Maaku 6

1Yesu bↄ̀ we à gɛ̀ gu pↄ́ à nɛblèu. Aà ìwaↄ gɛ̀aànↄ. 2Kɛ́ kã́mabogↄↄzĩ kà, ↄ̃ àlɛ yãdanɛ́ lousisikpɛu. Gbɛ̃́ dasi pↄ́ aa aà yãmàↄ bílikɛ̀ aa mɛ̀: Mákĩi gbɛ̃́pi yã́piↄ sɛ̀ui? Ɔ̃nↄ kpele a è, ↄ̃ àlɛ dabudabu bee taaↄ kɛi? 3Gbɛ̃́piá li'ãna nolo? Maliama nɛ́ nolo? Zaaki ń Yosɛfuo ń Yudao ń Simↄↄo vĩ̀in weo lò? Aà dãeↄ kúwanↄ kɛo lé? Ɔ̃ bee tò aai aà náaikɛo. 4Ɔ̃ Yesu ònɛ́: Ãnabi líↄ bɛɛɛsaio, mɛ́ i kɛ aà bɛ wɛ̃́lɛu ń aà daɛↄ ń aà uadeↄ kĩ́io bàasio. 5Yesu i e dabudabue kɛ̀ weo, sema gyãe pↄ́ à ↄnàmá à ń gbãgbãeↄ bàasio. 6Lá aai aà náaikɛo, an yã́ bↄ̀ aà saɛ maamaaɛ. Ɔ̃ à gɛ̀ wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo, àlɛ yãdadanɛ́. 7Ɔ̃ à a gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ sìsi à ń zĩ́ gbɛ̃ↄn plapla, à tã́agoa gbɛ̃́ↄwa iko kpàmá. 8A ònɛ́ aasu pↄe sɛ aa gɛ́òo, kũ̀sũa ge babalabↄↄ ge ↄsↄ̃gbɛna, sema gopana. 9À mɛ̀ aa kyalekpa, ãma aasu ulada mɛ̀n plao. 10A ònɛ́ lↄ: Gu pↄ́ a pilau, àↄ ku we e à gɛ bↄò wɛ̃́lɛpi guu. 11Gu pↄ́ wi gbãakpauázio, mɛ́ wi á yãmao, tó álɛ tá, à kↄↄlɛmá an toa ń Luao seela ũ. 12Ɔ̃ aa dàzɛu. Aa nↄ̀sɛlilɛa kpàwakɛ̀ gbɛ̃́ↄnɛ, 13aa tã́agònɛ́ dasi, aa nísimàma gyãeↄwa dasi, aa ń gbãgbã. 14Kí Elodi yã́piↄ mà, asa Yesu tↄ́ lìguaɛ. Gbɛ̃eↄ mɛ̀ Zãa Da'ilɛna mɛ́ bↄ̀ gau. Bee yã́i à gbãa'è, àlɛ dabudabukɛ. 15Gbɛ̃eↄ lɛ́ mɛ Ɛliaɛ, gbɛ̃eↄ lɛ́ mɛ ãnabiɛ lán ãnabi yãaewa. 16Kɛ́ Elodi mà à mɛ̀: Zãa pↄ́ ma aà mi zↄ̃̀ mɛ́ vù. 17- 18À mↄ lè Elodi doũpi mɛ́ a dãuna Filipi nↄ Elodia sìwà a sɛ̀ yãa. Kɛ́ Zãa ìↄ oɛ̀ aà dãuna nↄ siawà maao, ↄ̃ Elodipi tò wà Zãa kũ̀ wà mↄkàwà, wà aà dàkpɛu Elodia yã́i. 19Elodia sↄ̃ a Zãa kpɛ̃nɛ kũa, a ye à aà dɛ, ãma i zɛ́ eo, 20asa Elodi dↄ̃̀ kɛ́ Zãaá Lua gbɛ̃́ zálalaɛ, ↄ̃ ìↄ vĩakɛɛ̀, ìli tó wà ĩadawào. Tó à gɛ̀ aà yãmai, làasoo ì gɛ̃aàguɛ. Ń beeo ìↄ ye faaiboaaànↄi. 21Elodia zɛ́ è Elodi ia dikpɛgↄↄzĩ. Elodi gbãadeↄ ń sosa gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń Galile gbɛ̃́ gbiaↄ kã̀aa pↄnablɛwa. 22Ɔ̃ Elodiapi nɛnↄɛ gɛ̃̀ ↄ̃wã̀. À kɛ̀ Elodiɛ na ń a nibↄↄ píi, ↄ̃ kípi ò nɛ́piɛ: Pↄ́ pↄ́ ń yei ǹ a wabikɛa, má n gba. 23Ɔ̃ à ɛ̀a òɛ̀: Ń ma iao pↄ́ pↄ́ ń a wabikɛ̀a píi, má n gbaɛ, baa ma kpala guoɛ. 24Ɔ̃ nɛ́pi bↄ̀ gɛ̀ a da là à mɛ̀: Bↄ́ má a wabikɛwài? Ɔ̃ aà da òɛ̀, Zãa Da'ilɛna miɛ. 25Wegↄ̃ↄ à ɛ̀a sù ń wãao, a ò kíaɛ: Zãa Da'ilɛna mi má ye ǹ ma gba pɛlɛntiu la tiatia. 26Ɔ̃ kí pↄ yà dúuduu, ↄ̃ i fↄ̃ gì lↄo lɛ́ pↄ́ á gbɛ̃̀ nibↄↄ wáa yã́i. 27Ɔ̃ kípi a dↄaie zĩ̀ gↄ̃̀ↄ, a òɛ̀ aà gɛ aà mi sɛ mↄò. Ɔ̃ à gɛ̀ aà mi zↄ̃̀ kpɛ́u, 28a dà pɛlɛntiu, à mↄ kpà nɛ́piwa, ↄ̃ a kpà a dawa. 29Kɛ́ Zãa ìwaↄ yã́pi mà, ↄ̃ aa mↄ̀ wà aà gɛ sɛ̀ aa vĩ̀. 30Zĩnapiↄ sù Yesu kĩ́i, ↄ̃ aa yã́ pↄ́ aa kɛ̀ↄ ń yã́ pↄ́ aa dànɛ́ↄ òɛ̀ píi. 31Wàlɛ mↄ́, wàlɛ tá, ↄ̃ Yesu ń a gbɛ̃́ↄ aai zɛ́ e baa wà pↄblèo dasi yã́i. Ɔ̃ a ònɛ́: À mↄ wà gɛ́ gusaɛna wátɛ̃ɛ, wí kã́mabo yↄↄ. 32Ɔ̃ aa gɛ̃̀ gó'ilɛnau aa dàzɛu, aalɛ gɛ́ gusaɛna ńtɛ̃ɛ. 33Kɛ́ gbɛ̃́ↄ ń gɛa è, aa ń dↄ̃́, ↄ̃ bↄa wɛ̃́lɛ píi guu wà bàalɛ̀ dↄ̀aanɛ́ we kɛ̀sɛ. 34Kɛ́ Yesu bↄ̀ gó guu, à bíla è, ↄ̃ aa kɛ̀ɛ̀ wɛ̃naũ, asa aa dɛ lán sã pↄ́ aa dãna vĩoↄwaɛ. Ɔ̃ àlɛ yãdadanɛ́ maamaa. 35Kɛ́ ĩatɛ̃ bùsa, ↄ̃ aà ìwaↄ sↄ̃̀aàzi aa mɛ̀: Guɛá sɛ̃gbãɛ mɛ́ ĩatɛ̃ i gↄ̃ bíla lↄo. 36Gbɛ̃́ↄ gbaɛ aa ta bualoũↄ ń zↄ̃ɛwia pↄ́ kú kãi laↄu, aai pↄ́ wɛɛlɛ lú aa ble. 37Ɔ̃ Yesu a zãsìmá à mɛ̀: À pↄ́ kpámá aa ble. Ɔ̃ aa òɛ̀: Ń ye wà gɛ pɛ̃ɛ lu ã́nusu ↄwatɛ̃ ↄ̀aa do, wí mↄ́ kpámá aa ble yã̀? 38Ɔ̃ Yesu ń lá à mɛ̀: Pɛ̃ɛ mɛ̀n ũma á vĩi? À gɛ gwa. Kɛ́ aa kà, aa mɛ̀: Pɛ̃ɛ ku mɛ̀n sↄo ń kpↄo mɛ̀n pla. 39Ɔ̃ a ònɛ́: À gbɛ̃́ↄ zↄ̃lɛzↄ̃lɛ sɛ̃̀bↄlↄwa booloboolo. 40Ɔ̃ aa zↄ̃̀lɛzↄ̃lɛ gã ń gão, booloeↄ gbɛ̃ↄn basↄo, booloeↄ gbɛ̃ↄn blakwi. 41Ɔ̃ Yesu pɛ̃ɛ mɛ̀n sↄo ń kpↄ̀ mɛ̀n plapio sɛ̀, à wɛsɛ̀ musu à báaadàu. Ɔ̃ à pɛ̃ɛpi ɛ̀'ɛ kpà a ìwaↄwa, aa bìilɛ gbɛ̃́piↄnɛ. Ɔ̃ à kpↄ̀ mɛ̀n plapiↄ kpaalɛ̀nɛ́ ḿpii. 42Ampii aa pↄblè wà kã̀. 43Ɔ̃ wà pɛ̃ɛ miↄnaↄ ń kpↄ̀ kĩni pↄ́ gↄ̃̀ↄ sɛ̀lɛ gbí kuɛpla pai. 44Gↄ̃ɛ pↄ́ aa pↄblèↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sↄoɛ (5.000). 45Ɔ̃ Yesu nàɛ a ìwaↄwa gↄ̃̀ↄ aa gɛ̃ gó guu aa dↄaaɛ Bɛsaida ísida baale e àↄ bíla gbaɛ. 46Kɛ́ à lɛzà gbɛ̃́ↄwa a làa, ↄ̃ à dɛ̀dɛ sĩ̀sĩwa, à gɛ̀ wabikɛi. 47Ĩatɛ̃ gɛ̃a kpɛ́u gó'ilɛna kú ísidaa mɛ́ Yesu kú sĩ̀sĩa ado. 48Ɔ̃ a è gofĩa lɛ́ ĩadamá, kɛ́ ĩ́an gbãa lɛ́ gínɛ́ yã́i. Gufɛ̃nɛ ↄ̃ à gɛ̀ ń kĩ́i, àlɛ táa'o ía, ↄ̃ a kɛ̀ lá á ye gɛ̃máwa. 49Kɛ́ aa aà è, àlɛ táa'o ía, aalɛ e gyaadeɛ, ↄ̃ aa wiilɛ̀. 50Kɛ́ aa aà è ḿpii, gili gɛ̃̀ńgu. Ɔ̃ Yesu ònɛ́ gↄ̃̀ↄ: À sↄ̃dilɛ, mámɛ. Ásu to vĩa á kṹo. 51Kɛ́ à gɛ̃̀ gó guu, ↄ̃ ĩ́ana làa, ↄ̃ yã́pi ń kṹ gbãa, 52asa an wɛ́ i kɛ̃ pɛ̃ɛ yã́ musuo, kɛ́ aa nↄ̀sɛ vĩo yã́i. 53Kɛ́ aa bùa baa aa kà Gɛnɛzalɛti, ↄ̃ aa godↄ̀ we. 54Kɛ́ aa bↄ̀lɛ gó guu, wà Yesu dↄ̃̀ gↄ̃̀ↄ, 55ↄ̃ wà bàalɛ̀ gɛ̀ bùsupi kɛ̀ɛlɛ, wà gyãeↄ sɛ̀lɛ ń mákɛlɛo, gu pↄ́ wa mà a kuu píi wìↄ mↄoɛ̀. 56Gua pↄ́ à gɛ̀u píi, zↄ̃ɛwiaↄ ge mɛɛwiaↄ ge bualoũↄ, wìↄ mↄɛ̀ ń gyãeↄɛ, wìↄ ń kálɛ gãaɛ, ↄ̃ wì wabikɛwà aà to aa ↄkã baa aà ula lɛ́wa. Ɔ̃ gbɛ̃́ pↄ́ ↄkã̀wàↄ ì gbã́gbã píi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\