Maaku 11

1Kɛ́ aa kãikũ̀ ń Yelusalɛũo, aa kà Bɛfaze ń Bɛtani pↄ́ kú Kùkpɛ sĩ̀sĩpↄlɛuo. Ɔ̃ Yesu a ìwaↄ gbɛ̃ↄn pla zĩ̀ 2a ònɛ́: À gɛ́ wɛ̃́lɛ pↄ́ kálɛ wá aɛ kee guu. Tó a gɛ̃ gↄ̃̀ↄ, á zàa'ĩn bↄlↄ e dↄa we, gbɛ̃e i dikpɛ yãao. À polo suò. 3Tó wà á lá, bↄ́ álɛ kɛ wei, í mɛ Dii mɛ́ ye a mↄaoi, a ɛa suò tia. 4Ɔ̃ aa gɛ̀ wà zàa'ĩna è dↄa kpɛɛlɛ gãaɛ. Kɛ́ aalɛ polo, 5ↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ zɛa weↄ ń lá aa mɛ̀: Bↄ́ álɛ kɛ ń zàa'ĩnapio, ↄ̃ álɛ poloi? 6Aa wèmá lá Yesu ònɛ́wa, ↄ̃ wà ń tó we. 7Aa sù ń zàa'ĩnapio Yesuɛ. Aa ń ulaↄ kpàlɛ zàa'ĩnapiwa, ↄ̃ Yesu dìkpɛ. 8Gbɛ̃eↄ lɛ́ ń ulaↄ kpálɛ zɛ́ guu, gbɛ̃eↄ lɛ́ láↄ zↄ̃ sɛ̃u, aalɛ kpálɛ lↄ. 9Gbɛ̃́ pↄ́ dↄaaaↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ tɛ́ zã́ↄ lɛ́ wiilɛ wàlɛ mɛ: Gbãa kɛ! Báaade gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ mↄ́ ń Dii tↄ́o. 10Lua báaada wá dezi Davidi kpala pↄ́ lɛ́ vugu. Wà gbãakpaaàzi à zↄ̃ luawa. 11Kɛ́ Yesu kà Yelusalɛũ, à gɛ̃̀ Lua ua, ↄ̃ à wɛpã̀ pↄ́piila. Kɛ́ ĩatɛ̃ i gↄ̃ bíla lↄo yã́i ↄ̃ à bↄ̀ gɛ̀ Bɛtani ń a ìwa gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ. 12Kɛ́ gu dↄ̀, aa bↄ̀ Bɛtani, ↄ̃ nↄana lɛ́ Yesu dɛ. 13À kaadↄɛnli è kãaa, a lá pàɛ. À gɛ̀ gwai tó a nɛ́ mà. Kɛ́ à kà we, i pↄe eo, sema a lá, asa a magↄↄ i ka yãao. 14Ɔ̃ a ò lípiɛ: Gbɛ̃e a n nɛ́ ble bau lↄo. Aà ìwaↄ yã́pi mà. 15Kɛ́ aa kà Yelusalɛũ, Yesu gɛ̃̀ Lua ua, ↄ̃ à laayianaↄ ń laalunaↄ yà ń bↄ́lɛ, à ↄlɛũkpakɛnaↄ táabũnuↄ ń felenyianaↄ kìlaↄ fuangba. 16I wei gbɛ̃e a aso sɛ̀ à bↄ̀ ń Lua uaoo. 17Ɔ̃ à yãdà gbɛ̃́ↄnɛ à mɛ̀: A kɛ̃a Lua taalau à mɛ̀: Ma kpɛ́ aↄ dɛ ma sísikpɛ ũ bui píiɛ. Ápiↄ sↄ̃ á kɛ̀ gbɛ̃blenaↄ tòo ũ. 18Sa'onkiaↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ yã́pi mà, ↄ̃ aalɛ zɛwɛɛlɛ wà aà dɛ. Aalɛ vĩakɛɛ̀, asa aà yãdaanɛ́ ì di bílawa píiɛ. 19Kɛ́ oosi kɛ̀, ↄ̃ Yesu ń a ìwaↄ bↄ̀lɛ wɛ̃́lɛu. 20Kɛ́ gu dↄ̀ aa bɛ zɛ́u, ↄ̃ aa kaadↄɛnlipi è, à giigàga e a zĩ́nau. 21Kɛ́ a yã́ dↄ̀ Piɛɛgu, ↄ̃ a ò Yesuɛ: Dii, kaadↄɛnli pↄ́ ń kà gwae, à giigàga. 22Yesu ònɛ́: Àↄ Lua náai vĩ. 23Sĩana málɛ oɛ́, tó gbɛ̃́ ò sĩ̀sĩɛ beeɛ aà fɛlɛ azĩa zu ísiau, tó i seakɛ a nↄ̀sɛ guuo, tó a a náai vĩ kɛ́ yã́ pↄ́ a òpi a kɛ, a kɛɛ̀. 24Bee yã́i málɛ oɛ́, tó álɛ lousisi, yã́ pↄ́ a a wabikɛ̀ píi, à dilɛ á è kↄ̀, í e. 25Tó a fɛlɛ álɛ lousisi, tó á ĩ́ikũa ń gbɛ̃eo, à sùuukɛaànↄ, á Mae pↄ́ kú musu i sùuukɛánↄ ń á tàaeↄ sↄ̃. 26Tó i sùuukɛ ń gbɛ̃́ↄo, á Mae pↄ́ kú musu a sùuukɛánↄ ń á tàaeↄ sↄ̃o. 27Ɔ̃ aa kà Yelusalɛũ. Lá Yesu lɛ́ bɛbɛ Lua ua, sa'onkiaↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ sↄ̃̀aàzi 28aa aà là aa mɛ̀: Iko kpele ńlɛ yã́piↄ kɛòi? Dé mɛ́ n gba yã́pi kɛa zɛ́i? 29Yesu wèmá à mɛ̀: Má yã́ mɛ̀ndoe gbɛawá. À wea, mí iko pↄ́ málɛ yã́piↄ kɛò oɛ́ sa. 30À omɛɛ. Zãa gbɛ̃́ↄ da'ilɛkɛa bↄ̀ Lua kĩ́i yã̀, ge gbɛ̃nazĩna kĩ́iɛ? 31Ɔ̃ aa lɛkpàaĩ aa mɛ̀: Tó wa mɛ̀ Lua kĩ́iɛ, a mɛ bↄ́yãi wi Zãa yã́ sío niɛ. 32Tó wa mɛ̀ gbɛ̃nazĩna kĩ́iɛ sↄ̃, too. Aa bíla vĩa vĩ, asa gbɛ̃́pii Zãa ãnabikɛ sìɛ. 33Ɔ̃ aa wè Yesuwa: Wá dↄ̃o. Ɔ̃ Yesu ònɛ́: Mapi sↄ̃ má iko pↄ́ málɛ yã́piↄ kɛò oɛ́o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\