Maaku 15

1Kɛ́ gu dↄ̀ gↄ̃̀ↄ sa'onkiaↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ ń gbãadeↄ píi lɛkpàaĩ, ↄ̃ aa Yesu yè aa gɛ̀ aà kpà Pilatiwa. 2Ɔ̃ Pilati aà là à mɛ̀: Yudaↄ kían n ũa? Yesu wèwà à mɛ̀: Ń òn we. 3Sa'onkiaↄ lɛ́ yãdↄdↄwà, 4ↄ̃ Pilati ɛ̀a aà là à mɛ̀: Ńyↄ̃ yãe ooa? Yã́ pↄ́ wàlɛ dↄdↄma ma fá! 5Kɛ́ Yesu i yãe zã́simáo, ↄ̃ aà yã́ bↄ̀ Pilati saɛ. 6Gɛ̃amusu dikpɛgↄↄzĩ Pilati ì dakpɛunaↄ do pↄ́ wa yei kɛ̃́nɛ́ɛ. 7Bùsudɛna pↄ́ aa bↄ̀ gbãadeↄ kpɛ aa gbɛ̃dɛ̀ↄ ku kpɛ́u. An gbɛ̃do tↄ́n Balaba. 8Ɔ̃ bíla sↄ̃̀ Pilatizi aa wabikɛ̀wà aà kɛ lá ì kɛnɛ́wa. 9Ɔ̃ Pilati ń lá à mɛ̀: Á ye mà Yudaↄ kía kɛ̃́ɛ́ yã̀? 10Asa a dↄ̃ sã́asã kɛ́ sa'onkiaↄ wɛdↄ Yesuɛ yã́i ↄ̃ aa aà kpàiwa. 11Ɔ̃ sa'onkiaↄ tɛkpà bílagu, ↄ̃ aa òɛ̀ aà Balaba kɛ̃́nɛ́. 12Ɔ̃ Pilati ń lá à mɛ̀: Kpelewa á ye mà kɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ wì mɛ Yudaↄ kíaoi? 13Ɔ̃ aa ɛ̀a wiilɛ̀: Ǹ aà páliwa! 14Ɔ̃ Pilati ń lá à mɛ̀: Bↄ́yãii? Vãi kpele a kɛ̀i? Ɔ̃ an wiilɛa kã̀fĩ aa mɛ̀: Ǹ aà páliwa! 15Pilati ye yã́ pↄ́ a káńgu kɛ, ↄ̃ à Balaba kɛ̃̀nɛ́. À Yesu kpà sosaↄwa aa aà gbɛ̃ ń flàalao, aai aà páliwa. 16Ɔ̃ sosapiↄ gɛ̀aànↄ bùsu gbãadepi bɛ'ua, aa ń gãli kã̀aa píi. 17Aa gomusu tɛ̃a dàɛ̀, ↄ̃ aa fùa tã̀ ń lɛo aa kpàɛ̀. 18Ɔ̃ aalɛ fↄkpakpawà aa mɛ̀: Yudaↄ kía fↄↄ! 19Aalɛ aà gbɛ̃ a miwa ń feeo, aalɛ lɛ́'ikakawà, aalɛ kúlɛkulɛ aà aɛ, aalɛ lɛ́mawà. 20Kɛ́ aa aà kɛ̀ pↄ́ↄpↄↄ aa làa, ↄ̃ aa gomusu tɛ̃api bↄ̀aàla, aa aàzĩa pↄkasa dàɛ̀. Ɔ̃ aa bↄ̀aànↄ, aalɛ gɛ́ aà páiliwa. 21Kɛ́ aalɛ gɛ́, gↄ̃ɛe bↄ̀ sɛ̃̀ oi, àlɛ dↄńzi, ↄ̃ aa teasi dàɛ̀ aa Yesu lipãakↄ̃a dìɛ̀. Gↄ̃ɛpi tↄ́n Simↄↄ, Silɛni bùsu gbɛ̃́ɛ, Alɛsãnda ń Lufuo de'iaɛ. 22Ɔ̃ aa gɛ̀ ń Yesuo gu pↄ́ wì mɛ Gↄgↄta. (Bee mɛ̀ mitↄↄnagu.) 23Ɔ̃ aa vɛ̃ɛ pↄ́ wà lí'ↄ kàu dↄ̀ɛ̀, ãma i mio. 24Kɛ́ aa aà pàliwa, ↄ̃ aa aà pↄkasaↄ kpaalɛ̀ kàlɛ, aa tɛ́lɛpà a sɛa yã́ musu. 25Aa aà pàliwa ĩatɛ̃ muuwãamigↄↄɛ. 26Yã́ pↄ́ wa dↄ̀wa ↄ̃ wa kɛ̃̀ wa nà aà mia wà mɛ̀: Yudaↄ Kía. 27Wà kpã́iwɛliwɛↄ pàliwa we lↄ gbɛ̃ↄn pla, ado aà ↄplaai, ado zɛɛi. 28Ɔ̃ yã́ pↄ́ kɛ̃a láuɛ bee pà wà mɛ̀: Wà aà gwà doũ ń tàaekɛnaↄ. 29Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gɛ̃ weↄ lɛ́ ń midɛ, aalɛ aà sↄ̃sↄ̃ aa mɛ̀: Ɛ̃hɛ̃! Tò! N mɛ̀ ńyↄ̃ Lua kpɛ́ wí, ní ɛa dↄ gↄↄ àaↄ̃ nolo? 30Ǹ nzĩa suaba! Pila líwa mɛ̀! 31Màa lↄ sa'onkiaↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ lɛ́ aà kɛ pↄ́ↄpↄↄ aa mɛ̀: À gbɛ̃pãleↄ suabà, ãma a fↄ̃ à azĩa suabao. 32Tó wá è Isailiↄ kía pↄ́ wì mɛ Mɛsiipi pìla líwa, wá aà náaikɛ sa. Ɔ̃ gbɛ̃́ pↄ́ wà ń páliwa sãnuↄ lɛ́ aà sↄ̃sↄ̃ lↄ. 33Sɛa za ĩatɛ̃ minanguo e aua gɛ̀ pìlaò gu siakũ̀ bùsupiu píiɛ. 34Ĩatɛ̃'auapilaa ↄ̃ Yesu wiilɛ̀ gbã́ugbãu à mɛ̀: Ɛloi, Ɛloi, lɛma sabatani! Bee bↄↄlɛ mɛ̀: Ma Lua, ma Lua, àkɛa n ma to wei? 35Kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ zɛa weeↄ yã́pi mà, ↄ̃ aa mɛ̀: Ma we, àlɛ Ɛlia sisiɛ. 36Ɔ̃ gbɛ̃e bàalɛ̀ gɛ̀ sao zↄ̃̀ vɛ̃ɛ kũ̀mawa, a pɛ̀ feea a dↄ̀ Yesuɛ à mɛ̀: À zɛ gĩa wà gwa, tó Ɛlia a mↄ aà pila. 37Yesu wii gbãa lɛ̀, ↄ̃ à gà. 38Ɔ̃ Lua kpɛ́ zwãa pↄ́ daa luakukĩi aɛ pàa pla za musu e zĩ́lɛ. 39Kɛ́ sosaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ́ zɛ Yesu aɛ we aà gaa è màa à mɛ̀: Gↄ̃ɛpiá Lua Nɛ́ɛ sĩana. 40Nↄɛeↄ ku we lↄ, aalɛ gugwa kãaa. An guu Maliama Madelɛni kuu ń Maliama pↄ́ dɛ Yosɛfu ń Zaaki Nɛ́nao da ũo ń Salomɛɛo. 41Gↄↄ pↄ́ Yesu kú Galile, aamɛ aaìↄ tɛaàzi wàↄ blɛkɛɛ̀. Nↄɛ pãleↄ mↄ̀aànↄ Yelusalɛũ aa ku we lↄ dasi. 42Ãsↄ̃adazĩ oosi lɛ́ kɛ. Lá kã́mabogↄↄ ye daalɛi, 43Yosɛfu Alimate mↄ̀. Gbɛ̃́ tↄdeɛ Yuda gbãadeↄ guu, mɛ́ àlɛ kpala pↄ́ a bↄ Lua kĩ́i dã́. À sↄ̃dìlɛ à gɛ̀ Pilati kĩ́i, à Yesu gɛ wabikɛ̀wà. 44Kɛ́ Pilati mà Yesu gà kↄ̀, à bↄ̀ aà saɛ. Ɔ̃ à sosaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ sìsi, à aà là tó Yesu gà kↄ̀. 45Kɛ́ Pilati gbɛ̃zↄ̃ↄpi yãmà, ↄ̃ à Yosɛfu gbà zɛ́ aà gɛpi sɛ́. 46Yosɛfu gɛ̀ bàabaa lù, ↄ̃ à gɛ̀ à aà bùa à bàabaapi fĩ̀wà. À aà dà gbɛ̀'ɛ pↄ́ wa sↄ̀ mia ũ guu, ↄ̃ à gbɛ̀ gbɛ̃̀nɛ gbeembo tà ɛpilɛ. 47Maliama Madelɛni ń Maliama Yosɛfu dao lɛ́ gwa, aa è gua pↄ́ wà Yesu gɛpi dàu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\