Maaku 4

1Yesu ɛ̀a lɛ́ yãdanɛ́ ísida saɛ. Wà kã̀aaaàzi dasidasi, ↄ̃ à gɛ̃̀ zↄ̃̀lɛ gó'ilɛnau ía, dasipi kálɛa ḿpii ísida gↄ̃sↄ̃lɛ. 2À yãdàdanɛ́ ń yãlɛɛũanɛo dasi. Lá àlɛ dadanɛ́ à mɛ̀: 3À swã́kpa! Zↄ̃ɛe mɛ́ kú à bↄ̀ gɛ̀ pↄ́wɛna kɛɛlɛi. 4Lá àlɛ kɛɛlɛ, ↄ̃ a keeↄ lɛ̀lɛ zɛ́ guu, bãↄ mↄ blè. 5A keeↄ lɛ̀lɛ gbɛsɛɛna musu, gua pↄ́ tↄↄlɛ gèeleuo, ↄ̃ aa bↄ̀lɛ gↄ̃̀ↄ, kɛ́ tↄↄlɛ gèele weo yã́i. 6Kɛ́ ĩatɛ̃ fɛ̀lɛ, ↄ̃ aa tɛkũ̀ aa giigàga, kɛ́ aa zĩ́na vĩo yã́i. 7A keeↄ lɛ̀lɛ lɛ guu, ↄ̃ lɛ fɛ̀lɛ nàɛmá, aai nɛ'io. 8A keeↄ sↄ̃ aa lɛ̀lɛ tↄↄlɛ maa guu. Aa bↄ̀lɛ aa zↄ̃ↄkũ̀ aa nɛ'ì. A keeↄ kã́fĩakɛ̀ baakwikwi, keeↄ bàaↄ̃baaↄ̃, keeↄ basↄobasↄo. 9Ɔ̃ Yesu mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛ vĩ aà yã́pi ma. 10Kɛ́ Yesu gònɛ́ we, a ku ado, ↄ̃ aà zĩna gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ ń aà ìwaↄ mↄ̀ yã́piↄ mi gbɛ̀awà. 11Ɔ̃ a ònɛ́: Á kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i asii dↄ̃a zɛ́ vĩ, ãma mi yã́pii o gbɛ̃́ kĩniↄnɛ ń yãlɛɛũaoɛ, 12kɛ́ aa wɛbiibii pↄe'esai mɛ́ aa swã́kpakpa yãmasai, kɛ́ aasu zɛ ń Luao, i sùuukɛńnↄo yã́i. 13Ɔ̃ Yesu ń lá à mɛ̀: Á yã́pi dↄ̃oa? Kpelewa á a kĩniↄ ma lↄi? 14À ma! Zↄ̃ɛpi Lua yã́ ↄ̃ àlɛ kɛɛlɛ. 15Gbɛ̃eↄ dɛ lán pↄ́wɛna pↄ́ lɛ̀lɛ zɛ́ guuwaɛ, gu pↄ́ wà Lua yã́ kɛ̀ɛlɛu. Tó aa mà, ↄ̃ Setãu ì mↄ Lua yã́ pↄ́ wa kɛ̀ɛlɛ ń guupi símá gↄ̃̀ↄ. 16Gbɛ̃eↄ dɛ lán pↄ́wɛna pↄ́ lɛ̀lɛ gbɛsɛɛna musuwa. Tó aa Lua yãmà, aaì sí ń pↄnao gↄ̃̀ↄ. 17Ãma lá aa zĩ́na vĩo, ↄ̃ aali kɛ gↄↄplao. Tó wà ń wɛtã̀ ge wà ĩadàmá Lua yã́ yã́i, aaì fu gↄ̃̀ↄɛ. 18Gbɛ̃eↄ dɛ lán pↄ́wɛna pↄ́ lɛ̀lɛ lɛ guuwaɛ. Aa Lua yãmà, 19ãma aaì aafia kã̀akɛ, àizɛɛ ì ń sↄ̃ ble mɛ́ aaì pↄ́ kĩniↄ niaka, ↄ̃ yã́ beeↄ ì gupa Lua yã́pizi, à gↄ̃ àisai. 20Gbɛ̃eↄ dɛ lán pↄ́wɛna pↄ́ lɛ̀lɛ tↄↄlɛ maawaↄwa. Aaì Lua yãma, aaì sí, ↄ̃ aaì kã́fĩakɛ, an keeↄ baakwikwi, keeↄ bàaↄ̃baaↄ̃, keeↄ basↄobasↄo. 21Yesu ònɛ́: Wìli filia na wà pɛ̃na kùlɛwào. Wìli dilɛ lii zíɛo. Bábana ↄ̃ wì diwào lò? 22Pↄe ku ulɛa kɛ́ à gí bↄi gupuauo. Asiie ku kɛ́ wà gí maio. 23Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛ vĩ, aà swã́kpa yã́pi ma. 24A ònɛ́ lↄ: À laaidↄ yã́ pↄ́ álɛ mawa. Zaa pↄ́ á dàunɛ́, bee Lua a dauɛ́ sↄ̃, i ɛa kã́fĩɛ́. 25Gbɛ̃́ pↄ́ pↄ́ vĩ ↄ̃ Lua a ɛa kã́fĩɛ̀. Gbɛ̃́ pↄ́ pↄe vĩo, baa a yↄↄna pↄ́ a vĩ Lua a siwàɛ. 26À mɛ̀ lↄ: Kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i dɛ lán pↄ́wɛna pↄ́ gbɛ̃́ kɛ̀ɛlɛ buawaɛ. 27Gwãasĩna ń fãanɛo àlɛ i'on nò, a bɛ̃́ɛn nò, pↄ́wɛnapi ì bↄlɛ ì zↄ̃ↄkũ, gbɛ̃́pi líↄ dↄ̃ lá ì kɛo. 28Tↄↄlɛ mɛ́ ì to à nɛ'i ń azĩao. Ì kakpa gĩaɛ, a gbɛa ì nↄsi, a gbɛa ↄ̃ ì pia. 29Tó à mà, ↄ̃ wì kɛ̃́ ń kↄmao, asa a kɛkɛgↄↄ mɛ́ kà we. 30À mɛ̀ lↄ: Kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i dɛa ni? Bↄ́ wa lɛɛũòi? 31Doe ku lán ɛfↄwa. A tↄ̃gↄↄ a wɛ́na kele dɛ pↄ́wɛna pↄ́ kú dṹnia guuↄla píi. 32Tó wa tↄ̃̀ sↄ̃, ì bↄlɛ à zↄ̃ↄkũ dɛ dò buiↄla píi. Ì gↄ̃n gèeleↄ pápa, bãↄ iↄ kaka a láu. 33Yesu Lua yã́ ònɛ́ dasi ń yãlɛɛũa bee taaↄ lá aa fↄ̃ ma lɛ́u. 34I yã'onɛ́ yãlɛɛũsaio. Tó à gↄ̃̀ ń a ìwaↄ ńtɛ̃ɛ, ↄ̃ ì yã́pii bↄↄlɛkɛnɛ́. 35Gↄↄ doũpi zĩ́ oosi Yesu ò a ìwaↄnɛ à mɛ̀: Wà bua baale. 36Lá Yesu kú gó guu, aa gɛ̃̀uaànↄ aa dàzɛu màa, aa bíla tò we. Gó pãleↄ gɛ̀ńnↄ. 37Ɔ̃ zàa'ĩan gbãa fɛ̀lɛ. Í lɛ́ gó zãampapa, àlɛ ká a guu e a ye pai. 38Yesu kú gò pↄ̀ↄkpɛ, àlɛ i'o, aà mi di mìbↄↄwa. Ɔ̃ aà ìwaↄ aà vù aa òɛ̀: Mɛtulu! Kɛ́ wálɛ gaga, àlɛ kã̀adanlao lé? 39Ɔ̃ Yesu fɛ̀lɛ gì ĩ́anaɛ, a ò íɛ à mɛ̀: Nílɛ! Zùukɛ we! Ɔ̃ ĩ́ana kpàlɛ, gu kɛ̀ kílikili. 40Ɔ̃ à ń lá à mɛ̀: Àkɛa á sea vĩ màai? Asi álɛ ma náaikɛ e tiaoa? 41Ɔ̃ aa gↄ̃̀ bíli guu, aalɛ kↄ̃ lala aa mɛ̀: Dén gbɛ̃́pi ũ sai? Baa ĩ́ana ń ío aaì aà yãmaɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\