Matiee 17

1Gↄↄ soolo gbɛa Yesu Piɛɛ ń Zaakio ń aà dãuna Zãao sɛ̀lɛ gɛ̀ńnↄ gbɛ̀sĩsĩ lɛsĩ musu ńtɛ̃ɛ. 2Ɔ̃ à lì ń wáa. Aà oa lɛ́ tɛkɛ lán ĩatɛ̃wa, mɛ́ aà ulaↄ gↄ̃̀ púntaitai. 3Ɔ̃ Mↄizi ń Ɛliao bↄ̀ mↄ̀má, aalɛ yã'o ń Yesuo. 4Ɔ̃ Piɛɛ ò Yesuɛ: Dii, a maa wàↄ ku la. Tó ń yei, má lákpɛ dↄ mɛ̀n àaↄ̃, n pↄ́ do, Mↄizi pↄ́ do, Ɛlia pↄ́ do. 5Gↄↄ pↄ́ àlɛ yã'o, luabɛpuana tɛkɛa kùńla. Ɔ̃ aa lↄↄ mà luabɛpuanapi guu à mɛ̀: Gbɛ̃́ɛ beeá ma Nɛ́ mɛ̀ndona yenzideɛ, aà yã́ ì kamagu. À aà yãma. 6Kɛ́ aà ìwapiↄ lↄↄpi mà, vĩa ń kṹ maamaa, aa wùlɛ ń gbɛɛu. 7Ɔ̃ Yesu sↄ̃̀ńzi à ↄnàmá à mɛ̀: À fɛlɛ, ásu vĩakɛo. 8Kɛ́ aa wɛsɛ̀ musu, aai gbɛ̃e eo, sema Yesu ado. 9Gↄↄ pↄ́ aalɛ pila gbɛ̀sĩsĩpiwa, Yesu dìlɛnɛ́ à mɛ̀: Ásu yã́ pↄ́ á è o gbɛ̃e mao e Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ gɛ bↄò gau. 10Ɔ̃ aà ìwaↄ aà là aa mɛ̀: Bↄ́yãi Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ ì o Ɛlia mɛ́ a dↄaa mↄi? 11Ɔ̃ a wèmá à mɛ̀: Ɛlia a mↄ sĩanaɛ, i ɛa yã́pii kɛkɛ. 12Ãma málɛ oɛ́: Ɛlia mↄ̀ kↄ̀, wi aà dↄ̃o, ↄ̃ wà ń pↄeã dàɛ̀. Màa wa Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ wɛtã lↄ. 13Ɔ̃ aà ìwaↄ dↄ̃̀ kɛ́ Zãa Da'ilɛna yã́ àlɛ onɛ́. 14Kɛ́ aa kà bíla guu, gↄ̃ɛe mↄ̀ kùlɛ Yesuɛ 15à mɛ̀: Dii, ma nɛ́ wɛ̃nagwa, asa gbakↄↄndeɛ. Ì taasikɛ maamaaɛ, ìↄ lɛ́lɛ tɛ́u ge íu mↄ̀ↄmↄↄɛ. 16Ma mↄaànↄ n ìwaↄnɛ, aai fↄ̃ aà gbã̀gbão. 17Ɔ̃ Yesu mɛ̀: Gbãgbɛ̃ kolea luanaaikɛnsaiↄ! Máↄ kúánↄ e bↄɛ ni? Máↄ mɛnakɛánↄ e bↄɛ ni? À mↄmɛɛaànↄ la. 18Yesu gì tã́aɛ, ↄ̃ à gò nɛ́piwa, à gbã̀gbã wegↄ̃ↄ. 19Bee gbɛa Yesu ìwaↄ sↄ̃̀aàzi ńtɛ̃ɛ, aa aà là aa mɛ̀: Bↄ́yãi wa fua tã́api goi? 20A wèmá à mɛ̀: Kɛ́ á Lua náai vĩ bílao yã́iɛ. Sĩana málɛ oɛ́: Tó á Lua náai vĩ a gbɛ̃̀nɛ kà ɛfↄ wɛ́nawa, mɛ́ á ò gbɛ̀sĩsĩɛ beeɛ aà fɛlɛ la aà gɛ́ le, a fɛlɛɛ. Yãe a á fuo. 21Wabikɛa ń lɛyeao mɛ́ ì tã́a bee taa go. 22Gↄↄ pↄ́ a kú ń a ìwaↄ sãnu Galile, a ònɛ́: Sema wà Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ kpámá, 23wi aà dɛ, i vu a gↄↄ àaↄ̃dezĩ. Ɔ̃ an pↄ yà maamaa. 24Kɛ́ aa kà Kapɛnaũ, Lua kpɛ́ ↄsinaↄ mↄ̀ Piɛɛ là aa mɛ̀: Á yãdanɛde lí wɛ̃̀'ↄ̃a kpáo lé? 25Piɛɛ wèmá à mɛ̀: Ì kpá. Kɛ́ Piɛɛ lɛ́ gɛ̃ ua, Yesu dↄ̀aa òɛ̀ gↄ̃̀ↄ: Simↄↄ, deↄ dṹniaɛ bee kíaↄ ì wɛ̃̀'ↄ̃a ge asea símái? An nɛ́ↄ yã̀, ge gbɛ̃pãleↄnɛ? N yã́pi è kpelewai? 26Piɛɛ mɛ̀: Gbɛ̃pãleↄnɛ. Yesu òɛ̀: Tó beewaɛ, an nɛ́ↄ bàa kuo. 27Ãma kɛ́ wá yã́ su ↄ̃máo yã́i, gɛ́ kokoa dai ísidaa. Kpↄ̀ sɛ̃́ia pↄ́ ń kũ̀, ǹ a lɛ́ wɛ̃aa, ńyↄ̃ ↄ̃a e a guu. Bee sɛ kpámá, mapi ń mpio pↄ́ ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\