Maaku 14

1Gɛ̃amusu dikpɛ ń Kàaso dikpɛo gↄ̃̀ gↄↄ pla, ↄ̃ sa'onkiaↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ lɛ́ zɛwɛɛlɛ wà gbɛ̃́ↄ zãmakɛ wà e Yesu kṹ wà dɛ. 2Asa aa mɛ̀: Wásu wà aà kũ dikpɛgↄↄzĩo, kɛ́ wasu fɛlɛ ń zↄaoo yã́i. 3Gↄↄ pↄ́ Yesu kú Simↄↄ Kusude bɛ Bɛtani, àlɛ pↄble, ↄ̃ nↄɛe sↄ̃̀aàzi a tulale bui maa ↄde loona kũa. Ɔ̃ à loonapi waa ɛ̀ à tulalepi kà Yesu miwa. 4Gbɛ̃eↄ ku we, yã́pi ↄ̃̀má, ↄ̃ aa mɛ̀: Bↄ́yãi à tulalepi pãkɛ̀i màai? 5Tulale pↄ́ a ↄ̃a dɛ ã́nusu ↄwatɛ̃ ↄ̀aa do ń basↄooa, dↄ̃ yãa wa yìa wà a ↄ̃a kpà taasideↄwa. Ɔ̃ aa zↄadↄ̀wà. 6Ɔ̃ Yesu mɛ̀: À aà to we. Bↄ́yãi álɛ ĩadaiwài? À yãmaakɛ̀mɛɛɛ. 7Taasideↄ kúánↄ gↄↄpiiɛ. Gↄↄ pↄ́ á yei, á fↄ̃ na kɛnɛ́, ãma máↄ kúánↄ gↄↄpiio. 8A kɛ̀ a gbãa lɛ́uɛ, à dↄ̀aa tulale kà ma mɛwa ma gɛ kpɛlaa yã́iɛ. 9Sĩana málɛ oɛ́, gu pↄ́ wàlɛ ma baokpau dṹnia guu píi, waↄ yã́ pↄ́ nↄɛpi kɛ̀ o aà yã́ dↄańgu yã́i. 10Bee gbɛa Yudasi Isaliↄti pↄ́ dɛ gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ gbɛ̃do ũ gɛ̀ sa'onkiaↄ kĩ́i Yesu kpaamá yã́i. 11Kɛ́ aa aà yãmà, an pↄ kɛ̀na, ↄ̃ aa lɛgbɛ̃̀ɛ̀ wa ↄ̃a kpawà. Ɔ̃ àlɛ zɛwɛɛlɛ à Yesu kpámá. 12Kàaso dikpɛgↄↄ sɛ̃́ia zĩ́, gↄↄ pↄ́ wì Gɛ̃amusu sã kòlokpa, Yesu ìwaↄ òɛ̀: Má ń ye wà gɛ Gɛ̃amusu blɛ sↄukɛunɛi? 13Yesu a ìwaↄ gbɛ̃ↄn pla zĩ̀ a ònɛ́: À gɛ́ wɛ̃́lɛdau. Á kpaaũ ń gbɛ̃eo í sɛa lo guu. À tɛaàzi 14e ua pↄ́ a gɛ̃u, í o uabeleɛ, Mɛtulu mɛ̀ má á pilaui, gua pↄ́ á Gɛ̃amusu blɛ bleu ń a ìwaↄ? 15A kpɛdiakↄ̃a kpɛa zↄ̃ↄ musu pↄ́ wa kɛ̀kɛ ↄlↄɛ́, í sↄukɛwɛ̃ɛ we. 16Kɛ́ ìwapiↄ dàzɛu, ↄ̃ aa kà wɛ̃́lɛpi guu, aa è lá a ònɛ́wa. Ɔ̃ aa Gɛ̃amusu blɛ sↄukɛ̀ we. 17Kɛ́ oosi kɛ̀, Yesu kà we ń a ìwa gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ. 18Kɛ́ aa zↄ̃̀lɛ lɛ́ pↄble, ↄ̃ Yesu mɛ̀: Sĩana málɛ oɛ́, á gbɛ̃́ pↄ́ wálɛ pↄble sãnuↄ do a ma kpámá. 19An pↄ yà, ↄ̃ aalɛ aà la dodo: Asa mámɛo yó? 20Ɔ̃ a ònɛ́: Á gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ doɛ, wálɛ ↄkãaa ta doũ. 21Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ a ta lá wà a yã́ ò taalauwa, ãma waiyoo gbɛ̃́ pↄ́ a Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ kpámápi. A maa wà ade ì yãao. 22Kɛ́ aalɛ pↄble, Yesu kàa sɛ̀ à báaadàu, ↄ̃ a ɛ̀'ɛ kpàmá à mɛ̀: À sí, beeá ma mɛɛ. 23Ɔ̃ à imibↄ sɛ̀ à Lua sáaukpà a kpàmá, ↄ̃ aa mì ḿpii. 24Ɔ̃ a ònɛ́: Beeá ma auɛ, Lua bàa kua ń gbɛ̃́ dasiↄ au pↄ́ a bↄaɛ. 25Sĩana málɛ oɛ́, má vɛ̃ɛbɛ'i mi lↄo e kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i bↄ gupuau, ↄ̃ má a dafu mi. 26Kɛ́ aa lɛsì aa làa, ↄ̃ aa bↄ̀lɛ gɛ̀ Kùkpɛ sĩ̀sĩpↄlɛu. 27Ɔ̃ Yesu ònɛ́: Ápii á ma to we, asa a kɛ̃a láu Lua mɛ̀: Má sãdãna lɛ́, sãↄ i fãaa. 28Ń beeo ma vua gbɛa má dↄaaɛ́ Galile. 29Ɔ̃ Piɛɛ òɛ̀: Baa tó wa n to we píi, má n to weo. 30Ɔ̃ Yesu òɛ̀: Sĩana málɛ onɛ, gwãasĩnaa e ko àↄ gɛ́ lɛ́ gɛ̃n pla zui, ńyↄ̃ lelekpamazi gɛ̃n àaↄ̃. 31Ɔ̃ Piɛɛ lɛgbɛ̃̀ à mɛ̀ máũmaũɛ: Baa tó má su málɛ gannↄ, má lelekpanzi bauo. Ɔ̃ aa ò màa sↄ̃ ḿpii. 32Kɛ́ aa kà gu pↄ́ wì mɛ Gɛsɛmani, ↄ̃ Yesu ò a ìwaↄnɛ: À zↄ̃lɛ la e màↄ wabikɛ. 33Ɔ̃ à Piɛɛ ń Zaakio ń Zãao sɛ̀ gɛ̀ńnↄ. Iwãa kà aà pↄa, tòlobi zùaàgu, 34ↄ̃ a ònɛ́: Pↄsia ma kũ gbãa e ma ka gaa. À zɛ la à itɛ̃kɛ. 35Kɛ́ à gɛ̀ aɛ yↄↄ, ↄ̃ à wùlɛ a gbɛɛu à wabikɛ̀, tó a zɛ́ kú, gↄↄpi gɛ̃ala. 36À mɛ̀: Baa, ma Mae, ń yã́ píi zɛ́ vĩ. To taasi kɛɛonapi dↄmazi, ãma ma pↄeã no, sema n pↄ́. 37Kɛ́ à ɛ̀a sù a gbɛ̃ↄn àaↄ̃piↄ kĩ́i, a è aalɛ i'o. Ɔ̃ a ò Piɛɛɛ: Simↄↄ, ńlɛ i'o yã̀? Ni fↄ̃ n itɛ̃kɛ̀ baa yↄↄoa? 38À itɛ̃kɛ àↄ wabikɛ, kɛ́ ásu fu yↄ̃awao yã́i. Nisĩna yei, ãma mɛ busɛ. 39À ɛ̀a gɛ̀ wabikɛi, ↄ̃ à yã́ doũpi ò lↄ. 40Kɛ́ à ɛ̀a sù, a è aalɛ i'o, asa an wɛ́ gbiakũ̀ɛ. Ɔ̃ aai dↄ̃ lá wa oɛ̀o. 41Aà ɛa sua gɛ̃n àaↄ̃de a ònɛ́: Álɛ i'o álɛ kã́mabo e tiaa? Bee mↄ̀. Gↄↄ kà sa. À gwa, wàlɛ Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ kpá duunkɛnaↄwa. 42À fɛlɛ wà gɛ́. Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ma kpámá lɛ́ mↄ́ kee. 43Kɛ́ Yesu lɛ́ yã́pi o gↄ̃̀ↄ, ↄ̃ aà ìwapiↄ gbɛ̃do Yudasi kà ń bíla pↄ́ bↄ̀ sa'onkiaↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kĩ́iↄ. Aa fɛ̃ndaↄ kũa ń goↄ. 44Bↄnkpɛdepi sↄ̃ à dↄ̀aa seela ònɛ́ à mɛ̀ gbɛ̃́ pↄ́ a su lɛpɛ̀wà, aàpin we. Aa aà kũ gbãa aa taò. 45Kɛ́ à kà we, ↄ̃ à táa'ò Yesuwa gↄ̃̀ↄ, a òɛ̀: Mɛtulu! Ɔ̃ à lɛpɛ̀wà. 46Ɔ̃ wà ↄpɛ̀lɛwà wà aà kũ̀ gíũgiũ. 47Zã guu gbɛ̃e a fɛ̃nda wò à sa'onkia zĩkɛnae lɛ̀ò à aà swã́ gò. 48Ɔ̃ Yesu ònɛ́: Kpã́i wɛliwɛn ma ũ, ↄ̃ a mↄ ma kṹi ń fɛ̃ndaↄ ń goↄa? 49Má kúánↄ Lua ua lá gu lɛ́ dↄ, miↄ yãdaɛ́, i ma kũo. Ãma bee kɛ̀ kɛ́ yã́ pↄ́ kɛ̃a Luayãtaalau e kɛ yã́iɛ. 50Ɔ̃ aà ìwaↄ bàalɛ̀ píi aa aà tò we. 51Ɛ̀waasoe tɛaàzi, aà zwãa kuaaàla pↄeyesai. Kɛ́ wà aà kũ̀, 52ↄ̃ à a zwãa tònɛ́ we, à bàalɛ̀ puizi. 53Ɔ̃ wà gɛ̀ ń Yesuo sa'onkia bɛ. Sa'onkiaↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ kãaaa we ḿpii. 54Piɛɛ tɛ́ ń kpɛ kãaa e à gɛ̀ gɛ̃̀ sa'onkia bɛ'ua. À zↄ̃̀lɛ we, àlɛ tɛ́kpakpa ń dↄaiↄ sãnu. 55Sa'onkiaↄ ń Yuda yã́kpalɛkɛnaↄ píi lɛ́ yã́ wɛɛlɛ wà dↄ Yesuwa wà e wà aà dɛ, ↄ̃ aai eo. 56Wà yãdↄ̀dↄwà dasi, ãma an yãe i kↄ̃sɛo. 57Ɔ̃ gbɛ̃eↄ fɛ̀lɛ yãdↄ̀wà lↄ aa mɛ̀: 58Wá mà dee mɛ̀ á Lua kpɛ́ pↄ́ gbɛ̃nazĩna dↄ̀ wí, i a pãle pↄ́ gbɛ̃nazĩna i dↄo dↄ gↄↄ àaↄ̃ɛ. 59Baa ń beeo an lɛ́ i kɛ doũo. 60Ɔ̃ sa'onkia fɛ̀lɛ zɛ̀ zã guu à Yesu là à mɛ̀: Ńyↄ̃ yãe zã́sioa? Yã́ pↄ́ wàlɛ dↄdↄmapiↄ dɛa ni? 61Yesu nílɛ kpɛ̃́, i yãe wewào, ↄ̃ sa'onkiapi ɛ̀a aà là à mɛ̀: Ḿmɛ ń Lua báaade Nɛ́ Mɛsii ũa? 62Ɔ̃ Yesu mɛ̀: Mámɛ má aà ũ. Á Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ e zↄ̃lɛa Gbãapiide ↄplaai, mɛ́ á aà mↄa e luabɛpuanau. 63Ɔ̃ sa'onkiapi a ulaↄ ga kɛ̃̀ à mɛ̀: É'e, wá bàa kú ń seeladeↄ lↄe? 64Á mà lá à dↄ̀ɛ ń Luao weó? Kpelewa a zɛòi? Ɔ̃ aa yã́ dìɛ̀ ḿpii aa mɛ̀ wà aà dɛ. 65Ɔ̃ wà fɛ̀lɛ lɛ́ lɛ́'ikakawà. Ɔ̃ wà pↄkùɛ̀ aà wɛ́wa, wàlɛ aà lɛlɛ ń ↄkũo, wàlɛ oɛ̀: Ãnabikɛkɛ, ní gbɛ̃́ pↄ́ n lɛ o. Ɔ̃ dↄaiↄ aà kũ̀ aa aà sãnkɛkɛ. 66Piɛɛ ku zĩ́lɛ ua, ↄ̃ sa'onkia bɛ nↄɛ zĩkɛnaↄ do mↄ̀ we. 67Kɛ́ à Piɛɛ è, àlɛ tɛ́kpakpa, ↄ̃ à aà gwà soee, a òɛ̀: Mpi sↄ̃, iↄ sãnu ń Yesu Nazalɛtipioɛ. 68Ɔ̃ à lelekpà à mɛ̀: Má dↄ̃o, mi ma lá ńlɛ oo. Ɔ̃ à fɛ̀lɛ gɛ̃̀ gↄ̃u guu. 69Nↄɛpi ɛ̀a aà è we, ↄ̃ a ò gbɛ̃́ pↄ́ zɛa weↄnɛ à mɛ̀: Gↄ̃ɛpiá an gbɛ̃doɛ. 70Ɔ̃ Piɛɛ lelekpà lↄ. Kɛ́ à kɛ̀ sàa yↄↄ, gbɛ̃́ pↄ́ zɛa weↄ ò Piɛɛɛ: Sĩanaɛ an gbɛ̃don n ũ, asa Galile gbɛ̃́n n ũ. 71Piɛɛ vãi kpàaĩ ń azĩao, ↄ̃ à mɛ̀: Má sì ń Luao, má gbɛ̃́ pↄ́ álɛ aà yã́ opi dↄ̃o. 72Wegↄ̃ↄ ↄ̃ ko lɛ́ gɛ̃n plaade zù, ↄ̃ yã́ pↄ́ Yesu ò dↄ̀ Piɛɛgu, kɛ́ à mɛ̀ e ko àↄ gɛ́ lɛ́ gɛ̃n plaade zui, a lelekpaazi gɛ̃n àaↄ̃. Ɔ̃ à nà ↄↄlↄwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\