàzi we, ↄ̃ à yãdànɛ́ lá ìↄ kɛwa. 2Falisieↄ mↄ̀ líkpalɛiwà, ↄ̃ aa aà là aa mɛ̀: Gↄ̃ɛ zɛ́ vĩ à a na yáa? 3A wèmá à mɛ̀: Mↄizi dìlɛɛ́ kpelewa ni? 4Aa mɛ̀: Mↄizi gↄ̃ɛ gbà zɛ́ aàli gínzila kɛ̃́, aàli a na yaòɛ. 5Ɔ̃ Yesu ònɛ́: Á swã́gbãa yã́i Mↄizi bee dìlɛiɛ́. 6Za dṹnia daalɛgↄↄ Lua gↄ̃ɛ kɛ̀ ń nↄɛoɛ. 7A yã́ mɛ́ tò gↄ̃ɛ ì go a de ń a daowa, ì na a nawa, 8ↄ̃ aaì gↄ̃ lán sàwakula ń gbalaowa. Beewa aa ku dodo lↄo, aa gↄ̃̀ mɛdoũɛ. 9A yã́i gbɛ̃́ pↄ́ Lua ń nákↄ̃waↄ, gbɛ̃e su ń kɛ̃aao. 10Kɛ́ Yesu tà bɛ, aà ìwaↄ aà là yã́pi mii. 11Ɔ̃ a ònɛ́: Gbɛ̃́ pↄ́ a na yà à a pãle sɛ̀ gbãsĩkɛ̀ a nↄ sɛ̃́ia yã́ musun we. 12Nↄɛ pↄ́ gì a zã́zi à zã́ pãle kɛ̀ sↄ̃, à gbãsĩkɛ̀n we. 13Wàlɛ mↄ́ Yesuɛ ń nɛ́ↄ aà ↄnamá, ↄ̃ aà ìwaↄ gìnɛ́. 14Kɛ́ Yesu è màa, aà pↄ pà a ònɛ́: À to nɛ́ↄ mↄ ma kĩ́i, ásu gínɛ́o, asa kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́iá gbɛ̃́ bee taaↄ pↄ́ɛ. 15Sĩana málɛ oɛ́, gbɛ̃́ pↄ́ i kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i sí lán nɛ́wao a gɛ̃uo. 16Ɔ̃ a nɛ́ↄ sɛ kpàkpa a kùɛ, à ↄnànamá à báaadàńgu. 17Kɛ́ Yesu dàzɛu àlɛ gɛ́, ↄ̃ gↄ̃ɛe bàalɛ̀ mↄ̀ kùlɛ aà aɛ, à aà là à mɛ̀: Mɛtulu maa, kpelewa má kɛ mà àizãna ei? 18Ɔ̃ Yesu òɛ̀: Àkɛa ń òmɛɛ má maai? Gbɛ̃e maao, sé Lua ado. 19Ń ikoyãↄ dↄ̃: Ńsuli gbɛ̃dɛo, ńsuli wúlɛ ń gbɛ̃pãle nↄoo, ńsuli kpã́i'oo, ńsuli yãdↄ n gbɛ̃́deewao, ńsuli gbɛ̃bleo, nìli n de ń n dao kpɛla. 20Ɔ̃ à mɛ̀: Mɛtulu, za ma nɛ́fɛ̃nɛngↄↄ má yã́ beeↄ kũa píiɛ. 21Ɔ̃ Yesu aà gwà ń yenzi wɛ́o a òɛ̀: Yã́ gↄ̃̀nɛ mɛ̀ndo. Gɛ ǹ pↄ́ pↄ́ ń vĩↄ yía píi, ní a ↄ̃a kpá taasideↄwa, ní mↄ tɛmazi, ńyↄ̃ↄ àizɛɛ vĩ luabɛ. 22Ɔ̃ gↄ̃ɛpi oosìsi yã́pi yã́i, à tà ń pↄsiao, kɛ́ aà àizɛɛↄ dasi yã́i. 23Ɔ̃ Yesu wɛpã̀ a ìwaↄla a ònɛ́: Àizɛɛde gɛ̃a kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́iu zĩ'ũ. 24Yã́pi bↄ̀ aà ìwaↄ saɛ, ↄ̃ Yesu ɛ̀a ònɛ́: Gbɛ̃́ↄ, gɛ̃a kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i guu zĩ'ũ fá! 25Yiongo gɛ̃a abaawɛu àa dɛ ↄde gɛ̃a kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́iula. 26Ɔ̃ yã́pi aà ìwaↄ kũ̀ gbãa, aalɛ okↄ̃ɛ aa mɛ̀: Tó màaɛ, dé mɛ́ a bↄi? 27Yesu ń gwá soee à mɛ̀: Gbɛ̃nazĩna a fↄ̃o, ãma Lua a fↄ̃ wá bↄ, asa Lua apii gbãa vĩɛ. 28Ɔ̃ Piɛɛ òɛ̀: Wápiↄ sↄ̃ bɛ? Wa pↄ́pii tò wa bↄ tɛnziɛ. 29Yesu mɛ̀: Sĩana málɛ oɛ́, gbɛ̃́ pↄ́ a bɛ tò we ge a vĩ̀iↄ ge a dãunaↄ ge a da ge a mae ge a nɛ́ↄ ge a bua ma yã́i ń ma baona yã́o, 30ade a ɛa bɛↄ ń vĩ̀iↄ ń dãunaↄ ń daↄ ń nɛ́ↄ ń buaↄ e lɛɛ basↄo dṹniaɛ bee guu ń ĩadamao lↄ, i àizãna e dṹnia pↄ́ a mↄ guu. 31Dasi pↄ́ dↄaaaↄ gↄ̃ zã́ mɛ́ dasi pↄ́ tɛ́ zã́ↄ gↄ̃ dↄaaa. 32Aa ɛ̀a dàzɛu, aalɛ gɛ́ Yelusalɛũ. Yesu dↄaaa a ìwaↄnɛ, ↄ̃ yã́pi bↄ̀ ń saɛ, mɛ́ vĩa gbɛ̃́ pↄ́ tɛ́ aà kpɛↄ kũ̀. Ɔ̃ Yesu lìlɛ ń a ìwa gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ, à ɛ̀a yã́ pↄ́ a su a le ònɛ́ lↄ 33à mɛ̀: À ma! Wálɛ gɛ́ Yelusalɛũɛ. Wa Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ kpá sa'onkiaↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄwa, aai yãdaaàla, aai aà kpa luayãdↄ̃nsaiↄwa aa aà dɛ. 34Aa aà kɛ pↄ́ↄpↄↄ, aa lɛ́'ikakawà, aa aà gbɛ̃ ń flàalao, aai aà dɛ, a gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ i vu. 35Ɔ̃ Zebedee nɛ́ↄ Zaaki ń Zãao sↄ̃̀ Yesuzi aa òɛ̀: Mɛtulu, wá ye ǹ yã́ pↄ́ wálɛ a wabikɛma kɛwɛ̃ɛ. 36Ɔ̃ à ń lá à mɛ̀: Bↄ́ á ye mà kɛɛ́i? 37Aa wèwà aa mɛ̀: Wá gba zɛ́ wà zↄ̃lɛnnↄ ń kpala guu, gbɛ̃do n ↄplaai, gbɛ̃do zɛɛi. 38Yesu ònɛ́: Á yã́ pↄ́ álɛ a wabikɛa dↄ̃o. Taasi kɛɛona pↄ́ má a imi, á fↄ̃ mia? Ga pↄ́ má siu, á fↄ̃ siua? 39Aa wèwà aa mɛ̀: Wá fↄ̃́. Ɔ̃ Yesu ònɛ́: Í pↄ́ má mi, á mi, mɛ́ ga pↄ́ má siu, á siu, 40ãma zↄ̃lɛa ma ↄplaai ge zɛɛiá ma yã́ no. Gbɛ̃́ pↄ́ Lua kɛ̀kɛnɛ́ↄ pↄ́ɛ. 41Kɛ́ ìwa gbɛ̃ↄn kwi kĩniↄ yã́pi mà, an pↄ pà Zaaki ń Zãaozi. 42Ɔ̃ Yesu ń kãaa a ònɛ́: Á dↄ̃ kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ ń gwa bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ũↄ ì gbãable ń gbɛ̃́ↄwaɛ. Màa gbãadeↄ ì kiblemá lↄ. 43Ãma a dɛánↄ màao. Á guu gbɛ̃́ pↄ́ ye gↄ̃ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ, aà kɛ á dↄnlɛde ũ. 44Màaɛ lↄ gbɛ̃́ pↄ́ ye gↄ̃ á dↄaana ũ, aà kɛ ápii zↄ̀blena ũ. 45Asa Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ i mↄ wà dↄnlɛkɛɛ yã́io, à mↄ̀ dↄnlɛkɛi gbɛ̃́ↄnɛɛ, i gi a wɛ̃nii kɛ́ à e gbɛ̃́ↄ bo dasi yã́i. 46Aa kà Yeliko. Lá Yesu lɛ́ bↄ we ń a ìwaↄ ń bílao, vĩ̀a baakɛna Timɛ nɛ́ Baatimɛ zↄ̃lɛa zɛ́ lɛ. 47Kɛ́ a mà Yesu Nazalɛti mɛ́ lɛ́ gɛ̃, ↄ̃ à nà lɛ́ gbãa zuawa à mɛ̀: Davidi Bui Yesu, ma wɛ̃nagwa! 48Ɔ̃ dasilɛ gíɛ̀, aalɛ mɛ aà nílɛ. Ɔ̃ aà lɛzua gbãa kã̀fĩ à mɛ̀: Davidi Bui, ma wɛ̃nagwa. 49Yesu zɛ̀ à mɛ̀: À aà sísi. Ɔ̃ wà vĩ̀api sìsi wa òɛ̀: Sↄ̃dilɛ fɛlɛ. Àlɛ n sisi. 50Ɔ̃ vĩ̀api a zwãa wòlo à vĩ̀ pɛ̀lɛ à mↄ̀ Yesu kĩ́i. 51Ɔ̃ Yesu aà là à mɛ̀: Bↄ́ ń ye mà kɛnɛi? Vĩ̀api wèwà à mɛ̀: Dii, má ye màↄ gu'eɛ. 52Ɔ̃ Yesu òɛ̀: Gɛ́, ma náai pↄ́ ń kɛ̀ mɛ́ n gbãgbã. Wegↄ̃ↄ à gu'è, ↄ̃ à bↄ̀ tɛaàzi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\