Maaku 13

1Kɛ́ Yesu lɛ́ bↄ Lua ua, aà ìwae òɛ̀: Mɛtulu, gwa lá wà kpɛ́ maaↄ dↄ̀ ń gbɛ̀ kɛfɛnaeↄ taaↄ. 2Ɔ̃ Yesu òɛ̀: N kpɛ́ zↄ̃ↄpi è píia? Gbɛe a gↄ̃ dikↄ̃a weo, wa a dúuzↄ̃ píiɛ. 3Yesu zↄ̃lɛa Kùkpɛ sĩ̀sĩpↄlɛu, aà aɛ dↄa Lua uawa. Piɛɛ ń Zaakio ń Zãao ń Ãndeleeo mɛ́ kuaànↄ ńtɛ̃ɛ, ↄ̃ aa aà là aa mɛ̀: 4Owɛ̃ɛ, bee a kɛ bↄɛ ni? Bↄ́ mɛ́ aↄ dɛ apii kɛgↄↄ seela ũi? 5Ɔ̃ Yesu ònɛ́: À laaika, ásu to wà á sã́são. 6Gbɛ̃́ↄ mↄ́ ń ma tↄ́o dasi, aa mɛ Mɛsiin ń ũ, aai gbɛ̃́ↄ sã́sã dasi. 7Tó a zĩkakↄ̃fĩ mà ge a bao, ásu bílikɛo. Sema bee kɛ, ãma dṹnia láaan we gĩao. 8Bui ń buio aa fɛlɛ ń kↄ̃o, màaɛ lↄ bùsu ń bùsuo. Tↄↄlɛ a lualua gueↄ mɛ́ nↄana aↄ ku. Yã́pi aↄ dɛ lán nↄwãwã daalɛawaɛ. 9Àↄ kú ń laaio. Wa á kṹkũ wà yã́kpalɛkɛánↄ, wi á gbɛ̃ lousisikpɛↄ guu. Áↄ zɛa bùsu gbãadeↄ ń kíaↄ aɛ ma yã́i, íↄ dɛnɛ́ ma seeladeↄ ũ. 10Sema wà baonakpa bui píiɛ gĩa. 11Tó wà gɛ̀ánↄ yã́kpalɛu, ásu dↄaa bílikɛ yã́ pↄ́ ásu owao. À yã́ pↄ́ Lua a sóso káɛ́ á lɛ́u gↄↄbeezĩ o, asa i kɛ ámɛ á yã'oo, Lua Nisĩnaɛ. 12Vĩ̀i ń dãunaↄ kↄ̃ kpámá dɛa yã́i. Màa maeↄ ń nɛ́ↄ kpámá. Nɛ́ↄ bↄ ń deↄ ń ń daↄ kpɛ wà ń dɛ. 13Gbɛ̃́pii a zaágu ma yã́i. Gbɛ̃́ pↄ́ mɛnafↄ̃̀ e a lɛ́wa, ade mɛ́ a bↄ. 14Tó a tɛ̃̀ gudɛna è gu pↄ́ dɛ àↄ kuuo, (kyokɛna yã́pi da), gbɛ̃́ pↄ́ kú Yudeↄ bàalɛ mipɛ sĩ̀sĩↄwa. 15Gbɛ̃́ pↄ́ kú a kpɛ́ musu su pila gɛ̃ kpɛ́u a pↄe sɛ́io. 16Gbɛ̃́ pↄ́ kpɛ́ bua su ɛa bɛ a ula sɛ́io. 17Waiyoo nɛadeↄ ń nↄsindeeↄ gↄↄ beezĩ. 18À wabikɛ kɛ́ yã́piↄ su á le buziɛo, 19asa wɛ́tɛ̃a pↄ́ aↄ ku gↄↄpi aↄ zↄ̃ↄɛ. Za gↄↄ pↄ́ Lua dṹnia kɛ̀ e gbã a taa i kɛo, mɛ́ a kɛ bau lↄo. 20Tó Dii i gↄↄpiↄ laoo, dↄ̃ gbɛ̃e a bↄo. À gↄↄpiↄ lào a gbɛ̃́ pↄ́ à ń sɛ́ↄ yã́iɛ. 21Gↄↄ bee tó wà su òɛ́ Mɛsii gwa kɛ, ge Mɛsii ku le, ásu sio. 22Asa Mɛsii ɛgɛnaↄ ń ãnabi ɛgɛnaↄ mↄ dabudabuↄ ń yãbↄnsaɛↄ kɛ, kɛ́ baa gbɛ̃́ pↄ́ Lua ń sɛ́ↄ aa ń sã́sãò, tó a zɛ́ kú. 23Àↄ kú ń laaio, ma yã́pii lɛzàwá za káauɛ. 24Gↄↄ bee wɛ́tɛ̃api gbɛa ĩatɛ̃ a siakũ, mↄvua a ikɛo, 25saanaↄ wolo luawa, pↄ́ pↄ́ kú luawapiↄ zã ń pɛ́kĩiwa. 26Wi Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ mↄa e luabɛpuanau ń gbãa zↄ̃ↄo ń gawio, 27i a malaikaↄ zĩ aa gbɛ̃́ pↄ́ Lua ń sɛ́ↄ kãaa za dṹnia gola síiↄ̃ guu, za dṹnia lɛ́la ń a lɛ́leo. 28À yã́ pↄ́ kaadↄɛnli lɛ́ daɛ́ ma. Tó a gↄ̃naↄ busɛkũ̀ mɛ́ a lá lɛ́ paɛ, ↄ̃ i dↄ̃ guantɛ̃na kãikũ̀. 29Màaɛ lↄ, tó á è yã́piↄ lɛ́ kɛ, àↄ dↄ̃ kɛ́ aà mↄa kãikũ̀ɛ, a ku kpɛɛlɛ. 30Sĩana málɛ oɛ́ gↄↄbeedeↄ gɛ̃lɛ yã́piↄ píi kɛsaio. 31Luabɛ ń tↄↄlɛo a gɛ̃lɛ, ãma ma yã́ↄ gɛ̃lɛa vĩo. 32Gbɛ̃e a gↄↄ ge a zaa dↄ̃o, baa malaika pↄ́ aa ku luabɛↄ ge Lua Nɛ́, sema Mae Lua. 33Àↄ kú ń laaio à itɛ̃kɛ, asa á dↄ̃ zĩ́ pↄ́ gↄↄpi a kao. 34A dɛ lán gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gɛ́ wɛ̃́lɛuwaɛ. À a bɛ tò a zĩkɛnaↄnɛ baade ń a zĩo, ↄ̃ a ò a gudↄ̃anaɛ aà itɛ̃kɛ. 35Ápiↄ sↄ̃ á uabele sugↄↄ dↄ̃o, oosin nò, wɛɛdon nò, ko ↄ́ↄlↄan nò, gufɛ̃nɛn nò. A yã́ mɛ́ tò à itɛ̃kɛ, 36kɛ́ asu su kã́ndo, i á le álɛ i'oo yã́i. 37Yã́ pↄ́ málɛ oɛ́, málɛ o gbɛ̃́piiɛɛ, à itɛ̃kɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\