Matiee 28

1Kã́mabogↄↄ gbɛa, ãsↄ̃anɛnzĩ kↄↄkↄↄ Maliama Madelɛni ń Maliama pãlepio gɛ̀ mia gwai. 2Ɔ̃ tↄↄlɛ lùalua gbã́ugbãu, asa Dii malaikae bↄ̀ musu à mↄ̀ gbɛpi gbeembò a gò mialɛɛ, ↄ̃ à zↄ̃̀lɛwà. 3Aà oa dɛ lán loupilɛawa mɛ́ aà ula dɛ púntaitai. 4Vĩa gudↄ̃anaↄ kũ̀, aalɛ lualua, ↄ̃ aa gↄ̃̀ sã́ii. 5Ɔ̃ malaikapi ò nↄɛpiↄnɛ: Ásu to vĩa á kṹo. Má dↄ̃ kɛ́ Yesu pↄ́ wa pàliwa ↄ̃ álɛ wɛɛlɛ. 6A ku lao, à vù lá a òwa. À mↄ gu pↄ́ wà aà wùlɛu gwa, 7í gɛ o aà ìwaↄnɛ kpakpa à bↄ̀ gau. A dↄaanɛ́ Galile, we an wɛ́ a siukↄ̃lɛ. Má òɛ́n we. 8Ɔ̃ aa gò mia kĩ́i kpakpa ń vĩao, ãma an pↄ na zↄ̃ↄ. Aa bàalɛ̀ lɛ́ gɛ́ a baokpai aà ìwaↄnɛ. 9Ɔ̃ Yesu dàńlɛ gↄ̃̀ↄ, à fↄkpàmá. Kɛ́ aa sↄ̃̀aàzi, aa kùlɛɛ̀, ↄ̃ aa ↄnà aà gbakpɛawa. 10Ɔ̃ Yesu ònɛ́: Ásu to vĩa á kṹo. À gɛ o ma gbɛ̃́ↄnɛ aa ta Galile. Wekĩi wá wɛsiukↄ̃lɛ. 11Nↄɛↄ kpɛ ↄ̃ sosa gudↄ̃anaeↄ gɛ̃̀ wɛ̃́lɛ guu, aa yã́ pↄ́ kɛ̀ↄ ò sa'onkiaↄnɛ píi. 12Ɔ̃ sa'onkiapiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ sìsi aa lɛkpàaĩ, ↄ̃ aa ↄ zↄ̃ↄ kpà sosapiↄwa gusaɛ 13aa mɛ̀: À o aà ìwaↄ mɛ́ mↄ̀ gwãasĩna, aa aà gɛ sɛ̀ kpã́i gↄↄ pↄ́ álɛ i'o. 14Tó bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄ sù yã́pi mà, wá awakpaɛ̀, í bↄ yãkeleu. 15Sosaↄ ↄ̃api sì, ↄ̃ aa kɛ̀ lá wa dànɛ́wa. Ɔ̃ yã́pi gↄ̃̀ Yudaↄnɛ yãa ũ e ń a gbão. 16Yesu ìwa gbɛ̃ↄn kuɛdoↄ tà Galile, sĩ̀sĩ pↄ́ à a yãnukɛ̀nɛ́ yãa musu. 17Kɛ́ aa aà è, aa kùlɛɛ̀, ãma an gbɛ̃eↄ lɛ́ seakɛɛ. 18Ɔ̃ Yesu sↄ̃̀ńzi à yã'ònɛ́ à mɛ̀: Lua musu ń dṹniao iko píi kpàa. 19A yã́ mɛ́ tò à gɛ bui píi kɛ ma ìwaↄ ũ, í ń da'ilɛkɛ ń Mae Lua tↄ́o ń aà Nɛ́ tↄ́o ń aà Nisĩna tↄ́o, 20í yã́ pↄ́ má dìlɛɛ́ↄ danɛ́ aaↄ kũa píi. À ma, máↄ kúánↄ gↄↄpiiɛ e dṹnia gɛ láaò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\