Matiee 20

1Lá kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i dɛn kɛ: Uabelee mɛ́ bↄ̀ kↄↄkↄↄ, à gɛ̀ gbɛ̀winaↄ wɛɛlɛi aa zĩkɛɛ a bua. 2An yã́ kↄ̃sɛ̀ aà fĩabonɛ́ ã́nusu ↄwatɛ̃ dodo. Ɔ̃ à ń gbáɛ a bua. 3À bↄ̀ lↄ muuwãamigↄↄ, ↄ̃ à gbɛ̃pãleↄ lè gãaɛ kálɛa pã. 4A ònɛ́: Ápiↄ sↄ̃ à gɛ́ zĩkɛi ma bua, mí fĩaboɛ́ a zɛ́wa. 5Ɔ̃ aa gɛ̀. À ɛ̀a bↄ̀ lↄ ĩatɛ̃ minanguo, ↄ̃ à ɛ̀a bↄ̀ ĩatɛ̃ auapilaa, a ò gbɛ̃pãleↄnɛ màa lↄ. 6Kɛ́ à bↄ̀ oosi, à gbɛ̃pãleↄ lè kálɛa, ↄ̃ à ń lá à mɛ̀: Bↄ́yãi á kálɛa la pã za kↄↄi? 7Aa wèwà aa mɛ̀: Kɛ́ wi zĩ dawɛ̃ɛo yã́iɛ. A ònɛ́: À gɛ́ zĩkɛi ma bua sↄ̃. 8Ĩatɛ̃ gɛ̃a kpɛ́u ↄ̃ budepi ò a ziiaɛ: Zĩkɛnaↄ sísi ǹ fĩabonɛ́. Daalɛ gbɛ̃́ zã́ↄwa e à gɛ midɛ gbɛ̃́ káauↄwa. 9Ɔ̃ oosideↄ mↄ̀, aa ã́nusu ↄwatɛ̃ è mɛ̀ndodo. 10Kɛ́ gbɛ̃́ káauↄ mↄ̀, aalɛ e ń ↄ̃a aↄ dɛ gbɛ̃́ zã́ↄlaɛ, ↄ̃ ã́nusu ↄwatɛ̃ do aa è ḿpii. 11Kɛ́ aa ń ↄ̃a sì, ↄ̃ aa zↄadↄ̀ uabelepiwa 12aa mɛ̀: Lɛɛlu do ↄ̃ gbɛ̃́ zã́ↄ zĩkɛ̀, mɛ́ n ń dílɛ sáa ń wá gbɛ̃́ pↄ́ wa zĩ zↄ̃ↄde kɛ̀, wa ĩatɛ̃ gbãa kàkawálaↄa? 13Ɔ̃ à wè ń gbɛ̃́piↄ dowa à mɛ̀: Ma gbɛ̃́, mi n bleo. Wa kↄ̃ yãmà ã́nusu ↄwatɛ̃ do musu nolo? 14Ǹ n pↄ́ si ǹ tá. Má ye kpa gbɛ̃́ zã́ɛ beewa lá n pↄ́waɛ. 15Má zɛ́ vĩ mà kɛ ń ma ↄ̃ao lá má yeiwao lé? Ńlɛ wɛbↄbↄi kɛ́ má gbɛ̃kɛ vĩ yã́i yã̀? 16Beewa gbɛ̃́ pↄ́ tɛ́ zã́ↄ gↄ̃ dↄaaa, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ dↄaaaↄ gↄ̃ zã́. 17Gↄↄ pↄ́ Yesu lɛ́ gɛ́ Yelusalɛũ, à a ìwa gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ kã̀aa ńtɛ̃ɛ, à yã'ònɛ́ zɛ́u à mɛ̀: 18Wálɛ gɛ́ Yelusalɛũɛ. We wa Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ kpáu sa'onkiaↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄwa, aai yãdaaàla, 19aai aà kpa luayãdↄ̃nsaiↄwa. Aa aà kɛ pↄ́ↄpↄↄ, aai aà gbɛ̃ ń flàalao, aai aà páliwa, aai aà dɛ, i vu a gↄↄ àaↄ̃dezĩ. 20Bee gbɛa Zebedee nɛ́ↄ da mↄ̀ Yesu kĩ́i ń a nɛ́ↄ. A ye wabikɛwà, ↄ̃ à kùlɛɛ̀. 21Ɔ̃ Yesu aà là à mɛ̀: Bↄ́ ń yeii? A wèwà à mɛ̀: To ma nɛ́ gbɛ̃ↄn plaɛↄ aaↄ kunnↄ n kpalau, gbɛ̃do n ↄplaai, gbɛ̃do ↄzɛɛi. 22Ɔ̃ Yesu ò nɛ́piↄnɛ à mɛ̀: Á yã́ pↄ́ álɛ a wabikɛa dↄ̃o. Taasi kɛɛona pↄ́ má a imi, á fↄ̃ mia? Aa wèwà aa mɛ̀: Wá fↄ̃́. 23Yesu mɛ̀: Í pↄ́ má mi, á mi fá, ãma zↄ̃lɛa ma ↄplaai ge ma ↄzɛɛi dɛ ma yã́ ũo. Zↄ̃lɛkĩi beeↄ dɛ gbɛ̃́ pↄ́ ma Mae kɛ̀kɛnɛ́ↄ pↄ́ ũɛ. 24Kɛ́ aà ìwa gbɛ̃ↄn kwi kĩniↄ yã́pi mà, an pↄ pà vĩ̀i ń dãunapiozi. 25Ɔ̃ Yesu ń kãaa ḿpii, a ònɛ́: Á dↄ̃ kɛ́ bùsu gbãadeↄ ì gbãablemá, mɛ́ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ì ikokɛmá, 26ãma aↄ dɛ màa á kĩ́io. Tó á gbɛ̃e ye àↄ dɛ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ, aà gↄ̃ á dↄnlɛde ũ. 27Tó á gbɛ̃e ye àↄ dɛ dↄaana ũ, aà gↄ̃ á zↄ̀blena ũ. 28Asa Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ i mↄ wà dↄalɛo, à mↄ̀ dↄi gbɛ̃́ↄlɛɛ, i gi a wɛ̃nii gbɛ̃́ dasiↄ boa yã́i. 29Gↄↄ pↄ́ aalɛ bↄ Yeliko, bíla tɛ́ Yesuzi. 30Vĩ̀a gbɛ̃ↄn plaↄ zↄ̃lɛ zɛ́ lɛ́, aa mà Yesu mɛ́ lɛ́ gɛ̃, ↄ̃ aalɛ lɛ́ gbãa zu aa mɛ̀: Dii, Davidi Bui, wá wɛ̃nagwa! 31Wàlɛ gínɛ́ wàlɛ mɛ aa nílɛ, ↄ̃ an lɛzu kɛ̀kɛ gbãakũ̀ aa mɛ̀: Dii, Davidi Bui, wá wɛ̃nagwa! 32Ɔ̃ Yesu zɛ̀ à ń sisi à ń lá à mɛ̀: Bↄ́ á ye mà kɛɛ́i? 33Aa wèwà aa mɛ̀: Dii, wá ye ǹ wá wɛ́ wɛ̃wɛ̃ɛɛ. 34Yesu ń wɛ̃nagwà, à ↄkã̀ ń wɛ́wa. Wegↄ̃ↄ aa gu'è, ↄ̃ aa bↄ̀ tɛaàzi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\