Matiee 23

1Bee gbɛa Yesu yã'ò bílaɛ ń a ìwaↄ 2à mɛ̀: Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ ń Falisiↄ mɛ́ aa gↄ̃̀ Mↄizi gɛ̃ɛ ũ. 3A yã́ mɛ́ tò àli yã́ pↄ́ aaì oɛ́ↄ kɛ píi, íↄ kũa. Ãma ásu ń kɛa kɛo, asa aali yã́ pↄ́ aaì o kɛo. 4Aaì aso gbia yeye da gbɛ̃́ↄnɛ ń gã̀uɛ, mɛ́ baa ↄton do aaliↄ ye kaio. 5Aaì ń yã́ píi kɛ kɛ́ gbɛ̃́ↄ ń e yã́iɛ. Màa aaì Lua yã́ ɛsɛba gbɛ̃̀nɛ da, aaì tùfa gbã̀a da ń pↄkasai. 6Pↄnablɛble zↄ̃lɛkĩi maaↄ ń lousisikpɛ zↄ̃lɛkĩi maaↄ ↄ̃ aaìↄ wɛɛlɛ zↄ̃lɛu. 7Aaìↄ ye wàↄ fↄkpakpamá gãaɛ, wàↄ onɛ Mɛtulu. 8Ásuli tó wà oɛ́ Mɛtuluo, asa ápii vĩ̀iↄ n dãunaↄn á ũ, mɛ́ á Mɛtulu mɛ̀ndoɛ. 9Ásuli o gbɛ̃eɛ á mae dṹnia guu lao, asa á Mae mɛ̀ndoɛ, ↄ̃mɛ kú musu. 10Ásuli tó wà oɛ́ Dↄaanao, asa á Dↄaana mɛ̀ndoɛ, ↄ̃n Mɛsii ũ. 11Gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃ↄ á guu aàↄ dɛ á dↄnlɛde ũ. 12Gbɛ̃́ pↄ́ ì azĩa kã́fĩ Lua a aà busaɛ, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ ì azĩa busa Lua a aà kã́fĩ. 13Waiyoo á yãdanɛdeↄ ń Falisiↄ! Mↄafilideↄ! I kpala pↄ bↄ̀ Lua kĩ́i zɛta gbɛ̃́ↄnɛ. Ili gɛ̃uo, mɛ́ ili we gbɛ̃́ pↄ́ aa ye gɛ̃uↄ gɛ̃̀u sↄ̃o. 14Waiyoo á yãdanɛdeↄ ń Falisiↄ! Mↄafilideↄ! I wabi gbã̀a kɛ Luawa à gyaaↄ bleò. Bee yã́i á ĩadama pãsĩ aↄ dɛńla. 15Waiyoo á yãdanɛdeↄ ń Falisiↄ! Mↄafilideↄ! I bɛbɛ tↄↄlɛ ń ísiao ìwa mɛ̀ndo ea yã́i. Tó á è sↄ̃, i aà kɛ tɛ́ pↄ́ ũ dɛála lɛɛ plaɛ. 16Waiyoo á vĩ̀a dↄaanaↄ! I mɛ tó wà mɛ̀ wa sì ń Lua kpɛ́o, a yãe vĩo, ãma tó wà mɛ̀ wa sì ń Lua kpɛ́ vuao, bee mɛ́ yã́ vĩ. 17Vĩ̀a mìsaideↄ! A kpele mɛ́ zↄ̃ↄi? Vua yã̀, ge Lua kpɛ́ pↄ́ ì to vua gↄ̃ aà pↄ́ ũɛ? 18I mɛ lↄ tó wà mɛ̀ wa sì ń sa'okĩio, a yãe vĩo, ãma tó wà mɛ̀ wa sì ń sa'obↄ pↄ́ kú weo, bee mɛ́ yã́ vĩ. 19Vĩ̀aↄ! A kpele mɛ́ zↄ̃ↄi? Sa'obↄ yã̀, ge sa'okĩi pↄ́ ì to sa'obↄ gↄ̃ Lua pↄ́ ũɛ? 20Gbɛ̃́ pↄ́ mɛ̀ á sì ń sa'okĩio, a sì ń pↄ́ pↄ́ kú weↄɛ lↄ píi. 21Gbɛ̃́ pↄ́ mɛ̀ á sì ń Lua kpɛ́o, a sì ń Lua pↄ́ kú a guuoɛ lↄ. 22Gbɛ̃́ pↄ́ mɛ̀ á sì ń luabɛo, a sì ń Lua kpalabaao ń Lua pↄ́ zↄ̃lɛwàoɛ. 23Waiyoo á yãdanɛdeↄ ń Falisiↄ! Mↄafilideↄ! I toeↄ dosina n kíanaↄkpeo ń dã̀ láo kwide kpa Luawa, ↄ̃ i Mↄizi ikoyã gbiaↄ to we, yã́zɛde ń sùuuo ń náaio. Yã́ beeↄ mɛ́ dɛ wà kɛ a kĩni tosai. 24Vĩ̀a dↄaanaↄ! I maemilona plɛ á imiau, ↄ̃ i yiongo mↄ́. 25Waiyoo á yãdanɛdeↄ ń Falisiↄ! Mↄafilideↄ! I gbãbↄ bisaↄ kpɛɛ ń taↄ, mɛ́ bĩi ń gbɛ̃taiinkɛao mɛ́ á nↄ̀sɛ pà. 26Falisi vĩ̀a! Bisa guu pípi gĩa, a kpɛ i gↄ̃ gbãsĩsai. 27Waiyoo á yãdanɛdeↄ ń Falisiↄ! Mↄafilideↄ! Á dɛ lán mia pↄ́ wà soolɛ̀wàↄwaɛ. An kpɛ maa wɛ́ɛ, ãma gɛwaↄ ń gbãsĩ píio mɛ́ ń guu pà. 28Màaɛ ápiↄ sↄ̃, á bɛa maa gbɛ̃́ↄ wɛ́ɛ, ãma mↄafili ń yãvãio mɛ́ á guu pà. 29Waiyoo á yãdanɛdeↄ ń Falisiↄ! Mↄafilideↄ! I pↄ́ bo ãnabiↄ miaↄwa, i zãble Lua gbɛ̃́ↄ pↄ́wa, 30i mɛ: Tó wá kú yãa wá deziↄ gↄↄ, wá bàa aↄ kúńnↄ ãnabiↄ dɛdɛa guuo. 31Beewa á dↄ̃̀ kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ aa ãnabiↄ dɛ̀dɛↄ buiↄn á ũ. 32À ãiakɛ à á deziↄ tàaaba, í a midɛ sa! 33Mlɛ̃ↄ! Gbɛ̃nazĩn píligonaↄ! Kpelewa á bↄ tɛ́ yã́ pↄ́ daaála guui? 34A yã́i má ãnabiↄ ń ↄ̃nↄnaↄ ń yãdanɛdeↄ zĩwá, í ń gbɛ̃eↄ dɛdɛ, í ń gbɛ̃eↄ páliwa, í ń gbɛ̃eↄ gbɛ̃ ń flàalao á lousisikpɛↄ guu, í ń yá wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo. 35Beewa Lua gbɛ̃́ pↄ́ wà ń dɛdɛↄ yã́ a wi á musu, sɛa za gbɛ̃maa Abɛliwa e à gɛ̀ pɛ̀ Balakia nɛ́ Zakali pↄ́ a aà dɛ̀ Lua kpɛ́ ń sa'okĩio zãnguowa. 36Sĩana málɛ oɛ́, yã́ beeↄ píi a wi gbãgbɛ̃ↄ musuɛ. 37Yelusalɛũdeↄ, Yelusalɛũdeↄ! A ãnabiↄ dɛ̀dɛ, a gbɛ̃́ pↄ́ Lua ń zĩ́wáↄ pàpa ń gbɛo a ń dɛdɛ. Miↄ ye mà á kãaamazi mↄ̀ↄmↄↄ, lá ko ì a gã̀sĩa kú a nɛ́ↄlawa, ãma ili weio. 38Lua a á kpɛ́ tóɛ́ kpɛ́zĩ ũɛ sa. 39Málɛ oɛ́, za tia á ma e lↄo, e à omɛɛ báaade gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ mↄ́ ń Dii tↄ́o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\