Matiee 4

1Ɔ̃ Lua Nisĩna gɛ̀ ń Yesuo gbáau kɛ́ Ibiisi aà yↄ̃. 2Yesu lɛyè fãanɛ ń gwãasĩnao e gↄↄ bla. Kɛ́ nↄana lɛ́ aà dɛ, 3ↄ̃ kↄ̃nidepi sↄ̃̀aàzi à mɛ̀: Tó Lua Nɛ́n n ũ, o gbɛɛ beeↄ li pɛ̃ɛ ũ. 4Yesu wèwà à mɛ̀: A kɛ̃a Lua taalau wà mɛ̀, pↄblea yã́ ↄ̃ gbɛ̃nazĩna kuò adoo, sema yã́ pↄ́ Lua lɛ́ o píi. 5Ɔ̃ Ibiisi aà sɛ̀ gɛ̀ò Lua wɛ̃́lɛu, à aà zɛ̀ Lua kpɛ́ misonaa, 6a òɛ̀: Tó Lua Nɛ́n n ũ, ǹ nzĩa zu zĩ́lɛ, asa a kɛ̃a láu Lua mɛ̀, a n yã́ o a malaikaↄnɛ aa ↄdama, kɛ́ ńsu gɛ̃nalɛ gbɛwao yã́i. 7Yesu òɛ̀: A kɛ̃a Lua taalau lↄ wà mɛ̀, ńsuli Dii n Lua lɛ ǹ gwao. 8Ɔ̃ Ibiisi aà sɛ̀ gɛ̀ò lↄ gbɛ̀sĩsĩ lɛsĩ maamaa musu, à dṹnia bùsu píi ↄ̀lↄɛ̀ ń ń àizɛɛↄ 9à mɛ̀: Má n gba beeↄ píiɛ, tó n wulɛ n gbɛɛu n misìilɛmɛɛ. 10Ɔ̃ Yesu òɛ̀: Gɛ́i Setãu! Asa a kɛ̃a láu wà mɛ̀: Kúlɛ Dii n Luaɛ, níↄ zↄbleɛ̀ ado. 11Ɔ̃ Ibiisi aà tò we sa, ↄ̃ malaikaↄ mↄ̀ dↄ̀aàlɛ. 12Kɛ́ Yesu mà wà Zãa kũ̀ wa dàkpɛu, ↄ̃ à tà Galile. 13I zↄ̃lɛ Nazalɛti lↄo, à gɛ̀ zↄ̃̀lɛ ísida saɛ Kapɛnaũɛ, Zabulↄni buiↄ ń Nɛfatali buiↄ bùsuu, 14kɛ́ yã́ pↄ́ ãnabi Isaia ò kɛ yã́i à mɛ̀: 15Zabulↄni buiↄ ń Nɛfatali buiↄ bùsu za ísia oi e Yuudɛ̃ baale, Galile bùsu pↄ́ buipãleↄ kuupi, 16an gbɛ̃́ pↄ́ kú gusiauↄ gupua zↄ̃ↄ è, gu dↄ̀ bùsu pↄ́ kú ga lɛ́zĩpi deↄnɛ sa. 17Za gↄↄ bee Yesu nà waasokɛawa à mɛ̀: À nↄ̀sɛlilɛ, kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i kà kãi. 18Kɛ́ Yesu lɛ́ dↄ Galile ísidai, à kpↄ̀wɛnaↄ è gbɛ̃ↄn pla, vĩ̀i ń dãunao, Simↄↄ pↄ́ wì mɛ Piɛɛ ń a dãuna Ãndeleeo. Aalɛ táalu zu ísidapi guu. 19Ɔ̃ Yesu ònɛ́: À mↄ tɛmazi, mí á kɛ gbɛ̃wɛɛlɛnaↄ ũ. 20Wegↄ̃ↄ aa ń táaluↄ tò we, aa bↄ̀ tɛaàzi. 21Kɛ́ à gɛ̀ aɛ, à gbɛ̃ↄn pla pãleↄ è, vĩ̀i ń dãunao lↄ, Zebedee nɛ́ Zaaki ń a dãuna Zãao. Aa ku gó'ilɛna guu ń ń mae Zebedeepio, aalɛ ń táaluↄ kɛkɛ. Yesu ń sisi, 22ↄ̃ aa ń mae tò gó guu wegↄ̃ↄ, aa bↄ̀ tɛaàzi. 23Yesu ìↄ Galile bùsu kɛɛlɛ, ì yãdanɛ́ ń lousisikpɛↄ guu, ì kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i baokpa, ì gbɛ̃́ↄ gbã́gbã ń gyã bui píio ń kↄ̃̀ↄↄ píi. 24Aà tↄ́ lì Sili bùsua píi, ↄ̃ wìↄ mↄɛ̀ ń gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ gyã bui dasi ge wãwãkɛↄ ń tã́adeↄ ń gbakↄↄndeↄ ń ɛɛↄ píi, ↄ̃ ì ń gbã́gbã. 25Wà bↄ̀ Galile ń Wɛ̃́lɛmɛnkwi bùsuo ń Yelusalɛũo ń Yudeo ń Yuudɛ̃ baaleo dasidasi, wà tɛ̀aàzi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\