Maaku 12

1Ɔ̃ Yesu fɛ̀lɛ yãlɛ̀ɛũnɛ́ à mɛ̀: Gbɛ̃e mɛ́ vɛ̃ɛbu vĩ, à kaa lìai, à ɛyↄ̃̀ vɛ̃ɛfɛ̃kĩi ũ à gbadà, ↄ̃ à búpi nà zĩkɛnaↄnɛ ń ↄzĩ, ↄ̃ à fɛ̀lɛ ń táo. 2Kɛ́ vɛ̃ɛkↄzↄ̃zↄ̃gↄↄ kà, ↄ̃ à a ìwae zĩ̀ zĩkɛnapiↄwa, aà a vɛ̃ɛpi asea símáɛ. 3Ɔ̃ zĩkɛnapiↄ aà kũ̀ wa gbɛ̃̀ wa gbàɛ ↄgii. 4Ɔ̃ à ɛ̀a ìwa pãle zĩ̀má. Ɔ̃ aa gbɛ̃́ bee mi fↄ̃̀ aa widàwà. 5À ɛ̀a a pãle zĩ̀ lↄ, ↄ̃ aa gbɛ̃́ bee dɛ̀. Màa à gbɛ̃pãleↄ zĩ̀ dasi, aa ń gbɛ̃eↄ gbɛ̃̀, aa ń gbɛ̃eↄ dɛ̀. 6Budepi nɛ́ mɛ̀ndona mɛ́ gↄ̃̀ɛ̀ sa, ↄ̃ à aà zĩ̀ gbɛzã à mɛ̀: Aa ma nɛ́ yãda. 7Ɔ̃ zĩkɛnapiↄ òkↄ̃ɛ aa mɛ̀: Túbiblenan kee. À to wà aà dɛ, bú i gↄ̃wɛ̃ɛ. 8Ɔ̃ aa aà kũ̀ wa dɛ̀, wà aà gɛ sɛ̀ wa zù kaa kpɛ. 9Tòo, kpelewa budepi a kɛ sai? A gɛ zĩkɛnapiↄ dɛdɛ, i búpi kpa gbɛ̃pãleↄwaɛ. 10I Lua yã́ɛ bee kyokɛo lé? Wà mɛ̀: Gbɛ pↄ́ ɛ̃bonaↄ pãkpài mɛ́ gↄ̃̀ gbɛↄ mide ũ. 11Dii mɛ́ bee kɛ̀, ↄ̃ à kɛ̀wɛ̃ɛ yãbↄnsaɛ ũ. 12Ɔ̃ aa zɛwɛ̀ɛlɛ wà aà kṹ, asa aa dↄ̃̀ ń yã́i à yã́pi lɛ̀ɛũi. Ń beeo aa vĩakɛ̀ bílaɛ, ↄ̃ aa aà tò we aa tà. 13Ɔ̃ wà Falisieↄ ń Elodi kpala zɛnkpɛdeeↄ zĩ̀ Yesuwa ↄ̃nↄkɛiɛ̀ a yã'oa guu. 14Kɛ́ aa kà, ↄ̃ aa òɛ̀: Mɛtulu, wá dↄ̃ kɛ́ gbɛ̃́ náaiden n ũ. Nili yã́si ń gbɛ̃́o ublembɛkɛ yã́io, asa nili gbɛ̃e wɛgwao. Lua zɛ́ ni ↄlↄnɛ́ wásawasa. A zɛ́ vĩ wà wɛ̃̀'ↄ̃a kpá Sezaawaa, ge a zɛ́ vĩo? Wà kpa yã̀, ge wásu kpao? 15Yesu ń mↄafili dↄ̃̀, ↄ̃ a ònɛ́: Bↄ́yãi álɛ filifilimbakpamɛɛi? À ↄ̃api do dↄmɛɛ mà gwa. 16Kɛ́ aa dↄ̀ɛ̀, ↄ̃ à ń lá à mɛ̀: Dé mi ń aà tↄ́on lai? Aa wèwà aa mɛ̀: Sezaa pↄ́ɛ. 17Ɔ̃ Yesu ònɛ́: À Sezaa dee pↄ́ kpawà, í Lua pↄ́ kpawà. Aà yã́ bↄ̀ ń saɛ. 18Ɔ̃ Saduse pↄ́ aaì gɛↄ vua ɛɛboeↄ mↄ̀ Yesu lè aa aà là aa mɛ̀: 19Mɛtulu, Mↄizi òwɛ̃ɛ a lá guu à mɛ̀, tó gbɛ̃́ vĩ̀i gà à a nↄ tò nɛ́sai, aà dãuna gyaapi da'uakɛ à a vĩ̀i gɛ̃ɛ kɛò. 20Màaɛ, vĩ̀i ń dãunaↄ ku gbɛ̃ↄn sopla. Woo nↄsɛ̀, ↄ̃ à aà tò we nɛ́sai. 21Se aà da'uakɛ̀, ↄ̃ à gà à nↄpi tò we lↄ nɛ́sai. Ɔ̃ Bíↄ kɛ̀ màa lↄ 22e à gɛ̀ kà an sopladewa. Ampii aa aà tò nɛ́sai. Ampii gbɛa ↄ̃ nↄpi gà. 23Gɛↄ vugↄↄzĩ an dé mɛ́ aↄ nↄpi vĩi? Asa an gbɛ̃ↄn sopla ḿpii aa aà dↄ̃ nↄ ũɛ. 24Yesu wèmá à mɛ̀: Á Lua yã́ ń a gbãao dↄ̃sai yã́i a sãsãio lò? 25Tó gɛↄ vù, aa nↄsɛo, aa zãkɛo, aaↄ ku lán malaikaↄ kua luabɛwaɛ. 26Kɛ́ gɛↄ bↄ gau sↄ̃ bɛ, i Mↄizi lá kyokɛ gua pↄ́ à kàelɛ yã'òuo lé? Lua òɛ̀ à mɛ̀ ámɛaa Ablahaũ ń Izaakio ń Yakↄbuo Lua. 27Luaá gɛↄ Lua no, gbɛ̃́ bɛ̃́ɛↄ pↄ́ɛ. A sãsã à kɛ̀ zài. 28Mↄizi ikoyãdanɛdee ku we, à lɛkpaapi mà. Kɛ́ a è Yesu yãmaa wèmá, ↄ̃ à sↄ̃̀aàzi à aà là à mɛ̀: Ikoyã kpele mɛ́ dɛńlai? 29Yesu wèwà à mɛ̀: A miden kɛ: À ma, Isailiↄ. Dii wá Lua mɛ́ Dii mɛ̀ndona ũ. 30Àↄ ye Dii á Luazi ń nↄ̀sɛmɛndoo teasisai á gbãa pua lɛ́u, á sↄ̃ iↄ kuwà. 31A plaaden kɛ: Àↄ ye á gbɛ̃́deezi lá ázĩa wɛ̃niwa. Ikoyãe dɛ beeↄlao. 32Ɔ̃ yãdanɛdepi òɛ̀: Yãmaaɛ, Mɛtulu. N sĩana ò, n mɛ̀ Lua mɛ̀ndoɛ, a plaade kuo, sema aàpi. 33Yea Luazi ń nↄ̀sɛmɛndoo ń n ↄ̃nↄo píi n gbãa pua lɛ́u ń yea n gbɛ̃́deezi lá nzĩa wɛ̃niwao dɛ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ń sa'oa bui píiola. 34Kɛ́ Yesu è à yãwèwa ń laaio, a òɛ̀: Gɛ̃a kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́iu zã̀nnↄo. Bee kpɛ gbɛ̃e i we yãe làwà lↄo. 35Yesu ɛ̀a lɛ́ yãdadanɛ́ Lua ua, ↄ̃ à gbɛ̃́ↄ là à mɛ̀: Bↄ́yãi Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ ì o Mɛsiiá Davidi buiɛi? 36Kɛ́ Lua Nisĩna dɛ̀dɛ Davidiwa à mɛ̀: Dii ò ma Diiɛ aà zↄ̃lɛ a ↄplaai e àↄ aà ibɛɛↄ kálɛɛ̀ a gbá zíɛ. 37Lá Davidi aà sìsi Dii màa, kpelewa aↄ dɛ aà bui ũ lↄi? Ɔ̃ bíla lɛ́ aà yãma ń pↄnao. 38Aà yãdaanɛ́ guu à mɛ̀: À laaika Mↄizi ikoyãdanɛdeↄzi. Aaìↄ ye bɛbɛa ń uladao daa wàↄ fↄkpakpamá gãaɛ. 39Aaìↄ wɛɛlɛ zↄ̃lɛ lousisikpɛ zↄ̃lɛkĩi maaↄ guu ń blɛble zↄ̃lɛkĩi maaↄ. 40Aaì lou gbã̀a sísi gbɛ̃́ↄ wɛ́ yã́i, ↄ̃ aaì gyaaↄ kpɛ́ síomá. An ĩadama pãsĩ aↄ dɛńla. 41Ɔ̃ Yesu zↄ̃̀lɛ Lua ua ↄsikpagolo aɛ, àlɛ gbɛ̃́ↄ gwa, lá aalɛ ↄ̃a dau. Ɔde saↄ lɛ́ ↄ zↄ̃ↄ dau. 42Ɔ̃ gyaa taaside mↄ̀ tãnga dàu mɛ̀n pla, i ka dalao. 43Ɔ̃ Yesu a ìwaↄ kã̀aa a ònɛ́: Sĩana málɛ oɛ́, gyaa taasidepi ↄ̃a dà kpagolo guu dɛ gbɛ̃́piila. 44Asa ↄ dia ↄ̃ aa dã̀ wà kàu ḿpii. Nↄɛpi sↄ̃, aà taasidekɛ guu pↄ́ pↄ́ a vĩ à pↄbleò ↄ̃ a dàu we píi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\