Matiee 10

1Yesu a ìwa gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ sìsi, ↄ̃ à ń gbá iko aa tã́ago gbɛ̃́ↄwa, aa gyãeↄ gbã́gbã píi ń kↄ̃̀ↄↄ píi. 2Zĩna gbɛ̃ↄn kuɛplapiↄ tↄ́n kɛ: Gbɛ̃́ sɛ̃́ia Simↄↄ pↄ́ wì mɛ Piɛɛ, aà dãuna Ãndelee, Zebedee nɛ́ Zaaki, aà dãuna Zãa, 3Filipi, Batelemii, Tomaa, ↄsina Matiee, Alafe nɛ́ Zaaki, Tade, 4Simↄↄ Gínzĩao ń Yudasi Isaliↄti pↄ́ bↄ̀ Yesu kpɛo. 5Kɛ́ Yesu lɛ́ gbɛ̃ↄn kuɛplapiↄ zĩ, a ònɛ́: Ásu gɛ́ buipãleↄ kĩ́i oio. Ásu gɛ̃ Samali wɛ̃́lɛↄ guuo. 6À gɛ́ Isaili pↄ́ aa sã́sãa lán sãↄwaↄ kĩ́i. 7À gɛ́ íↄ waasokɛ àↄ gɛ́ò à mɛ: Kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i kà kãi! 8À gyãeↄ gbã́gbã, à gɛↄ vu, à gbãbↄ kusudeↄnɛ, à tã́agonɛ́. Lá á è pↄ́kpasai, à kɛnɛ́ pↄ́sisai. 9Ásu àↄ ↄ̃a kũao, baa ↄsↄ̃gbɛna. 10Ásu babalabↄↄ sɛo ge ula plaade ge kyale ge gopana, asa zĩkɛna kà à a blɛ e. 11Wɛ̃́lɛ pↄ́ ásu kau píi, mɛɛwia ge zↄ̃ɛwia, à gbɛ̃maa kpákpa à pilawà, íↄ ku we e à gɛ gɛ̃ò zɛ́a. 12Tó a gɛ̃ ua, í fↄ̀ na kpámá. 13Tó uadeↄ kà, á fↄ̀ na a gↄ̃nɛ́. Tó aai kao sↄ̃, á fↄ̀ na a ɛa suwáɛ. 14Gu pↄ́ wi gbãakpauázio ge wi swã́sɛ á yã́io, à bↄ ua bee ge wɛ̃́lɛ bee guu, í kↄↄlɛmá. 15Sĩana málɛ oɛ́, yã́kpalɛkɛgↄↄzĩ wɛ̃́lɛpideↄ ĩadama e dɛ Sↄdↄũ ń Gↄmↄↄo bùsudeↄla. 16Málɛ á zĩ sãↄ ũ àwalɛwanaↄ guuɛ. Àↄ laai vĩ lán mlɛ̃ↄwa, íↄ dɛ yãesaideↄ ũ lán felenaↄwa. 17À laaika gbɛ̃nazĩnaↄzi, asa aa á kṹ aa yã́kpalɛkɛánↄ, aai á gbɛ̃ ń flàalao ń lousisikpɛↄ guu. 18Wa gɛ́ánↄ bùsu gbãadeↄ ń kíaↄ kĩ́i ma yã́i. Bee a á gba zɛ́ àↄ dɛnɛ́ ma seeladeↄ ũ ń buipãleↄ. 19Tó wà á kpámá, ásu bílikɛ yã́ pↄ́ á o ge yã́ pↄ́ á líwào. Zĩbeezĩ Lua mɛ́ a yã́ pↄ́ á o sóso káɛ́ á lɛ́u. 20I kɛ ámɛ á yã'oo, á Mae Nisĩna mɛ́ a sóso káɛ́ á lɛ́u. 21Vĩ̀i ń dãunaↄ kↄ̃ kpámá dɛa yã́i. Màa maeↄ ń nɛ́ↄ kpámá. Nɛ́ↄ bↄ ń de ń ń daↄ kpɛ wà ń dɛ. 22Gbɛ̃́pii a zaágu ma yã́i, ãma gbɛ̃́ pↄ́ zɛa gbãa e a gↄↄ lɛ́wa a bↄ. 23Tó wàlɛ ĩadawá wɛ̃́lɛeu, à bàalɛ ta a pãleu. Sĩana málɛ oɛ́, á e Isaili bùsu wɛ̃́lɛↄ kɛɛlɛ píio, ↄ̃ Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ a mↄ́. 24Ìwae líↄ dɛ a yãdanɛdelao. Zↄ̀blenae líↄ dɛ a diilao. 25Tó ìwa a yãdanɛde lea lè, ge tó zↄ̀blena a dii lea lè, bee mↄ̀wà. Tó wà tↄkpà uabeleɛ Beezebu, tↄ́ pↄ́ a vãi dɛ beea ↄ̃ wa kpa aà uadeↄnɛ. 26Ásu vĩakɛnɛ́o. Yã́ pↄ́ ulɛa píi a bↄ gupuau, mɛ́ asiiyãe ku kɛ́ wa gí dↄ̃io. 27À yã́ pↄ́ málɛ oɛ́ gusiau o gupuau. À yã́ pↄ́ álɛ ma bũnu guu kpàwakɛ gãaɛ. 28Ásuli vĩakɛ gbɛ̃́ pↄ́ aaì gbɛ̃dɛ, aali fↄ̃ aà nisĩna dɛ̀oↄnɛo. Àli vĩakɛ Luaɛ, asa a fↄ̃ gbɛ̃́ ń a nisĩnao kaalɛ tɛ́ guu píi. 29Wìli gòlegolen mɛ̀n pla yía dalao lé? Kási an kee wá lí su tↄↄlɛ á Mae lɛ́ saio. 30Ápiↄ sↄ̃, baa á mikã, a a lɛ́ dↄ̃. 31A yã́ mɛ́ tò ásu vĩakɛo. Á bɛɛɛ dɛ gòlegolen dasiↄla. 32Gbɛ̃́ pↄ́ zɛ̀manↄ gbɛ̃́ↄ aɛ, má zɛaànↄ ma Mae pↄ́ kú musu aɛ. 33Gbɛ̃́ pↄ́ lelekpàmazi gbɛ̃́ↄ aɛ, má lelekpaaàzi ma Mae pↄ́ kú musu aɛ. 34Ásu àↄ e ma mↄ kɛ́ gbɛ̃́ↄ aaↄ na ń kↄ̃o dṹniau no. Mi mↄ kɛ́ gbɛ̃́ↄ aaↄ na ń kↄ̃o yã́i no, sema fɛlɛa ń kↄ̃o. 35Ma mↄɛ, kɛ́ gↄ̃ɛ bↄ a de kpɛ, nↄɛ bↄ a da kpɛ, nↄzãe bↄ a zãda kpɛ. 36Gbɛ̃́ bɛdeↄ gↄ̃ aà ibɛɛↄ ũ. 37Gbɛ̃́ pↄ́ ye a de ge a dazi dɛmala i ka àↄ dɛ ma ìwa ũo. Gbɛ̃́ pↄ́ ye a nɛgↄ̃ɛ ge a nↄɛzi dɛmala i ka àↄ dɛ ma ìwa ũo. 38Gbɛ̃́ pↄ́ i a lipãakↄ̃a sɛ àↄ tɛomazio i ka àↄ dɛ ma ìwa ũo. 39Gbɛ̃́ pↄ́ a wɛ̃ni kũa, wɛ̃nipi a vũaawà. Gbɛ̃́ pↄ́ gì a wɛ̃nii ma yã́i sↄ̃, ade mɛ́ aↄ wɛ̃ni vĩ. 40Gbɛ̃́ pↄ́ á dílɛ, ade ma dilɛɛ, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ ma dilɛ gbɛ̃́ pↄ́ ma zĩ dìlɛɛ. 41Gbɛ̃́ pↄ́ ãnabi dìlɛ aà ãnabikɛ yã́i a ãnabi asea e. Gbɛ̃́ pↄ́ gbɛ̃maa dìlɛ aà maakɛ yã́i a gbɛ̃maa asea e. 42Baa í niɛ, gbɛ̃́ pↄ́ dã̀ nɛ́ɛ beeↄ doɛ ma ìwakɛ yã́i, sĩana málɛ oɛ́, a kua a aseawao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\