Matiee 22

1Yesu ɛ̀a yãlɛ̀ɛũnɛ́ à mɛ̀: 2Lá kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i dɛn kɛ lↄ. Kíae mɛ́ lɛ́ nↄsɛpↄnakɛ a nɛ́ɛ, 3ↄ̃ à a zĩkɛnaↄ zĩ̀ gbɛ̃́ pↄ́ à ń gbɛa blɛbleawaↄ sísii, ãma aa ye mↄaio. 4Ɔ̃ à ɛ̀a zĩkɛnpãleↄ zĩ̀ a ònɛ́: À gɛ o gbɛ̃́ pↄ́ ma ń gbɛaↄnɛ ma sↄu mà, ma zuswanaↄ ń pↄtuo mɛkpaaↄ dɛ̀dɛ má làa. Aa mↄ nↄsɛ guu. 5Ɔ̃ aai laaidↄ yã́piwao, an baade gɛ̀ a bↄↄlɛkɛi. Gbɛ̃eↄ gɛ̀ ń bua, gbɛ̃eↄ gɛ̀ ń laatai, 6gbɛ̃́ kĩniↄ zĩkɛnapiↄ kũ̀kũ aa widàmá aa ń dɛdɛ. 7Ɔ̃ kíapi pↄ pà, à a sosaↄ gbàɛ aa gɛ̀ gbɛ̃dɛnapiↄ dɛ̀dɛ, ↄ̃ aa tɛsↄ̃̀ ń wɛ̃́lɛwa. 8Ɔ̃ kíapi gbàsa ò a zĩkɛnaↄnɛ: Nↄsɛblɛ mà, ãma gbɛ̃́ pↄ́ ma ń gbɛaↄ kɛ̀wà fɛ̃́nɛũ. 9À gɛ́ zɛ́kpaaↄ guu, í gbɛ̃́ pↄ́ á è píi sísi nↄsɛ guu. 10Ɔ̃ zĩkɛnapiↄ fɛ̀lɛ gɛ̀ zɛ́ↄ guu, aa gbɛ̃́ pↄ́ aa èↄ kã̀aa, gbɛ̃vãiↄ ń gbɛ̃maaↄ píi. Màa nↄsɛpↄnakɛnaↄ gupà. 11Kɛ́ kíapi gɛ̃̀ pↄnakɛnapiↄ gwai, à gↄ̃ɛe è we, a nↄsɛpↄna ula daao, 12ↄ̃ a òɛ̀: Ma gbɛ̃́, àkɛa n gɛ̃ la nↄsɛpↄna uladasaii? Ɔ̃ à nì kpã̀uu. 13Ɔ̃ kía ò a dↄaiↄnɛ: À aà ↄↄ ye ń aà gbáↄ, í aà zu bàasi gusiau. We a ↄ́ↄlↄu à ↄdi a musu. 14Asa dasi ↄ̃ Lua sìsi, ãma gbɛ̃́ pↄ́ a sɛ̀ↄ bílao. 15Bee gbɛa ↄ̃ Falisiↄ bↄ̀ gɛ̀ lɛkpàaĩ lá wà kɛ aa e Yesu kṹ a yã'oa guu. 16Ɔ̃ aa ń ìwaↄ zĩ̀wà ń Elodi kpala zɛnkpɛdeeↄ, aa mɛ̀: Mɛtulu, wá dↄ̃ kɛ́ gbɛ̃́ náaiden n ũ. Ni Lua zɛ́ ↄlↄnɛ́ wásawasaɛ. Nili yã́si ń gbɛ̃́ↄ ublembɛkɛ yã́io, asa nili gbɛ̃e wɛgwao. 17Lá ń è ǹ owɛ̃ɛ. À kũ̀ wà wɛ̃̀'ↄ̃a kpá Sezaawaa, ge i kũo? 18Yesu ń nↄ̀sɛvãi dↄ̃̀má à mɛ̀: Mↄafilideↄ! Bↄ́yãi álɛ filifilimbakpamɛɛi? 19À ↄ̃a pↄ́ wì wɛ̃̀'ↄ̃a kpáò ↄlↄmɛɛ. Ɔ̃ aa ↄ̃api do dↄ̀ɛ̀. 20Ɔ̃ à ń lá à mɛ̀: Dé mi ń a tↄ́on lai? 21Aa wèwà aa mɛ̀: Sezaa pↄ́ɛ. Ɔ̃ a ònɛ́: Too, à Sezaa dee pↄ́ kpawà, í Lua pↄ́ kpawà. 22Kɛ́ aa yã́pi mà, à bↄ̀ ń saɛ, ↄ̃ aa aà tò we aa tà. 23Gↄↄ doũpi zĩ́ Saduseeↄ mↄ̀ Yesu kĩ́i. Aaì mɛ gɛↄ lí vuo, ↄ̃ aa aà là aa mɛ̀: 24Mɛtulu, Mↄizi mɛ̀, tó gↄ̃ɛ gà nɛ́sai, dãuna lí a vĩ̀i gyaa da'uakɛ, aà a vĩ̀i gɛ̃ɛ kɛò. 25Tↄ̀ↄ. Dedoũdeↄ kú wá guu yãa gbɛ̃ↄn sopla. Woo nↄ sɛ̀ à gà a nↄpi tò nɛ́sai, ↄ̃ gyaa gↄ̃̀ Seɛ. 26À kɛ̀ Seɛ màa lↄ ń Bíↄo e à gɛ̀ pɛ̀ gbɛ̃ↄn soplapiↄwa píi. 27Ampii gbɛa ↄ̃ nↄ gà sↄ̃. 28Gɛↄ vugↄↄzĩ an gbɛ̃ↄn soplapiↄ guu, dé mɛ́ aↄ nↄpi vĩi? Asa ampii aa aà dↄ̃ nↄ ũɛ. 29Ɔ̃ Yesu wèmá à mɛ̀: A sãsãɛ á Luayãtaala ń aà gbãao dↄ̃sai yã́i. 30Tó gɛↄ vù, aa nↄsɛo, aa zãkɛo, aaↄ ku lán luabɛ malaikaↄwaɛ. 31Gɛↄ vua yã́ musu i yã́ pↄ́ Lua òɛ́ kyokɛo lé? À mɛ̀ 32ámɛaa Ablahaũ ń Izaakio ń Yakↄbuo Lua. Gɛↄ Luan aà ũo, sema gbɛ̃́ bɛ̃́ɛↄ. 33Kɛ́ bíla yã́pi mà, aà yãdaanɛ́ dìmá. 34Kɛ́ Falisiↄ mà Yesu Saduseↄ fù, aa kↄ̃ kã̀aa. 35Ɔ̃ an ikoyãdↄ̃naↄ do likpàlɛwà à aà là à mɛ̀: 36Mɛtulu, Mↄizi ikoyã kpele gbia mɛ́ dɛńlai? 37Yesu wèwà à mɛ̀: Ǹyↄ̃ ye Dii n Luazi ń nↄ̀sɛmɛndoo teasisai, n sↄ̃ iↄ kuwà. 38Ikoyã pↄ́ a gbia dɛńlan we. 39A plaade pↄ́ bↄ̀wan kɛ: Ǹyↄ̃ ye ń gbɛ̃nazĩn deezi lá nzĩa wɛ̃niwa. 40Mↄizi ikoyã píi ń ãnabiↄ yã́ↄ píi looa ikoyã mɛ̀n pla beeↄwaɛ. 41Lá Falisiↄ kãaaa, Yesu ń lá à mɛ̀: 42Á è kpelewa Mɛsii yã́ musui? Dé buin aà ũi? Aa wèwà aa mɛ̀: Davidi buiɛ. 43Ɔ̃ Yesu ònɛ́: Àkɛa Lua Nisĩna dɛ̀dɛ Davidiwa, ↄ̃ a òɛ̀ Diii? À mɛ̀ 44Dii ò ma Diiɛ aà zↄ̃lɛ a ↄplaai e àa aà ibɛɛↄ kálɛɛ̀ a gbá zíɛ. 45Lá Davidi òɛ̀ Dii, kpelewa aↄ dɛ aà bui ũi? 46Gbɛ̃e i fↄ̃ yã́zãsìwào. Za gↄↄ bee gbɛ̃e i we yãe làwà lↄo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\