Maaku 9

1Ɔ̃ a ònɛ́: Sĩana málɛ oɛ́, gbɛ̃́ pↄ́ kú laeↄ ga kía pↄ́ Lua kpà mↄa ń gbãao esaio. 2Gↄↄ soolo gbɛa Yesu Piɛɛ ń Zaakio ń Zãao sɛ̀ à dɛ̀dɛńnↄ gbɛ̀sĩsĩ lɛsĩwa ńtɛ̃ɛ. Ɔ̃ à lì ń wáa, 3aà pↄkasaↄ lɛ́ tɛkɛ púntaitai. Gbɛ̃e ku dṹnia guu kɛ́ a fↄ̃ pↄ́ pí à puakũ màao. 4Bee kpɛ Ɛlia ń Mↄizio bↄ̀ mↄ̀má, aalɛ yã'o ń Yesuo. 5Ɔ̃ Piɛɛ ò Yesuɛ: Dii, wá kua la maaɛ. Wà lákpɛ dↄ mɛ̀n àaↄ̃, n pↄ́ do, Mↄizi pↄ́ do, Ɛlia pↄ́ do. 6A dↄ̃ lá álɛ oo, asa vĩa ń kṹ maamaaɛ. 7Luabɛpuana pìla kùńla, ↄ̃ aa lↄↄe mà a guu à mɛ̀: Gbɛ̃́ɛ beeá ma Nɛ́ mɛ̀ndona yenzideɛ, à aà yãma. 8Kã́ndo gↄ̃̀ↄ kɛ́ aa gugwàgwa, aai gbɛ̃e e lↄo, sema Yesu ado. 9Kɛ́ aalɛ pila gbɛ̀sĩsĩpiwa, ↄ̃ Yesu ònɛ́ aasu yã́ pↄ́ aa èpi o gbɛ̃e mao e Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ gɛ bↄò gau. 10Aa yã́pi kũa, ń beeo aalɛ kↄ̃ lala aa mɛ̀: Bↄa gau yã́ bee dɛa ni? 11Ɔ̃ aa aà là aa mɛ̀: Bↄ́yãi Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ ì o Ɛlia mɛ́ a dↄaa mↄi? 12A wèmá à mɛ̀: Ɛlia a dↄaa mↄ́, i yã́pii kɛkɛ zɛ́zɛ, ãma kɛ́ a kɛ̃a láu wà mɛ̀ wa saka Gbɛ̃nazĩn Nɛ́gu, i taasikɛ maamaa sↄ̃ bɛ? 13Málɛ oɛ́, Ɛlia mↄ̀ kↄ̀, ↄ̃ wà ń pↄeã dàɛ̀ lá wà aà yã́ ò taalauwa. 14Kɛ́ aa sù ń gbɛ̃́ kĩniↄwa, aa è bíla liaańzi mɛ́ Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ lɛ́ lɛkpaakɛńnↄ. 15Kɛ́ bíla Yesu è, aà yã́ bↄ̀ ń saɛ, ↄ̃ aa bàalɛ̀ gɛ̀ fↄkpàwà gↄ̃̀ↄ ḿpii. 16Ɔ̃ à a ìwaↄ là à mɛ̀: Bↄ́ lɛkpaa álɛ kɛńnↄi? 17Ɔ̃ gbɛ̃́ pↄ́ kú zã guue wèwà à mɛ̀: Dii, ma mↄnɛ ń ma nɛ́oɛ, tã́a mɛ́ aà lɛ́na nàalɛ. 18Tó à dɛ̀dɛwà, ì aà nɛ zĩ́lɛɛ, ↄ̃ ìↄ lɛ́'ifula bↄlɛ, ìↄ swaalↄlↄkↄ̃wa, ì gbã́gbã tèlele. Ma mↄò n ìwaↄnɛ aa tã́api go, ↄ̃ aa fùa. 19Ɔ̃ Yesu ònɛ́: Gbãgbɛ̃ luanaaikɛnsaiↄ, máↄ kúánↄ e bↄɛ ni? Máↄ mɛnakɛánↄ e bↄɛ ni? À mↄmɛɛ ń nɛ́pio la. 20Kɛ́ wà mↄ̀oɛ̀, kɛ́ tã́api Yesu è gↄ̃̀ↄ, ↄ̃ à nɛ́pi zĩ̀azĩa à aà pã̀lɛ zĩ́lɛ kpɛ̃̀baũ. Ɔ̃ àlɛ gbeembo, àlɛ lɛ́'ifula bↄlɛ. 21Yesu nɛ́pi mae là à mɛ̀: À aà lè màa za bↄɛ ni? A wèwà à mɛ̀: Za aà nɛ́fɛ̃nɛn zĩ́ɛ. 22Ìↄ aà zu tɛ́ ń ío guu mↄ̀ↄmↄↄɛ, ìↄ ye aà dɛɛ. Tó ńyↄ̃ fↄ̃ ǹ pↄe kɛ, wá wɛ̃nagwa, ní dↄwálɛ. 23Yesu òɛ̀: N mɛ̀ tó má fↄ̃́ɛ lò? Yã́pii zɛ́ vĩ gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ma náaikɛɛ. 24Ɔ̃ nɛ́pi mae ò gↄ̃̀ↄ: Má n náai vĩ. Ǹ n náai pↄ́ lɛ́ kɛ̃́sãa kã́fĩmɛɛ. 25Kɛ́ Yesu è bíla lɛ́ naɛmá, à gì tã́apiɛ à mɛ̀: Tã́a swãdo, málɛ onɛ, go nɛ́piwa. Ńsu ɛa suwà lↄo. 26Ɔ̃ tã́api wiilɛ̀ à aà zĩ̀a pãsĩpãsĩ, ↄ̃ à gòwà. Nɛ́pi gↄ̃̀ lán gɛwa, ↄ̃ gbɛ̃́ daside mɛ̀ à gàɛ. 27Ɔ̃ Yesu aà kũ̀ a ↄwa à aà fɛ̀lɛ, ↄ̃ à gↄ̃̀ zɛa. 28Kɛ́ Yesu gɛ̃̀ ua, zĩ̀loe kúńnↄ lↄo, ↄ̃ aà ìwaↄ aà là aa mɛ̀: Bↄ́yãi wa fua tã́api goi? 29Ɔ̃ a wèmá à mɛ̀: Wabikɛa ado mɛ́ ì fↄ̃ tã́a bee taa go. 30Kɛ́ aa bↄ̀ we, ↄ̃ aa pã̀ Galilea. Yesu ye wàↄ a kúkĩi dↄ̃o, 31asa àlɛ yãdada a ìwaↄnɛɛ. A ònɛ́: Wa Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ kpámá, wi aà dɛ, i vu a gↄↄ àaↄ̃dezĩ. 32Aai aà yã́pi mi dↄ̃o, mɛ́ aa yã́pi laawà vĩakɛ̀. 33Ɔ̃ aa kà Kapɛnaũ. Gↄↄ pↄ́ a ku bɛ, à a ìwaↄ là à mɛ̀: Bↄ́ lɛkpaa álɛ kɛ zɛ́ guui? 34Aa nì kpã̀uu, asa zɛ́ guu aalɛ lɛkpaakɛ dɛnla yã́ musuɛ. 35Ɔ̃ à zↄ̃̀lɛ à gbɛ̃ↄn kuɛplapiↄ kã̀aa à mɛ̀: Tó gbɛ̃́ ye kɛ mide ũ, aàↄ kɛ̃́sãa gbɛ̃́piizi, i kɛ an baade píi dↄnlɛde ũ. 36À nɛ́ sɛ zɛ̀ ń aɛ, ↄ̃ à aà sɛ kpà a kùɛ a ònɛ́: 37Gbɛ̃́ pↄ́ nɛ́ɛ beeↄ do dìlɛ ma ìwakɛ yã́i, ade ma dilɛɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ ma dilɛ sↄ̃ i ma dilɛ madoo, à gbɛ̃́ pↄ́ ma zĩ dìlɛ sↄ̃ɛ. 38Ɔ̃ Zãa òɛ̀: Dii, wa gbɛ̃e è, àlɛ tã́ago ń n tↄ́o, ↄ̃ wá ye giɛ̀, asa wá gbɛ̃́ no. 39Ɔ̃ Yesu mɛ̀: Ásu giɛ̀o, asa gbɛ̃e a fↄ̃ dabudabukɛ ń ma tↄ́o, a ɛa ma tↄbɛ̃ɛsi gↄ̃̀ↄo. 40Gbɛ̃́ pↄ́ i íbɛlɛsɛwanↄo, wá bàakpɛɛɛ. 41Sĩana málɛ oɛ́, gbɛ̃́ pↄ́ á gbá imia á dɛa Kilisi pↄ́ ũ yã́i, ade a kua a aseawao. 42Tó gbɛ̃́ tò nɛ́ pↄ́ lɛ́ ma náaikɛɛ́ↄ do fù, a maa yãa ń adeo wà wísilↄgbɛ gbɛ̃̀nɛ dↄ aà nↄɛɛ, wi aà zu ísiu. 43- 44Tó n ↄ mɛ́ ì to ǹ fu, zↄ̃. Gɛ̃a àizãna guu kↄ̃̀ↄ ũ maa dɛ n taa tɛ́ gasai guu ń ↄ mɛ̀n plaola. 45- 46Tó n gbá mɛ́ ì to ǹ fu, zↄ̃. Gɛ̃a àizãna guu ɛɛ ũ maa dɛ wà n zu tɛ́ guu ń gbá mɛ̀n plaola. 47Tó n wɛ́ mɛ́ ì to ǹ fu, bↄ. Gɛ̃a kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i guu wɛdode ũ maa dɛ wà n zu tɛ́ guu ń wɛ́ mɛ̀n plaola. 48Wekĩi an kↄ̀ↄbii lí láao, mɛ́ a tɛ́ lí gao. 49Wa tɛmↄ baadeɛ an kɛkɛa ń wisio ũ. 50Wisiá pↄ́ naɛ. Ń beeo tó wisi í na tà, kpelewa wa kɛ à nakũ lↄi? À to wisi àↄ kú á guu, íↄ na ń kↄ̃o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\