Maaku 3

1Yesu ɛ̀a gɛ̀ lousisikpɛu. Gbɛ̃e ku we, aà ↄ do imia. 2Falisiↄ lɛ́ Yesu tàasika, tó a su à aà gbã́gbã kã́mabogↄↄzĩ, wi e yãdaaàla. 3Ɔ̃ Yesu ò gbɛ̃́ pↄ́ a ↄ imiapiɛ à mɛ̀: Fɛlɛ mↄ zɛ zã guu la. 4Ɔ̃ à ń lá à mɛ̀: Kã́mabogↄↄzĩ a zɛ́ vĩ wà yãmaakɛa, ge vãiɛ? Wì gbɛ̃́ misi yã̀, ge wì dɛɛ? Ɔ̃ aai yãe oo. 5Yesu wɛpã̀ńla à ń gwá ń pↄfɛ̃o, asa aà pↄ yà an nↄ̀sɛsai yã́iɛ. Ɔ̃ a ò gↄ̃ɛpiɛ à mɛ̀: Ǹ n ↄpi poo. Kɛ́ a pòo, ↄ̃ aà ↄpi sù a gbɛu. 6Ɔ̃ Falisiↄ ń kí Elodi kpala zɛnkpɛdeↄ bↄ̀lɛ gɛ̀ lɛkpaaĩi Yesuzi gↄ̃̀ↄ, lá aa kɛ aa aà dɛ. 7Yesu ń a ìwaↄ ńzĩa gànɛ́ we, aa gɛ̀ ísidalɛ. Ɔ̃ bíla bↄ̀ Galile aa tɛ̀aàzi. Aa bↄ̀ Yude lↄ 8ń Yelusalɛũo ń Ɛdↄũ bùsuo ń Yuudɛ̃ baaleo ń Tiio ń Sidↄ̃o, aa mↄ̀ aà kĩ́i dasidasi, kɛ́ aa yã́ pↄ́ àlɛ kɛↄ bao mà yã́i. 9Bílapi yã́i Yesu ò a ìwaↄnɛ aa gó'ilɛna sↄukɛɛ, kɛ́ wasu naɛwao yã́i. 10Asa Yesu ìↄ gbɛ̃́ↄ gbãgbã dasiɛ, ↄ̃ gyãeↄ lɛ́ naɛwà dasi kɛ́ aa e ↄkãwà. 11Tã́adeↄ sↄ̃, tó aa aà wɛ́ pà, aaì mↄ wúlɛ aà aɛɛ, aaì wiilɛ aa mɛ: Lua Nɛ́n n ũ. 12Ɔ̃ Yesu ì gínɛ́ aa o gbɛ̃́ pↄ́ á dɛ a ũ. 13Kɛ́ Yesu dɛ̀dɛ sĩ̀sĩwa, à gbɛ̃́ pↄ́ a yeiↄ sìsi, ↄ̃ aa mↄ̀ aà kĩ́i. 14Ɔ̃ à gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ dìlɛ aaↄ kuanↄ, kɛ́ àↄ ń zĩ waasokɛi 15mɛ́ aaↄ tã́agoamá iko vĩ. À tↄkpànɛ́ zĩnaↄ. 16An tↄ́n kɛ: Simↄↄ (Yesu tↄkpàɛ̀ Piɛɛ), 17Zebedee nɛ́ↄ Zaaki ń a dãuna Zãao (Yesu tↄkpànɛ́ Bↄanɛɛgɛ, bee mɛ̀ loupũnaadeↄ), 18bee gbɛa Ãndelee, Filipi, Batelemii, Matiee, Tomaa, Alafe nɛ́ Zaaki, Tade, Simↄↄ Gínzĩao 19ń Yudasi Isaliↄti pↄ́ bↄ̀ aà kpɛo. Ɔ̃ Yesu ɛ̀a tà bɛ. 20Bíla ɛ̀a kã̀aa lↄ, ↄ̃ Yesu ń a ìwaↄ aai zɛ́ e baa aa pↄblèo. 21Kɛ́ aà daɛↄ yã́pi mà, aa dà aà gbɛsizɛu, asa wàlɛ mɛ ĩ́ana kàwàɛ. 22Mↄizi ikoyãdanɛde pↄ́ aa bↄ̀ Yelusalɛũ aa mↄ̀ↄ mɛ̀: Tã́aↄ kí Beezebu mɛ́ diɛ̀, ì tã́agonɛ́ ń aà tↄ́oɛ. 23Ɔ̃ Yesu ń laai sìsi à yã́ taa ònɛ́ à mɛ̀: Setãu a we azĩa gbɛ̃́ↄ goé? 24Tó kpaladeↄ íbɛlɛsɛ̀ ń kↄ̃o aa kɛ̃̀aa lɛɛ pla, kpalapi a gɛ̃gɛ̃e? 25Tó uadeↄ íbɛlɛsɛ̀ ń kↄ̃o aa kɛ̃̀aa lɛɛ pla, uapi a gɛ̃gɛ̃e? 26Tó Setãu íbɛlɛsɛ̀ ń azĩa gbɛ̃́ↄ aa kɛ̃̀aakↄ̃wa, a gɛ̃gɛ̃o, a midɛɛ. 27Gbɛ̃e a fↄ̃ gɛ̃ gↄ̃sa gbãa kpɛ́u à taiinakaɛ̀o, sema à aà ye gĩa bàasio, i gbasa a aà kpɛ́ yↄɛ. 28Sĩana málɛ oɛ́, Lua a gbɛ̃́ↄ kɛ̃́ ń ń tàaeↄ ń a tↄ́ bɛ̃̀ɛ pↄ́ aaì siↄ píi, 29ãma tó gbɛ̃́ aà Nisĩna tↄbɛ̃ɛsì, a aà kɛ̃o, à duuna pↄ́ lí kɛ̃́máo kɛ̀ɛ. 30Yesu bee ò kɛ́ aa mɛ̀ a tã́a vĩ yã́iɛ. 31Kɛ́ aà da ń aà dãunaↄ kà, aa zɛ̀ kpɛɛlɛ, ↄ̃ aa aà gbɛ̀a. 32Wa kálɛa liaaaàzi dasidasi, ↄ̃ wa òɛ̀ wà mɛ̀: Gwa! N da ń n dãunaↄ zɛ kpɛɛlɛ, aalɛ n gbɛa. 33Ɔ̃ à mɛ̀: Deↄn ma da ń ma dãunaↄ ũi? 34Ɔ̃ à wɛpã̀ gbɛ̃́ pↄ́ kálɛa liaaaziↄla à mɛ̀: Ma da ń ma dãunaↄn kɛ. 35Luapↄeãkɛnaↄ mɛ́ ma dãuna ń ma dãeo ń ma dao ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\