Maaku 7

1Falisiↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛde pↄ́ aa bↄ̀ Yelusalɛũeↄ mↄ̀ Yesu kĩ́i. 2Aa è aà ìwaeↄ lɛ́ pↄble ↄpia ń gbãbↄ'io sai. 3Asa Falisiↄ ń Yudaↄ píi aa ń deziↄ fɛlɛkaayã kũaɛ, aali pↄble ↄpia ń gbãbↄ'io saio. 4Aali su ń ɛlɛo aa pↄblè zu'osaio. Aa fɛlɛkaayã pãleↄ kũa dasi. Beewa aaì gbãbↄ imibↄↄ ń taↄ ń ooↄnɛ. 5Ɔ̃ Falisiↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdepiↄ Yesu là aa mɛ̀: Bↄ́yãi n ìwaↄ líↄ wá deziↄ fɛlɛkaayã kũao ni? Aaì pↄble ↄpia ń gbãbↄ'io saiɛ. 6Yesu wèmá à mɛ̀: Á mↄafilideↄ, Isaia dↄ̀aa á yã́ ò wásawasa, lá a kɛ̃̀ láuwa à mɛ̀: Buipi ì ma kpɛla ń lɛ́oɛ, an sↄ̃ kua lↄo. 7Aaì ma sísi pãɛ, gbɛ̃nazĩna ikoyãↄ ↄ̃ aaì danɛ́. 8A pãkpà Lua ikoyãi, ↄ̃ á gbɛ̃nazĩna fɛlɛkaayã kũa. 9Ɔ̃ Yesu ònɛ́ lↄ: Á pãa Lua yã́a kɛ́ à e àↄ á fɛlɛkaayã kũa maan wea? 10Mↄizi mɛ̀ àli misiilɛ á de ń á daoɛ. À mɛ̀ lↄ, gbɛ̃́ pↄ́ a de ge a da kpɛbↄ̀, wà ade dɛ. 11Ápiↄ sↄ̃ i mɛ tó gbɛ̃́ ò a de ge a daɛ pↄ́ pↄ́ á vĩ à dↄońlɛá Kↄↄbaniɛ, 12a zɛ́ vĩ à a de ń a dao kpɛlaò lↄo. (Kↄↄbani bee mɛ̀, à Lua gbà.) 13Beewa i Lua yã́ bãdɛ á fɛlɛkaayã pↄ́ i dadanɛ́ yã́i. Yã́ bee taaↄ ↄ̃ i kɛ dasi. 14Ɔ̃ Yesu ɛ̀a bíla laai sìsi à mɛ̀: À swã́kpa à ma yãma, ápii. 15Pↄe ku kɛ́ à gɛ̃ gbɛ̃́ guu à to aà gbãlɛo. Pↄ́ pↄ́ bↄ̀ gbɛ̃́ guu ↄ̃mɛ ì to aà gbãlɛ. 16Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛ vĩ aà yã́pi ma. 17Kɛ́ à bíla tò we, à tà bɛ, ↄ̃ aà ìwaↄ yã́pi mi gbɛ̀awà. 18A ònɛ́: Ápiↄ, i ↄ̃nↄkũ sↄ̃oa? Kɛ́ pↄe ku à gɛ̃ gbɛ̃́ guu à to ade gbãlɛo, á dↄ̃o lé? 19Pↄ́pi lí gɛ̃ aà sↄ̃ guuo, sema aà gbɛɛu, ↄ̃ ì a bĩ́ikpɛkɛ. (Màa Yesu gbãbↄ̀ blɛ píiɛ.) 20Ɔ̃ à mɛ̀: Yã́ pↄ́ ì bↄ gbɛ̃́ guu mɛ́ ì to ade gbãlɛ. 21Za gbɛ̃nazĩna sↄ̃ guu ↄ̃ làasoo vãi ì bↄu: Káaluakaa, kpã́i'oa, gbɛ̃dɛa, 22gbãsĩkɛa, bĩi, nↄ̀sɛvãi, mↄafili, wisaiyã, wɛbↄbↄa pↄ́i, gbɛ̃́sↄ̃sↄ̃a, makamaka ń mìsaiyão. 23Yãvãipiↄ ì bↄ gbɛ̃nazĩna sↄ̃ guuɛ píi, ↄ̃ ì to aà gbãlɛ. 24Yesu bↄ̀ we à gɛ̀ Tii bùsuu, ↄ̃ à pìla uaeu. A ye wà a dↄ̃o, ãma ìli e ùlɛo. 25Nↄɛ pↄ́ a nɛnↄɛna tã́a vĩ Yesu bao mà gↄ̃̀ↄ, ↄ̃ à mↄ̀ wùlɛ aà gbázĩ. 26Nↄɛpiá buipãleɛ, wà aà ì Silifinisi bùsuuɛ. À wabikɛ̀ Yesuwa aà tã́a goɛ a nɛ́wa. 27Ɔ̃ Yesu òɛ̀: To wà blɛ kpá nɛ́ↄwa gĩa, asa a maa wà nɛ́ↄ blɛ sɛ wà zu gbɛ̃ↄnɛo. 28Ɔ̃ nↄɛpi a zãsìwà à mɛ̀: Dii, baa gbɛ̃ pↄ́ wúlɛańziↄ ì nɛ́ↄ blɛ kasonaↄ pɛɛlɛɛ. 29Yesu òɛ̀: N yãwea maa yã́i, tá, n nɛ́ tã́a gòwà. 30Kɛ́ à kà bɛ, à a nɛ́ è wúlɛa pɛwa, tã́api gòwà sĩana. 31Ɔ̃ Yesu fɛ̀lɛ Tii bùsuu à gɛ̀ Sidↄ̃, ↄ̃ à bↄ̀lɛ ń Wɛ̃́lɛmɛnkwi bùsuo e à gɛ̀ kà Galile ísidai. 32Ɔ̃ wà mↄ̀ɛ̀ ń swãdo pↄ́ yã'o zĩ'ũaànↄo, wà wabikɛ̀wà aà ↄnawà. 33Yesu bↄ̀aànↄ bíla guu ń pla, à ↄtona pɛ̀pɛ aà swã́u. Kɛ́ à lɛ́'i kɛ̀ a ↄwa, ↄ̃ à kã̀ aà lɛ́nawa. 34À wɛsɛ̀ musu à wè fɛ̀ɛɛ, ↄ̃ a òɛ̀: Ɛfata. (Bee mɛ̀ wɛ̃.) 35Wegↄ̃ↄ gↄ̃ɛpi swã́ wɛ̃̀, aà lɛ́na gòlɛ, ↄ̃ à yã'ò wásawasa. 36Yesu ò gbɛ̃́ↄnɛ aasu o gbɛ̃e mao, ãma aa gɛ̀ lɛ́ a kpàwakɛnɛ́ maamaa dɛ lá à gìnɛ́la. 37Yã́pi dìmá maamaa à kɛ̀ zài, ↄ̃ aa mɛ̀: Aà yã́pii kɛa ìↄ maaɛ. Ì to baa swãdoↄ yãma, mɛ́ ì to lɛ́nanaalɛadeↄ yã'o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\