Maaku 2

1Gↄↄpla gbɛa Yesu ɛ̀a tà Kapɛnaũ. Kɛ́ wa mà a ku bɛ, 2ↄ̃ wà kã̀aaaàzi dasidasi, gɛ̃kĩi kú lↄo baa kpɛɛlɛ, àlɛ Lua yã́ onɛ́. 3Ɔ̃ wà mↄ̀ɛ̀ ń gbɛ̃́ kaaũao, gbɛ̃ↄn síiↄ̃ↄ mɛ́ aa aà sɛa. 4Lá aai e sↄ̃̀ò Yesuzio dasi yã́i, ↄ̃ aa dɛ̀dɛò musu, aa kpɛ́ fↄ̃̀ gu pↄ́ Yesu kúu, ↄ̃ aa gbɛ̃́ kaaũapi pìla wúlɛa mákɛlɛ guu. 5Kɛ́ Yesu è aalɛ a náaikɛ, a ò gbɛ̃́ kaaũapiɛ à mɛ̀: Ma gbɛ̃́, n duuna kɛ̃̀ma. 6Mↄizi ikoyãdanɛdeeↄ zↄ̃lɛa we, aalɛ o ń nↄ̀sɛ guu: 7Bↄ́yãi gbɛ̃́pi lɛ́ oi màai? Àlɛ dↄ́ɛ ń Luaoɛ! Dé mɛ́ a fↄ̃ duunakɛ̃mái, mɛ́ i kɛ Lua ado bàasio? 8Wegↄ̃ↄ Yesu dↄ̃̀ a nↄ̀sɛ guu làasoo pↄ́ aalɛ kɛ, ↄ̃ à ń lá à mɛ̀: Bↄ́yãi álɛ làasoo bee taa kɛ á nↄ̀sɛ guui? 9Tó má ò gbɛ̃́ kaaũapiɛ aà duuna kɛ̃̀wà, ge tó má òɛ̀ aà fɛlɛ a mákɛlɛ sɛ táa'o, a kpele mɛ́ àai? 10Má ò màa kɛ́ àↄ dↄ̃ Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ duunakɛ̃ama iko vĩ tↄↄlɛ laɛ. Ɔ̃ a ò gbɛ̃́ kaaũapiɛ à mɛ̀: 11Málɛ onɛ, fɛlɛ ǹ n mákɛlɛ sɛ ta bɛ. 12Ɔ̃ à fɛ̀lɛ gↄ̃̀ↄ, à a mákɛlɛpi sɛ̀ bↄ̀ò gbɛ̃́pii wáa. Yã́pi bↄ̀ ń saɛ, ↄ̃ aa Lua tↄbↄ̀ aa mɛ̀: Wi yã́ɛ taa e yãao. 13Yesu ɛ̀a bↄ̀ gɛ̀ ísidalɛ. Wàlɛ mↄ́ aà kĩ́i dasidasi, ↄ̃ àlɛ yãdanɛ́. 14Gↄↄ pↄ́ àlɛ gɛ̃, à Alafe nɛ́ Levii è zↄ̃lɛa a ↄsikpɛu, ↄ̃ a òɛ̀: Mↄ tɛmazi. Ɔ̃ à fɛ̀lɛ tɛ̀aàzi. 15Zĩewa kɛ́ Yesu lɛ́ pↄble aà bɛ, ↄsinaↄ ń duunkɛnaↄ lɛ́ pↄbleaànↄ dasidasi ń aà ìwaↄ sãnu. Asa gbɛ̃́ bee taaↄ tɛaàzi dasiɛ. 16Falisi pↄ́ aaì Mↄizi ikoyã danɛ́ↄ ku we. Kɛ́ aa è Yesu lɛ́ pↄble sãnu ń ↄsinaↄ ń duunkɛnaↄ, ↄ̃ aa aà ìwaↄ là aa mɛ̀: Bↄ́yãi ì pↄble sãnu ń ↄsinaↄ ń duunkɛnaↄi? 17Kɛ́ Yesu yã́pi mà, a ònɛ́: Gbɛ̃́ gbãa bàa kú ń lòotoooo, sema gyãe. Mi mↄ gbɛ̃maaↄ sísiio, sema duunkɛnaↄ. 18Zãa Da'ilɛna ìwaↄ ń Falisiↄ lɛ́ lɛye, ↄ̃ wà mↄ̀ Yesu là wà mɛ̀: Zãa ìwaↄ ń Falisiↄ ìwaↄ aaì lɛye, mɛ́ n ìwaↄ lí ye sↄ̃o bɛ? 19Ɔ̃ Yesu ònɛ́: Nↄsɛna gbɛ̃́ↄ lɛye gↄↄ pↄ́ a kúńnↄ nↄsɛ guue? Aawo! Gↄↄ pↄ́ nↄsɛna kúńnↄ, aa lɛyeo. 20A gↄↄ a mↄ kɛ́ wa nↄsɛna bↄ ń guu. Gↄↄ bee ↄ̃ aa lɛye sa. 21À mɛ̀ lↄ: Wìli pↄ́lɛ dafu di ula zi guuo. Tó wa kɛ̀ màa, a dafu a sↄ̃ↄuɛ, aai kↄ̃ gá, ula zi fↄ̃a i kã́fĩ. 22À mɛ̀ lↄ: Wìli vɛ̃ɛ dafu ká báa tùu zi guuo. Tó wa kɛ̀ màa, vɛ̃ɛ a a pũnaɛ, vɛ̃ɛ ń tùupio i ↄ̃̀ↄkpa píi. Wì vɛ̃ɛ dafu ká báa tùu dafu guuɛ. 23Kã́mabogↄↄzĩ Yesu lɛ́ pã blɛ bua. Lá àlɛ gɛ́, aà ìwaↄ lɛ́ pↄ́wɛna wolo aalɛ só. 24Ɔ̃ Falisiↄ ò Yesuɛ aa mɛ̀: Gwa! Aalɛ yã́ pↄ́ wìli kɛ kã́mabogↄↄzĩo kɛ sↄ̃ bɛ? 25Ɔ̃ Yesu ń lá à mɛ̀: Lá Davidi kɛ̀ gↄↄ pↄ́ aàpi ń a gbɛ̃́ↄ aalɛ taasikɛ, nↄana lɛ́ ń dɛ, i a kyokɛ á èo lé? 26À gɛ̃̀ Lua ua sa'onkia Abiataa gↄↄ, ↄ̃ à pɛ̃ɛ pↄ́ wa kàlɛ Luaɛ sò, ↄ̃ a kpà a gbɛ̃́ↄwa. Sa'onaↄ bàasio gbɛ̃e lí pɛ̃ɛpi so sↄ̃o. 27Yesu ɛ̀a ònɛ́ lↄ à mɛ̀: Lua kã́mabogↄↄ dìlɛ gbɛ̃nazĩna aafia yã́iɛ. I kɛ kã́mabogↄↄ yã́i ↄ̃ à gbɛ̃nazĩna kɛ̀io. 28A yã́ mɛ́ tò Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ iko vĩ kã́mabogↄↄwa sↄ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\