Matiee 11

1Kɛ́ Yesu yã́ beeↄ dà a ìwa gbɛ̃ↄn kuɛplaↄnɛ a làa, à bↄ̀ we à gɛ̀ waasokɛi ń wɛ̃́lɛↄ guu, àlɛ yãdanɛ́. 2Zãa kua kpɛ́u à Kilisi yãkɛaↄ mà, ↄ̃ à a ìwaeↄ zĩ̀ 3aa aà laɛ, ↄ̃mɛ gbɛ̃́ pↄ́ a mↄ ũa, ge wàↄ wɛdↄ gbɛ̃pãleziɛ? 4Ɔ̃ Yesu wèmá à mɛ̀: À gɛ yã́ pↄ́ álɛ ma mɛ́ álɛ e o Zãaɛ à mɛ, 5vĩ̀aↄ lɛ́ gu'e, ɛɛↄ lɛ́ táa'o, wàlɛ gbãbↄ kusudeↄnɛ, swãdoↄ lɛ́ yãma, gɛↄ lɛ́ vu, mɛ́ taasideↄ lɛ́ baona waaso ma. 6Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ lí fu ma yã́wao ũ. 7Kɛ́ gbɛ̃́piↄ tà, Yesu nà Zãa yã'oa bílaɛwa à mɛ̀: Bↄ́ a gɛ gwai gbáaui? Fee pↄ́ ĩ́ana lɛ́ deedee yã̀? 8Bↄ́ a gɛ gwai sai? Gbɛ̃́ pↄ́ pↄkasa zãɛ naaazi yã̀? Pↄkasamaadanaↄ ìↄ ku kibɛɛ. 9Bↄ́ a gɛ gwai wei? Ãnabi yã̀? Ao! Málɛ oɛ́, a dɛ se ãnabia. 10Asa Zãa yã́ wa ò taalau wà mɛ̀: Má a zĩna gbaɛ aà dↄaa zɛ́ kɛkɛnɛ. 11Sĩana málɛ oɛ́, nↄɛ nɛ'ia guu ãnabie i bↄ à kà Zãa Da'ilɛnawao. Ń beeo gbɛ̃́ pↄ́ dɛ gbɛ̃́ kpɛɛ ũ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i gbɛ̃́ↄ guu dɛaàla. 12Za gↄↄ pↄ́ Zãa Da'ilɛna waaso dàalɛ e gbã, wàlɛ kↄ̃dɛ wà e gɛ̃ kpalapiu, ↄ̃ wàlɛ siu ń gbãao. 13Mↄizi ń ãnabiↄ píi dↄ̀aa aa a yã́ ò e à gɛ̀ pɛ̀ Zãawa. 14Tó á fↄ̃̀ à sí, Zãapi mɛ́ Ɛlia pↄ́ wà mɛ̀ a mↄ ũ. 15Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛ vĩ aà yã́pi ma. 16Bↄ́ má gbãgbɛ̃ↄ lɛɛũòi? Aa dɛ lán nɛ́ pↄ́ aa ku gãaɛ aalɛ lɛzukↄ̃iↄwaɛ 17aalɛ mɛ: Wa kulɛ pɛ̀ɛ́, i ↄ̃wão. Wa wɛ̃nalɛ sìɛ́, i ázĩa gbɛ̃gbɛ̃o. 18Kɛ́ Zãa mↄ̀, ìli pɛ̃ɛ soo, ìli vɛ̃ɛ mio, ↄ̃ wà mɛ̀ tã́adeɛ. 19Kɛ́ Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ mↄ̀, ì pↄble, ì imi, ↄ̃ wà mɛ̀: Asiade wɛ̃minaɛ, ↄsinaↄ ń luayãdansaiↄ gbɛ̃naɛ! Ãma wì Lua ↄ̃nↄ dↄ̃ a yãkɛa gbɛwaɛ. 20Ɔ̃ Yesu fɛ̀lɛ zↄadↄ̀ wɛ̃́lɛ pↄ́ à a dabudabu daside kɛ̀uↄ gbɛ̃́ↄwa, kɛ́ aai nↄ̀sɛlilɛo yã́i. 21À mɛ̀: Waiyoo Kↄlazɛnideↄ! Waiyoo Bɛsaidadeↄ! Tó wà dabudabu pↄ́ má kɛ̀ɛ́ kɛ̀ Tii ń Sidↄ̃o yãa, dↄ̃ wɛ̃́lɛpideↄ zwã̀nkasa kàkańla, aa bùsu kà ń miu nↄ̀sɛlilɛa seela ũ. 22Málɛ oɛ́, yã́kpalɛkɛgↄↄzĩ á ĩadama a dɛ Tiideↄ ń Sidↄ̃deↄ pↄ́a. 23Á Kapɛnaũdeↄ sↄ̃ á fↄ̃ gbã zↄ̃ Luawa yã̀? Wa ↄzↄ̃áziɛ e bɛdau. Asa tó wà dabudabu pↄ́ má kɛ̀ɛ́ↄ kɛ̀ Sↄdↄũ yãa, dↄ̃ a ku e ń a gbão. 24Málɛ oɛ́, yã́kpalɛkɛgↄↄzĩ á ĩadama a dɛ Sↄdↄũ pↄ́a. 25Zĩbeezĩ Yesu mɛ̀: Baa, musu ń zĩ́lɛo Dii, ma n sáaukɛ̀, kɛ́ n yã́ɛ beeↄ ùlɛ yãdↄ̃naↄnɛ ń ↄ̃nↄdeↄ, mɛ́ ń ↄ̀lↄ ladↄ̃nsaiↄnɛ. 26Ao, Baa, bee kàngu màa. 27Ma Mae pↄ́pii nàmɛɛ ma ↄzĩ. Gbɛ̃e Lua Nɛ́ dↄ̃o, mɛ́ i kɛ Mae Lua bàasio, mɛ́ gbɛ̃e Mae Lua dↄ̃o, mɛ́ i kɛ aà Nɛ́ ń gbɛ̃́ pↄ́ Nɛ́pi yei à aà ↄlↄnɛ́ↄ bàasio. 28À mↄ ma kĩ́i á gbɛ̃́ pↄ́ á asosɛa a kpasaↄ píi, mí á gba zɛ́ à kã́mabo. 29À ma zuu sɛ́, í yãdada ma kĩ́i, á sↄ̃ i níni, asa má busɛ mɛ́ ma nↄ̀sɛ niɛ. 30Asa bɛa ń ma zuuo zĩ'ũo, mɛ́ ma aso gbiao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\