Matiee 24

1Yesu bↄ̀ Lua ua, àlɛ tá, ↄ̃ aà ìwaↄ sↄ̃̀aàzi, aa lɛsuikɛ̀ɛ̀ Lua kpɛdↄawa. 2Ɔ̃ Yesu ònɛ́: A bee è píia? Sĩana málɛ oɛ́, wa gbɛe to dikↄ̃a weo, wa a dúuzↄ̃ɛ. 3Gↄↄ pↄ́ Yesu zↄ̃lɛa Kùkpɛ sĩ̀sĩpↄlɛu, aà ìwaↄ mↄ̀ aà kĩ́i ńtɛ̃ɛ, aa aà là aa mɛ̀: Owɛ̃ɛ, yã́ beeↄ kɛ bↄɛ ni? Bↄ́ mɛ́ aↄ dɛ n mↄa ń dṹnialaagↄↄo seela ũi? 4Yesu wèmá à mɛ̀: À laaika, ásu to gbɛ̃e á sã́são. 5Asa gbɛ̃́ↄ mↄ́ ń ma tↄ́o dasi, aa mɛ Mɛsiin ń ũ, aa gbɛ̃́ↄ sã́sã dasi. 6Áli zĩ̀ bao ma ń a súuo. Ásu to sↄ̃ kɛ̃́águo. Bee a kɛɛ, ãma gↄↄ láaa pↄ́n we gĩao. 7Asa bui ń buio aa fɛlɛ ń kↄ̃oɛ, màaɛ lↄ bùsu ń bùsuo. Nↄana ń tↄↄlɛ lualuaao aↄ ku guↄu dasi. 8Yã́piↄ píiá nↄwãwã daalɛaɛ. 9Bee gbɛa wa á kpámá wà á wɛtã, wi á dɛ, bui píi i zaágu ma yã́i. 10Gbɛ̃́ dasideↄ i gbasa fu, aai bↄ kↄ̃ kpɛ, aaiↄ zakↄ̃u. 11Ãnabi ɛgɛnaↄ mↄ dasi aa gbɛ̃́ↄ sã́sã dasi, 12yãvãi i kↄ̃́, gbɛ̃́ dasideↄ yea Luazi i busa. 13Gbɛ̃́ pↄ́ zɛa gbãa e a gↄↄ lɛ́wa, ade mɛ́ a bↄ. 14Wa kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i baokpa dṹnia gupiiu seela ũ bui píiɛ, a lɛ́ i gbasa ká. 15Tó a tɛ̃̀ gudɛna pↄ́ ãnabi Daniɛli a yã́ ò è Lua ua, kyokɛna yã́pi da, 16gↄↄ bee gbɛ̃́ pↄ́ aa ku Yudeↄ bàalɛ mipɛ sĩ̀sĩↄwa. 17Gbɛ̃́ pↄ́ kú kpɛ́ musu su pila gɛ̃ kpɛ́u pↄe sɛ́io. 18Gbɛ̃́ pↄ́ kpɛ bua su ɛa bɛ a ula sɛ́io. 19Waiyoo nↄsindeeↄ ń nɛadeↄ gↄↄ bee. 20À wabikɛ Luawa kɛ lala'oapi su kɛ buziɛ ge kã́mabogↄↄzĩo. 21Asa gↄↄpi taasi aↄ zↄ̃ↄɛ. Zaa Lua dṹnia kàlɛ e gbã, a taa i kɛo, mɛ́ a kɛ lↄo. 22Tó Lua i zɛò à gↄↄpi laoo, dↄ̃ gbɛ̃e a bↄo. Ãma a lào gbɛ̃́ pↄ́ à ń sɛ́ↄ yã́iɛ. 23Gↄↄ bee tó gbɛ̃e su òɛ́, gwa, Mɛsii ku la ge a ku le, ásu sio. 24Asa Mɛsii ɛgɛnaↄ ń ãnabi ɛgɛnaↄ mↄ aa seela zↄ̃ↄↄ n dabudabuↄ kɛ, kɛ́ baa gbɛ̃́ pↄ́ Lua ń sɛ́ↄ aa ń sã́sãò, tó a zɛkɛ. 25Málɛ oɛ́ za káauɛ. 26Tó wa òɛ́, gwa, a ku sɛ̃u, ásu gɛ́o. Ge tó wa òɛ́, gwa, a ku kpɛa, ásu sio. 27Asa lá lou ì pílɛ à luabɛ pu za gukpɛ e bɛ'aɛ, màa Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ mↄa aↄ dɛ. 28Gu pↄ́ gɛ kuu, we yãamusuↄ kãaau. 29Gↄↄ bee wɛ́tɛ̃a gbɛa gↄ̃̀ↄ, ĩatɛ̃ a siakũ, mↄvua a ikɛo, saanaↄ wolo luawa, pↄ́ pↄ́ kú luawapiↄ zã ń pɛ́kĩiwa. 30Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ seela i gbasa bↄ luabɛ, bui pↄ́ kú dṹnia guuↄ i ńzĩa gbɛ̃gbɛ̃ ḿpii, aai Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ mↄa e luabɛpuanau ń gbãao ń gawi zↄ̃ↄo. 31A a malaikaↄ zĩ ń kã̀ae'ↄ gbãao, aa a gbɛ̃́ pↄ́ à ń sɛ́ↄ kãaa za dṹnia gola síiↄ̃wa za luabɛ lɛ́la e a lɛ́le. 32À yã́ pↄ́ kaadↄɛnli lɛ́ daɛ́ gwa. Tó a gↄ̃na busɛkũ̀ mɛ́ àlɛ bↄlↄbↄ, i dↄ̃ kɛ́ guantɛ̃na kãikũ̀. 33Màaɛ sↄ̃, tó a yã́ beeↄ è píi, àↄ dↄ̃ kɛ́ aà mↄa kãikũ̀, a zɛ kpɛɛlɛ. 34Sĩana málɛ oɛ́, gↄↄbeedeↄ gɛ̃lɛ yã́ beeↄ píi kɛsaio. 35Luabɛ ń dṹniao a gɛ̃lɛ, kási ma yã́ↄ gɛ̃lɛa vĩo. 36Gbɛ̃e a gↄↄ ge a zaa dↄ̃o, baa luabɛ malaikaↄ, baa Lua Nɛ́, sema ma Mae ado. 37Lá a dɛ Nↄee gↄↄ, màa aↄ dɛ Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ mↄ́gↄↄ. 38Gↄↄ pↄ́ í i da dṹnialao, wàlɛ pↄble, wàlɛ imi, wàlɛ nↄsɛ, wàlɛ zãkɛ e Nↄee gɛ̀ gɛ̃̀ gó'ilɛna guu. 39Aai dↄ̃o, ↄ̃ í mↄ̀ ń sɛ́lɛ ḿpii. Màa aↄ dɛ Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ mↄ́gↄↄ lↄ. 40Gↄↄ bee gↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn plaↄ aaↄ ku bua, wa gbɛ̃do sɛ́, wa gbɛ̃do to we. 41Nↄɛ gbɛ̃ↄn plaↄ aaↄ pↄ́ lↄ́ gbɛzĩ, wa gbɛ̃do sɛ́, wa gbɛ̃do to we. 42A yã́ mɛ́ tò à itɛ̃kɛ, asa á gↄↄ pↄ́ á Dii a mↄwà dↄ̃o. 43Àↄ yã́ɛ bee ma. Tó uabele zaa pↄ́ kpã́i a mↄwà a bɛ dↄ̃̀ yãa, dↄ̃ à itɛ̃kɛ̀ɛ, a we aà a kpɛ́ gbooo. 44A yã́i ápiↄ sↄ̃ àↄ ku sↄu guu, asa Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ a mↄ zaa pↄ́ á wɛ́ dↄiowaɛ. 45Dé mɛ́ zĩkɛnnáaide laaide pↄ́ aà dii a zĩkɛnaↄ naɛ̀ a ↄzĩ, aàli blɛ kpámá a gↄↄwa ũi? 46Báaaden zĩkɛna pↄ́ aà dii aà lè àlɛ kɛ màa a sugↄↄ ũ. 47Sĩana málɛ oɛ́, a a àizɛɛ píi naɛ̀ a ↄzĩɛ. 48Ãma tó zĩkɛnapi vãi, a o a sↄ̃ guu a dii lɛ́ gɛ̃gɛ̃, 49i fɛlɛ na a zĩkɛndeeↄ gbɛ̃gbɛ̃awa, iↄ ulatãble, iↄ imi ń wɛ̃dɛnaↄ, 50aà dii a su gↄↄ pↄ́ aà wɛ́ dↄiowaɛ, zaa pↄ́ a dↄ̃owa, 51i aà zↄ̃ɛzↄ̃ɛ, i aà baa daaa ń mↄafilideↄ. We a ↄ́ↄlↄu à ↄdi a musu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\