Matiee 27

1Kɛ́ gu dↄ̀ kↄↄkↄↄ, sa'onkiaↄ ń Yuda gbɛ̃zↄ̃ↄↄ píi lɛkpàaĩ Yesuzi, kɛ́ aa e wà aà dɛ. 2Aa aà yè, ↄ̃ aa gɛ̀ aà kpà bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄ Pilatiwa. 3Kɛ́ Yudasi pↄ́ aà kpàmá è yã́ zↄ̃̀lɛwa, à gↄ̃̀ déndↄ̃mɛɛ guu, ↄ̃ à gɛ̀ ã́nusu ↄwatɛ̃ baakwipi sↄaai sa'onkiaↄnɛ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ. 4A ònɛ́: Ma duunakɛ̀, ma tàaesaide kpà gai. Ɔ̃ aa òɛ̀: Wá bàa ũmai? N yã́ɛ. 5Ɔ̃ Yudasi ↄ̃api zù Lua kpɛ́u, ↄ̃ à tà à gɛ̀ azĩa lòo. 6Ɔ̃ sa'onkiaↄ ↄ̃api sɛ̀lɛ aa mɛ̀: Ɔ̃api kaa Lua kpɛ́ kpagolo guu zɛ́ vĩo, asa gbɛ̃dɛ'ↄ̃aɛ. 7Kɛ́ aa lɛkpàaĩ, ↄ̃ aa oobona gĩtↄkĩi lù ń ↄ̃apio nibↄↄ vĩkĩi ũ. 8A yã́ mɛ́ tò e ń a gbão wì mɛ tↄↄlɛpiɛ Gbɛ̃dɛna tↄↄlɛ. 9Ɔ̃ yã́ pↄ́ ãnabi Zelemii ò kɛ̀, à mɛ̀: Wà ã́nusu ↄwatɛ̃ baakwipi sɛ̀lɛ, ↄ̃a pↄ́ Isailiↄ zɛ̀ò aa kpà aà yã́ musupi, 10ↄ̃ wà oobona gĩtↄkĩi lùò lá Dii òmɛɛwa. 11Yesu zɛa bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄ aɛ. Ɔ̃ gbɛ̃zↄ̃ↄpi aà là à mɛ̀: Yudaↄ kían n ũa? Yesu wèwà à mɛ̀: Ɔ̃mɛ dↄ n lɛ́u we. 12Gↄↄ pↄ́ sa'onkiaↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ lɛ́ yãdↄdↄwà, i yãe zã́simáo. 13Ɔ̃ Pilati òɛ̀: Ńlɛ yã́ dasi pↄ́ wàlɛ dↄdↄma mao lé? 14Kɛ́ Yesu i yãe o yã́piↄ kee musuo, à bↄ̀ bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄpi saɛ maamaaɛ. 15Gɛ̃amusu dikpɛ zĩ́ píi, bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄpi ì dakpɛunaↄ do pↄ́ bíla yei gbaɛnɛ́ɛ. 16Gↄↄ bee sↄ̃ dakpɛuna tↄdee ku we, wì mɛ Balaba. 17Kɛ́ bíla kã̀aa, ↄ̃ Pilati ń lá à mɛ̀: Dé á ye mà kɛ̃́ɛ́i? Balaba yã̀, ge Yesu pↄ́ wì mɛ Mɛsiiɛ? 18Asa a dↄ̃ kɛ́ wɛdↄa Yesuɛ yã́i ↄ̃ wà aà kpàiwa. 19Gↄↄ pↄ́ Pilati zↄ̃lɛa gĩ́naa, aà na gbɛ̃́ zĩ̀wà à mɛ̀: Ńsu yãe kɛ gbɛ̃maapiɛo, asa nana pↄ́ má ò aà yã́ musu gĩa gwã́ ma kũ gbãa maamaaɛ. 20Sa'onkiaↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ nàɛ bílawa aa Balaba gbɛa, wi Yesu dɛ. 21A yã́ mɛ́ tò kɛ́ bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄpi ń lá, gbɛ̃ↄn plapiↄ guu dé aa ye à kɛ̃́nɛ́i, ↄ̃ aa mɛ̀ Balabaɛ. 22Ɔ̃ Pilati ń lá à mɛ̀: Kpelewa má kɛ ń Yesu pↄ́ wì mɛ Mɛsiioi? Gbɛ̃́pii mɛ̀: Ǹ aà páliwa. 23Ɔ̃ à ń lá à mɛ̀: Vãi kpele a kɛ̀i? Ɔ̃ an wiilɛa kã̀fĩ aa mɛ̀: Ǹ aà páliwa. 24Kɛ́ Pilati è á fↄ̃ yãe kɛo, mɛ́ zↄa lɛ́ kã́fĩ, ↄ̃ à idã̀ à ↄpì bíla wáa à mɛ̀: Ma ↄbↄ̀lɛ gbɛ̃́pi gaa yã́u. Á yã́ɛ. 25Ɔ̃ gbɛ̃́piↄ mɛ̀: Aà dɛa yã́ wí wá musu ń wá nɛ́ↄ. 26Ɔ̃ à Balaba kɛ̃̀nɛ́ à mɛ̀ wà Yesu gbɛ̃ ń flàalao, wi aà páliwa. 27Bee gbɛa Pilati sosaↄ gɛ̃̀ ń Yesuo bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄpi bɛ, ↄ̃ an gãli píi lìaaàzi. 28Aa aà pↄ́ↄ wòlowà, aa gomusu tɛ̃a dàɛ̀. 29Aa lɛ̀ fùa tã̀ wa kpàɛ̀, aa fee nàɛ̀ a ↄplaau gopana ũ. Ɔ̃ aalɛ kúlɛkulɛɛ̀, aalɛ aà kɛ pↄ́ↄpↄↄ aalɛ mɛ: Fↄ, Yudaↄ kía! 30Aa lɛ́'ikàwà, aa feepi sɛ̀ aa aà lɛ̀ò a miwa. 31Kɛ́ aa aà kɛ̀ pↄ́ↄpↄↄ aa làa, aa gomusupi bↄ̀aàla aa aà pↄkasaↄ dàɛ̀, ↄ̃ aalɛ gɛ́ aà páiliwa. 32Kɛ́ aa bↄ̀lɛ lɛ́ gɛ́, aa kpàaũ ń Silɛni gbɛ̃́ pↄ́ wì mɛ Simↄↄo. Aa teasi dàɛ̀, ↄ̃ à Yesu lipãakↄ̃a sɛ̀. 33Kɛ́ aa kà gu pↄ́ wì mɛ Gↄgↄta, (bee mɛ̀ mitↄↄnagu), 34ↄ̃ aa vɛ̃ɛ yãalɛa ń ɛsɛo dↄ̀ɛ̀ aà mi. Kɛ́ a ìɛ, ↄ̃ à gì mii. 35Kɛ́ aa aà pàliwa, ↄ̃ aa tɛ́lɛpà aà pↄkasaↄ kpaalɛa yã́ musu. 36Ɔ̃ aa zↄ̃̀lɛ lɛ́ aà dↄ̃́a we. 37Wà aà tàae pↄ́ wa è kɛ̃̀ wa nà aà mia wà mɛ̀: Gbɛ̃́ɛ beeá Yesu Yudaↄ kíaɛ. 38Ɔ̃ wà kpã́iwɛliwɛↄ pàliwa Yesupi saɛ gbɛ̃ↄn pla, ado ↄplaai, ado ↄzɛɛi. 39Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gɛ̃ weↄ lɛ́ ń midɛ, aalɛ aà sↄ̃sↄ̃ 40aalɛ mɛ: N mɛ̀ ńyↄ̃ Lua kpɛ́ wí, ní ɛa dↄ gↄↄ àaↄ̃ nolo? Tó Lua Nɛ́n n ũ, ǹ nzĩa suaba, pila líwa. 41Màa sa'onkiaↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ lɛ́ aà kɛ pↄ́ↄpↄↄ lↄ aa mɛ̀: 42À gbɛ̃pãleↄ suabà mɛ́ a fↄ̃ à azĩa suabaoa? Isailiↄ kía nolo? Aà pila líwa sa, wí aà náaikɛ. 43A Lua náai vĩ. Tó Lua yeaàziɛ, aà aà bↄ sa, asa à mɛ̀ Lua Nɛ́n a ũ. 44Baa kpã́i pↄ́ wà ń páliwa sãnuↄ lɛ́ aà sↄ̃sↄ̃ màa lↄɛ. 45Gusia kũ̀ bùsupi gupiiu za ĩatɛ̃ minanguo e aua gɛ̀ pìlaò. 46Ĩatɛ̃'auapilaa ↄ̃ Yesu wii gbãa lɛ̀ à mɛ̀: Ɛli, Ɛli, lɛma sabatani! Bee mɛ̀ ma Lua, ma Lua, àkɛa n ma to wei? 47Kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ zɛa weeↄ yã́pi mà aa mɛ̀: Àlɛ Ɛlia sisiɛ. 48Wegↄ̃ↄ an gbɛ̃do bàalɛ̀ gɛ̀ sao sɛ kpàlɛ vɛ̃ɛ kũ̀mau, a pɛ̀ feea, ↄ̃ a dↄ̀ Yesuɛ aà mi. 49Ɔ̃ gbɛ̃́ kĩniↄ mɛ̀: Zɛ gĩa wà gwa tó Ɛlia a mↄ aà suabai. 50Yesu ɛ̀a wii gbãa lɛ̀ lↄ, ↄ̃ à tà. 51Ɔ̃ Lua kpɛ́ zwãa pↄ́ daa luakukĩi aɛ pàa pla za musu e zĩ́lɛ. Tↄↄlɛ lùalua, gbɛↄ pàapaa, 52miaↄ wɛ̃̀wɛ̃, ↄ̃ Lua gbɛ̃́ↄ vù dasi aa bↄ̀ gau. 53Yesu vua gbɛa aa bↄ̀lɛ miau aa gɛ̃̀ Lua wɛ̃́lɛ pↄ́ a kua adoau, gbɛ̃́ↄ ń é dasi. 54Kɛ́ sosaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ń a gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ Yesu dↄ̃́aↄ tↄↄlɛ lualuaapi è n yã́ pↄ́ kɛ̀ↄ píi, iwãa kà ń pↄa maamaa aa mɛ̀: Gↄ̃ɛpiá Lua Nɛ́ɛ sĩana. 55Nↄɛↄ ku we dasi, aalɛ gugwa kãaa. Aa tɛ Yesuzi za Galileɛ, aaìↄ blɛkɛɛ̀. 56Maliama Madelɛni kú ń guu ń Zaaki ń Yosɛfuo da Maliamao n Zebedee nɛ́ↄ dao. 57Kɛ́ oosi kɛ̀, Alimate gbɛ̃́ ↄde pↄ́ wì mɛ Yosɛfu mↄ̀. Yesu ìwaɛ lↄ. 58À gɛ̀ Yesu gɛ wabikɛ̀ Pilatiwa, ↄ̃ Pilati mɛ̀ wà kpawà. 59Kɛ́ Yosɛfu gɛpi sɛ̀, à bàabaa dafu fĩ̀wà 60à aà dà azĩa gbɛ̀'ɛ pↄ́ wa sↄ̀ mia ũ guu. Ɔ̃ à gbɛ̀ gbɛ̃̀nɛ gbeembo tà ɛpilɛ à tà. 61Maliama Madelɛni ń Maliama pãlepio zↄ̃lɛa we, an aɛ dↄa miawa. 62Kɛ́ gↄↄ lìlɛ, kã́mabogↄↄzĩ kà, ↄ̃ sa'onkiaↄ ń Falisiↄ gɛ̀ Pilati kĩ́i sãnu 63aa mɛ̀: Yã́ pↄ́ gbɛ̃sãsãnapi ò a bɛ̃́ɛ zĩ́ dↄwágu, à mɛ̀ gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ á vuɛ. 64O wàↄ miapi dↄ̃́a e a gↄↄ àaↄ̃dezĩ. Tó màa no, aà ìwaↄ mↄ wà aà gɛ sɛ kpã́iɛ, aai o gbɛ̃́ↄnɛ à bↄ̀ gauɛ. Ɛɛ gbɛzã bee aↄ dɛ a sɛ̃́iala. 65Ɔ̃ Pilati ònɛ́: À sosaↄ sí, í gɛ́ mia dↄ̃́a lá á fↄ̃́wa. 66Ɔ̃ aa gɛ̀ seelakɛ̀ miagbɛtaɛwa, aa sosaↄ tò we aaↄ dↄ̃́a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\