Maaku 8

1I gɛ̃gɛ̃o bíla ɛ̀a kã̀aaaàzi lↄ. Aa pↄbleae vĩ lↄo, ↄ̃ Yesu a ìwaↄ sìsi a ònɛ́: 2Gbɛ̃́piↄ kɛ̀mɛɛ wɛ̃naũ, asa a gↄↄ àaↄ̃n la kɛ́ aa kumanↄ, aa pↄe vĩ aa ble lↄo. 3Tó ma ń gbáɛ aa ta bɛ ń nↄanao, an yɛ̃̀ɛɛ a láa zɛ́ guuɛ, asa an gbɛ̃eↄ bↄkĩi zã̀ɛ. 4Ɔ̃ aà ìwaↄ aà là aa mɛ̀: Mákĩi wa blɛ eu sɛ̃gbãu la à gbɛ̃́piↄ kãi? 5Ɔ̃ Yesu ń lá à mɛ̀: Pɛ̃ɛ mɛ̀n ũma á vĩi? Aa mɛ̀: Mɛ̀n soplaɛ. 6Ɔ̃ a ò bílaɛ aa zↄ̃lɛ tↄↄlɛ. Ɔ̃ à pɛ̃ɛ mɛ̀n soplapi sɛ̀ à sáaukpà, a ɛ̀'ɛ kpà a ìwaↄwa aa kpaalɛ bílaɛ, ↄ̃ aa kpaalɛ̀nɛ́. 7Aa kpↄ̀ nɛ́naↄ vĩ yↄↄ lↄ. Kɛ́ à báaadàu, a ònɛ́ aa ɛa bee kpaalɛnɛ́ lↄ. 8Ɔ̃ aa blè aa kã̀, ↄ̃ wà a miↄna pↄ́ gↄ̃̀ↄ sɛ̀lɛ sↄ̀ sopla. 9Gbɛ̃́piↄ kà ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ síiↄ̃ (4.000) taawa. Kɛ́ Yesu ń gbáɛ, 10ↄ̃ à gɛ̃̀ gó'ilɛna guu ń a ìwaↄ, aa gɛ̀ Damanuta bùsuu. 11Ɔ̃ Falisiↄ mↄ̀ lɛ́ lɛkpaakɛaànↄ, aalɛ líkpalɛwà, aalɛ wɛɛlɛ aà seelakɛnɛ́ ń Lua gbãao. 12Ɔ̃ à wè fɛ̀ɛɛ à mɛ̀: Bↄ́yãi gbãgbɛ̃ↄ lɛ́ seela wɛɛlɛai? Sĩana málɛ oɛ́, má seelae kɛ gbãgbɛ̃ↄnɛo. 13Ɔ̃ à ń tó we, à ɛ̀a gɛ̃̀ gó'ilɛna guu à tà baale. 14À sã̀ aà ìwaↄgu aa pɛ̃ɛ kũ̀sũa sɛ́. Pɛ̃ɛ mɛ̀ndo mɛ́ gↄ̃̀nɛ́ gó guu. 15Ɔ̃ Yesu lɛdàmá à mɛ̀: Àↄ kú ń laaio. À laaika Falisiↄ ń Elodiↄ pɛ̃ɛsɛ'ɛsɛi. 16Ɔ̃ aalɛ okↄ̃ɛ aa mɛ̀: Kɛ́ wá pɛ̃ɛ vĩo yã́i a òi màa. 17Yesu dↄ̃̀má, ↄ̃ à ń lá à mɛ̀: Bↄ́yãi álɛ o kɛ́ á pɛ̃ɛ vĩo yã́iɛi? E tia á wɛ́ i kɛ̃ á dↄ̃̀oa? Á nↄ̀sɛ vĩoa? 18Á wɛ́ vĩ, ili gu'eoa? Á swã́ vĩ, ili yãmaoa? Yãe lí dↄáguoa? 19Kɛ́ ma pɛ̃ɛ mɛ̀n sↄo ɛ̀'ɛ má kpà gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sↄoↄwa (5.000), a a miↄna sɛ̀lɛ gbí ũma ni? Aa wèwà aa mɛ̀: Gbí kuɛplaɛ. 20Yesu ɛ̀a ń lá à mɛ̀: Kɛ́ ma pɛ̃ɛ mɛ̀n sopla ɛ̀'ɛ má kpà gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ síiↄ̃ↄwa (4.000), a a miↄna sɛ̀lɛ sↄ ũma ni? Aa wèwà aa mɛ̀: Sↄ̀ soplaɛ. 21Ɔ̃ a ònɛ́: E tia á wɛ́ i kɛ̃oa? 22Kɛ́ aa kà Bɛsaida, ↄ̃ wà mↄ̀ɛ̀ ń vĩ̀ao, wà wabikɛ̀wà aà ↄkãwà. 23Ɔ̃ à vĩ̀api kũ̀ a ↄwa, à bↄ̀aànↄ wɛ̃́nkpɛ. À lɛ́'i kɛ̀ aà wɛ́wa à ↄnàwà, ↄ̃ à aà là à mɛ̀: Ńlɛ gu'ea? 24Ɔ̃ gↄ̃ɛpi wɛsɛ̀ musu à mɛ̀: Málɛ gbɛ̃́ↄ e, aa dɛ lán líↄ mɛ́ lɛ́ táa'o'owa. 25Ɔ̃ Yesu ɛ̀a ↄnà aà wɛ́wa lↄ. Kɛ́ gↄ̃ɛpi wɛbìi, ↄ̃ aà wɛ́ wɛ̃̀, àlɛ pↄ́pii e sa wásawasa. 26Ɔ̃ Yesu aà gbàɛ bɛ à mɛ̀: Ńsu bↄlɛ wɛ̃́lɛ guuo. 27Kɛ́ Yesu lɛ́ gɛ́ ń a ìwaↄ Sezale Filipi bùsu zↄ̃ɛwiaↄ guu, ↄ̃ à a ìwaↄ là zɛ́ guu à mɛ̀: Dé wàlɛ o má dɛ a ũi? 28Aa wèwà aa mɛ̀: Gbɛ̃eↄ ì mɛ Zãa Da'ilɛnaɛ, gbɛ̃eↄ ì mɛ Ɛlia. Wì ɛa mɛ lↄ ãnabi yãaen n ũ. 29Ɔ̃ à ń lá à mɛ̀: Ápiↄ sↄ̃, dé i mɛ má dɛ a ũi? Piɛɛ wèwà à mɛ̀: Mɛsiin n ũ. 30Ɔ̃ Yesu ń lɛpàpa aasu o gbɛ̃e mao. 31Ɔ̃ à nà yãdaanɛ́wa à mɛ̀: Sema Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ taasikɛ maamaa, gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń sa'onkiaↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ giaàzi, wi aà dɛ, a gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ i vu. 32À yã́pi ònɛ́ wásawasaɛ, ↄ̃ Piɛɛ gɛ̀aànↄ gusaɛ, àlɛ gíɛ̀. 33Kɛ́ Yesu lìli à a ìwaↄ gwà, ↄ̃ à gì Piɛɛɛ à mɛ̀: Gomɛɛ we Setãu! Lua làasoo lɛ́ dↄaanɛo, sema gbɛ̃nazĩna pↄ́. 34Bee gbɛa Yesu bíla laai sìsi ń a ìwaↄ, a ònɛ́: Tó gbɛ̃́ ye kɛ ma ìwa ũ, aà gi azĩa wɛ̃nii, i a lipãakↄ̃a sɛ́, i tɛmazi. 35Gbɛ̃́ pↄ́ ye àↄ a wɛ̃ni kũa, a kua a wɛ̃nipiwaɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ gì a wɛ̃nii ma yã́i ń ma baona yã́o lↄ, ade mɛ́ aↄ ku. 36Tó gbɛ̃́ gↄ̃̀ dṹnia bṹu vĩ mɛ́ à kùa ziawa, bↄ́ ài bee vĩi? 37Bↄ́ gbɛ̃́ a fĩaboò à zia ei? 38Tó gbɛ̃́ zɛamanↄ ge ń ma yã́ↄ widɛ̀ gbãgbɛ̃ duunde luanaaikɛnsaiↄ guu, Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ a zɛaaànↄ widɛ sↄ̃ɛ, gↄↄ pↄ́ a mↄ a Mae gawi guu ń a malaikaↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\