Maaku 16

1Kã́mabogↄↄzĩ láaa ĩatɛ̃ gɛ̃a kpɛ́u Maliama Madelɛni ń Maliama Zaaki dao ń Salomɛɛo nísi gĩnana lù, kɛ́ wà gɛ ma Yesu mɛwa. 2Ãsↄ̃anɛnzĩ kↄↄkↄↄ ĩatɛ̃ bilɛa ↄ̃ aa bↄ̀ gɛ̀ miapi kĩ́i. 3Aalɛ kↄ̃ la zɛ́u aalɛ mɛ: Dé mɛ́ a gbɛpi gbeembo à gowɛ̃ɛ mia'ɛ lɛ́i? 4Asa gbɛpi gbɛ̃̀nɛɛ. Kɛ́ aa wɛsɛ̀, ↄ̃ aa è wà gbɛpi gbeembò kↄ̀. 5Kɛ́ aa gɛ̃̀ mia'ɛpi guu, ↄ̃ aa ɛ̀waasoe è zↄ̃lɛa ↄplaa oi, a ulatao pua daa. Ɔ̃ iwãa kà ń pↄa. 6A ònɛ́: Ásu to iwãa ká á pↄao. Yesu Nazalɛti pↄ́ wa pàliwa álɛ wɛɛlɛo lò? À vù. A gu pↄ́ wà aà dìlɛu èa? A ku lao. 7À tá, í o aà ìwaↄnɛ ń Piɛɛo, a dↄaanɛ́ Galile. Aa aà e we lá a ònɛ́wa. 8Iwãa kà ń pↄa, aalɛ kpakpanaga, ↄ̃ aa bↄ̀lɛ miapiu ń bao. Aai yãe o gbɛ̃eɛo, kɛ́ vĩa ń kṹ yã́i. 9Kɛ́ Yesu bↄ̀ gau ãsↄ̃anɛnzĩ gufɛ̃nɛ, à azĩa ↄ̀lↄ Maliama Madelɛni pↄ́ à tã́a mɛ̀n sopla gòɛ̀ɛ káau. 10Ɔ̃ nↄɛpi gɛ ò aà gbɛ̃́ pↄ́ an pↄ yaa, aalɛ ↄ́ↄlↄↄnɛ. 11Kɛ́ aa mà Yesu vù, nↄɛpi aà è ń wɛ́o, ↄ̃ aai sio. 12Bee gbɛa gↄↄ pↄ́ an gbɛ̃ↄn plaↄ bɛ zɛ́ guu, aalɛ gɛ́ wɛ̃́lɛu, à azĩa ↄ̀lↄnɛ́ lán gbɛ̃pãlewa. 13Kɛ́ aa ɛ̀a sù ń wɛ̃́lɛpio, aa ò gbɛ̃́ kĩniↄnɛ. Ń beeo aai ń yã́ sío. 14Gbɛzã ↄ̃ à azĩa ↄ̀lↄ a gbɛ̃ↄn kuɛdoↄnɛ gↄↄ pↄ́ aalɛ pↄble. Ɔ̃ à zↄadↄ̀má, kɛ́ an swã́ gbãa mɛ́ aai a náaikɛo yã́i. Asa aai gbɛ̃́ pↄ́ aa aà è à vùↄ yã́ sío. 15Ɔ̃ a ònɛ́: À gɛ́ dṹnia guu píi, í ma baokpa gbɛ̃́piiɛ. 16Gbɛ̃́ pↄ́ sì mɛ́ à da'ilɛkɛ̀ a bↄ. Gbɛ̃́ pↄ́ i sio sↄ̃, yã́ a zↄ̃lɛwà. 17Gbɛ̃́ pↄ́ aa yã́pi sìↄ yãkɛaↄn kɛ: Aali tã́ago ń ma tↄ́o, aali yãebui'o. 18Tó aa mlɛ̃ kũ̀ ń ↄo ge tó aa kona í mì, a pↄe kɛnɛ́o. Aali ↄna gyãeↄwa, aai aafia e. 19Kɛ́ Dii Yesu yã'ònɛ́ a làa, ↄ̃ Lua aà sɛ̀ tàò musu, à zↄ̃̀lɛ Luapi ↄplaai. 20Ɔ̃ aà ìwapiↄ bↄ̀ gɛ̀ waasokpà gupiiu. Dii zĩkɛ̀ńnↄ, ↄ̃ an dabudabukɛaↄ yã́ pↄ́ aa ò sĩana pìliwànɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\