Matiee 18

1Zĩbeezĩ Yesu ìwaↄ mↄ̀ aà là aa mɛ̀: Dé mɛ́ dɛńla kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i gbɛ̃́ↄ guui? 2Ɔ̃ Yesu nɛ́fɛ̃nɛnae sìsi zɛ̀ ń aɛ 3à mɛ̀: Sĩana málɛ oɛ́, tó i lilɛ a gↄ̃ lán nɛ́wao, á gɛ̃ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i guuo. 4Gbɛ̃́ pↄ́ azĩa sↄ̀aa à gↄ̃̀ lán nɛ́fɛ̃nɛnaɛ beewa mɛ́ dɛńla kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i gbɛ̃́ↄ guu. 5Gbɛ̃́ pↄ́ nɛ́ bee taa dìlɛ ma ìwakɛ yã́i, ade ma dilɛɛ. 6Tó gbɛ̃́ tò nɛ́ pↄ́ lɛ́ ma náaikɛɛ́ↄ do fù, a maa ń adeo yãa wà wísilↄgbɛ gbɛ̃̀nɛ dↄ aà nↄɛɛ, wi aà zu ísi guo. 7Waiyoo dṹnia, kɛ́ yã́ pↄ́ ì to wà fu ku a guu yã́i. Sema yã́ pↄ́ ì to wà fu àↄ ku, ãma waiyoo gbɛ̃́ pↄ́ fua yã́pi sù bↄ̀ aà kĩ́i. 8Tó n ↄ ge n gbá mɛ́ tò ńlɛ fu, zↄ̃ ǹ vũaa. Gɛ̃a àizãna guu kↄ̃̀ↄ ũ ge ɛɛ ũ maa dɛ wà n zu tɛ́ gasai guu ń ↄ mɛ̀n plao ge ń gbá mɛ̀n plaola. 9Tó n wɛ́ mɛ́ tò ńlɛ fu, bↄ ǹ vũaa. Gɛ̃a àizãna guu wɛdode ũ maa dɛ wà n zu zia tɛ́ guu ń wɛ́ mɛ̀n plaola. 10- 11À laaika sakaa nɛ́ɛↄ douzi, asa málɛ oɛ́, an malaikaↄ ku luabɛ, aa ku kↄ̃ wɛ́u ń ma Mae pↄ́ kú weo gↄↄpiiɛ. 12Álɛ e kpelewa ni? Tó gbɛ̃́ sã vĩ mɛ̀n basↄo, tó ado vũ̀aa, a a mɛ̀n basↄo mɛ̀ndosaiↄ to gbɛpↄlɛu we à gɛ́ a pↄ́ pↄ́ vũ̀aapi wɛɛlɛio lé? 13Sĩana málɛ oɛ́, tó a è, aà pↄ aↄ nawà dɛ a mɛ̀n basↄo mɛ̀ndosai pↄ aai kↄ́lɛoↄla. 14Màa á Mae pↄ́ kú musu ye nɛ́ɛ beeↄ do vũaa sↄ̃o. 15Tó n gbɛ̃́dee tàaekɛ̀, gɛ ǹ aà le ndo, yã́pi bↄɛ̀ gupuau. Tó à n yãmà, n n gbɛ̃́pi mìsiɛ. 16Tó i n yãmao, gbɛ̃́ mɛ̀ndo ge gbɛ̃ↄn pla sɛ nama, kɛ́ à e yã́pi si seelade gbɛ̃ↄn pla ge àaↄ̃ musu. 17Tó à gì n yãmai, yã́pi o gãli guu. Tó à gì gãlipi yãmai lↄ, ǹ aà dilɛ zĩ̀lo ũ luayãdansai ũ. 18Sĩana málɛ oɛ́: Pↄ́ pↄ́ á yè dṹniau, aↄ yea musuɛ, mɛ́ pↄ́ pↄ́ á pòlo dṹniau aↄ poloa musuɛ. 19Málɛ oɛ́ lↄ, tó á gbɛ̃ↄn plaↄ lɛ́ kɛ̀ doũ dṹniau la, yã́ pↄ́ a a wabikɛ̀ ma Mae pↄ́ kú musuwa píi, a kɛɛ́ɛ. 20Asa gu pↄ́ gbɛ̃ↄn pla ge gbɛ̃ↄn àaↄ̃ↄ kↄ̃ kã̀aau ń ma tↄ́o, miↄ kú ń guuɛ. 21Bee gbɛa Piɛɛ mↄ̀ Yesu là à mɛ̀: Dii, gɛ̃n ũma mà sùuukɛ ń ma gbɛ̃́dee pↄ́ ìↄ tàaekɛmɛɛoi? Gɛ̃n sopla yã̀? 22Yesu wèwà à mɛ̀: Málɛ onɛ, i kɛ gɛ̃n sopla no, gɛ̃n sopla lɛɛ bàaↄ̃kwiɛ. 23Bee yã́i kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i yã́ dɛ lán kíaɛ bee yã́wa. Kíae mɛ́ ye à a ↄ̃a yã́ gↄ̃́gↄ̃ ń a ìwaↄ. 24Kɛ́ à nà ↄ̃api yã́wa, ↄ̃ wà mↄ̀ɛ̀ ń gbɛ̃́ pↄ́ aà fĩa sɛa miliↄ̃ ↄ̀aa kwio. 25Lá a ↄ̃a vĩ à fĩapi boo, ↄ̃ aà dii mɛ̀ wà aà yía ń aà nao ń aà nɛ́ↄ ń pↄ́ pↄ́ a vĩↄ píi, wi gbasa wà aà kɛ̃́. 26Ɔ̃ zĩkɛnapi wùlɛ a dii aɛ, à awakpàɛ̀ à mɛ̀: Mɛnakɛmanↄ, má n fĩabonɛ píi. 27Ɔ̃ aà dii aà wɛ̃nagwà, à aà gbàɛ à fĩapi tòɛ̀. 28Kɛ́ zĩkɛnapi bↄ̀ lé, à kpàaũ ń a zĩkɛndee pↄ́ a fĩa dↄwà ã́nusu ↄwatɛ̃ basↄoo. Ɔ̃ à aà kũ̀, àlɛ aà kòlo wi à mɛ̀: Ma fĩabomɛɛ. 29Aà gbɛ̃́deepi wùlɛ aà aɛ à awakpàɛ̀ à mɛ̀: Mɛnakɛmanↄ, má n fĩabonɛ. 30Ãma i weio. A tò wà aà dàkpɛu e aà a fĩaboɛ. 31Kɛ́ aà zĩkɛn gbɛ̃́ kĩniↄ è màa, à kɛ̀nɛ́ ĩ́i maamaa, ↄ̃ aa gɛ̀ yã́pi sɛ̀lɛ sìu ń diiɛ píi. 32Ɔ̃ diipi aà sìsi à mɛ̀: Ìwa vãi! Ma n fĩa tònɛ píi, kɛ́ n awakpàmɛɛ yã́i. 33Lá ma sùuukɛ̀nnↄ, a maa ǹ sùuukɛ ń n gbɛ̃́deeo sↄ̃o lé? 34Aà diipi pↄ pà, a tò wà aà dàkpɛu wàↄ ĩadawà e aà gɛ fĩapi boò píi. 35Ɔ̃ Yesu ɛ̀a mɛ̀: Tó á baade lí sùuukɛ ń a gbɛ̃́deeo ń nↄ̀sɛmɛndooo, màa ma Mae pↄ́ kú musu a kɛɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\